ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tickle

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tickle-, *tickle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tickle(vt) ทำให้จั๊กจี้, Syn. caress, vellicate, titillate
tickle(vi) รู้สึกคัน, Syn. caress, vellicate, titillate
tickle(vt) ทำให้คัน, See also: ทำให้รู้สึกคัน
tickle(vt) ทำให้สนุกสนาน, See also: ทำให้ขบขัน, ทำให้ขัน, Syn. amuse, please
tickle(n) การจั๊กจี้, See also: การทำให้รู้สึกจั๊กจี้
tickle(n) ความรู้สึกคัน, See also: ความรู้สึกจั๊กจี้
tickle someone to death(idm) ขำมาก, See also: ชอบใจมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tickle(ทิค'เคิล) vt. ทำให้จั๊กจี้,ทำให้คัน,ทำให้ขัน,ยั่ว,จี้,ทำให้อยาก,กระตุ้น,ทำให้ชอบอกชอบใจ vi. รู้สึกจั๊กจี้,รู้สึกคัน -Phr. (tickled pink ดีใจมาก ยินดีมาก) . n. ความรู้สึกจั๊กจี้,ความรู้สึกคัน
tickler(ทิค'เคลอะ) n. ผู้ทำให้ (จั๊กจี้,คัน,ขัน) ,ผู้ยั่ว,ผู้ยั่วเย้า,สิ่งที่ทำให้ (จั๊กจี้,คัน,ขัน) ,บัน-ทึกความทรงจำ,สมุดบันทึก,ปัญหายุ่งยาก,ขดลวดเพิ่มกำลังรับสัญญาณของขั้วจอหรือวิทยุ
stickler(สทิค'เคลอะ) n. ผู้ยืนกรานในความคิดของตน,ปัญหายุ่งยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
tickle(vi) จั๊กจี้,ขัน,คัน
tickle(vt) จี้,ทำให้ขัน,กระตุ้น,ทำให้คัน,ยั่ว
stickle(vi) ยืนกราน,คัดค้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tickle๑. จี้๒. จั๊กจี้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tickleHe's tickled pink.
tickleI'm tickled pink about winning 10000 at the races!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จักจี้(v) tickle, See also: itch, Thai Definition: อาการที่ทำให้รู้สึกเสียว สะดุ้งหรือชวนให้หัวเราะเมื่อถูกจี้ที่เอวหรือรักแร้เป็นต้น
จี้(v) tickle, See also: touch, poke, stoke, Syn. จักจี้, จี๋, Example: อย่าไปจี้น้อง เดี๋ยวน้องหัวเราะไม่หยุด, Thai Definition: เอานิ้วชี้หรือสิ่งของจดหรือแหย่เข้าไป, เอามือแหย่ให้รู้ตัวหรือให้สะดุ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าจี้[bājī] (adj) EN: ticklish ; oversensitive to tickles  FR: très chatouilleux
จักจี้ =จั๊กจี้[jakkajī] (v) EN: tickle ; itch ; feel ticklish  FR: chatouiller
จี้[jī] (v) EN: tickle  FR: chatouiller
คัน[khan] (v) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy  FR: démanger ; avoir des démangeaisons
ระคาย[rakhāi] (v) EN: be irritated ; be annoyed ; tickle ; itch  FR: être irrité ; démanger

CMU English Pronouncing Dictionary
TICKLE T IH1 K AH0 L
TICKLED T IH1 K AH0 L D
TICKLES T IH1 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tickle (v) tˈɪkl (t i1 k l)
tickled (v) tˈɪkld (t i1 k l d)
tickler (n) tˈɪklər (t i1 k l @ r)
tickles (v) tˈɪklz (t i1 k l z)
ticklers (n) tˈɪkləz (t i1 k l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胳肢[gé zhi, ㄍㄜˊ ㄓ˙, ] tickle, #161,800 [Add to Longdo]
[lu:è, lu:ㄜˋ, ] tickle; ticklish, funny, #377,229 [Add to Longdo]
搔癢[sāo yǎng, ㄙㄠ ㄧㄤˇ, ] tickle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いがいが;イガイガ[igaiga ; igaiga] (n) (1) crying of a baby; (2) (from 毬栗) tickle in the throat [Add to Longdo]
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
拘泥[こうでい, koudei] (n,vs) adherence to; being a stickler [Add to Longdo]
刺魚[とげうお, togeuo] (n) stickleback (fish) [Add to Longdo]
糸魚[いとよ;イトヨ, itoyo ; itoyo] (n) (uk) three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) [Add to Longdo]
杓子定規[しゃくしじょうぎ, shakushijougi] (adj-na,n) a hard-and-fast rule; stick fast to rules; a stickler (for rules); hidebound system; inflexible [Add to Longdo]
召される[めされる, mesareru] (v1,vt) (1) (hon) to do; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to buy; (5) to ride; (6) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (suf,v1) (7) (arch) (hon) honorific suffix used after the -masu stem of a verb [Add to Longdo]
召す[めす, mesu] (v5s,vt) (1) (hon) to call; to invite; to send for; to summon; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to ride; (5) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (6) (See 召される・1) to do; (7) (arch) honorific suffix used after the -masu stem of a verb; (P) [Add to Longdo]
針魚[はりよ;はりうお;ハリヨ, hariyo ; hariuo ; hariyo] (n) (uk) Gasterosteus microcephalus (species of stickleback) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tickle
   n 1: a cutaneous sensation often resulting from light stroking
   2: the act of tickling [syn: {tickle}, {tickling},
     {titillation}]
   v 1: touch (a body part) lightly so as to excite the surface
      nerves and cause uneasiness, laughter, or spasmodic
      movements [syn: {tickle}, {titillate}, {vellicate}]
   2: feel sudden intense sensation or emotion; "he was thrilled by
     the speed and the roar of the engine" [syn: {thrill},
     {tickle}, {vibrate}]
   3: touch or stroke lightly; "The grass tickled her calves"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top