ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thwart

TH W AO1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thwart-, *thwart*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thwart(vt) ขัดขวาง, See also: ทำให้ไม่สำเร็จ, สกัดกั้น, กีดกัน, ต่อต้าน, Syn. frustrate, obstruct, stop
thwart(adj) ซึ่งวางขวางอยู่, See also: ซึ่งวางขวาง
thwart(n) ที่นั่งตามขวางลำเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thwart(ธวอร์ท) vt.,adj. ต่อต้านอย่างสำเร็จ,ขัดขวาง,ป้องกัน,ทำให้พ่ายแพ้,วางขวาง. n. ที่นั่งตามขวางลำเรือ (โดยเฉพาะเรือกรรเชียง) . adj. ขวาง,วางขวาง,ขวางกั้น,ไม่เหมาะ,ดื้อรั้น,ผิดปกติ. prep. ข้าม,ขวาง., See also: thwartedly adv.
athwart(อะธวอร์ท') adj. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง,ทอดข้าม,ขวาง,ผิดทาง,วิปริต, Syn. irregular, Ant. regular, right
athwartships(อะธวอร์ท'ชิพซฺ) adv. จากข้างหนึ่งของเรือไปยังอีกข้างหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
thwart(adj) ตามขวาง,ดื้อรั้น,ผิดปกติ
thwart(n) ที่นั่งในเรือ,กระทงเรือ
thwart(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ทำลาย,ต่อต้าน
athwart(pre) ข้าม,ขวาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดขวาง[khatkhwāng] (v) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart  FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer
ขวาง[khwāng] (v) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop  FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle
สกัดกั้น[sakatkan] (v) EN: intercept ; cut off ; bar ; thwart  FR: intercepter ; arrêter
ต้าน[tān] (v) EN: resist ; opppose ; stop ; withstand ; hinder ; impede ; thwart ; block  FR: résister ; s'opposer (à) ; se défendre ; entraver ; gêner

CMU English Pronouncing Dictionary
THWART TH W AO1 R T
THWARTS TH W AO1 R T S
THWARTED TH W AO1 R T AH0 D
THWARTED TH W AO1 R T IH0 D
THWARTING TH W AO1 R T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thwart (v) θwˈɔːt (th w oo1 t)
thwarts (v) θwˈɔːts (th w oo1 t s)
thwarted (v) θwˈɔːtɪd (th w oo1 t i d)
thwarting (v) θwˈɔːtɪŋ (th w oo1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受挫[shòu cuò, ㄕㄡˋ ㄘㄨㄛˋ, ] thwarted; obstructed, #19,747 [Add to Longdo]
阻桡[zǔ ráo, ㄗㄨˇ ㄖㄠˊ, / ] thwart; obstruct [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阻む(P);沮む[はばむ, habamu] (v5m) to keep someone from doing; to stop; to prevent; to check; to hinder; to obstruct; to oppose; to thwart; (P) [Add to Longdo]
潰す[つぶす, tsubusu] (v5s,vt) (1) to smash; to crush; (2) to shut down; (3) to thwart; to block; (4) to kill (time); (5) to waste (e.g. talents); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thwart
   n 1: a crosspiece spreading the gunnels of a boat; used as a
      seat in a rowboat [syn: {thwart}, {cross thwart}]
   v 1: hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of;
      "What ultimately frustrated every challenger was Ruth's
      amazing September surge"; "foil your opponent" [syn:
      {thwart}, {queer}, {spoil}, {scotch}, {foil}, {cross},
      {frustrate}, {baffle}, {bilk}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top