ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thus

DH AH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thus-, *thus*, thu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thus(adv) ดังนั้น, Syn. so

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thus(ธัส) adv. ดังนี้,เช่นนี้,ด้วยเหตุนี้,ดังเช่น
acanthus(อะแคน' ธัส) n. (pl. -thuses, -thi) พืชชนิดหนึ่งที่มีใบเป็นหยักหรือหนาม -acanthine adj.
amianthus(แอมมีแอน' ธัส) n. asbestos ชนิดหนึ่งที่มีเส้นใยละเอียดและยืดหยุ่น. amianthine, amianthoid adj.
enthusiast(เอนธิว'ซิแอสทฺ) n. ผู้มีความกระตือรือร้น,ผู้คลั่งศาสนา, Syn. fan, devotee
enthusiastic(เอนธิวซิแอส'ทิค) adj. กระตือรือร้น,มีศรัทธาแรงกล้า,เร่าร้อน,มีใจจดจ่อ.
helianthus(ฮีลิแอน'ธัส) n. พืชจำพวกต้นดอกทานตะวัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
thus(adv) เช่นนี้,ดังนั้น,ดังนี้,ด้วยเหตุนี้,ด้วยประการฉะนี้
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น,ความกุลีกุจอ,ความศรัทธาอย่างแรงกล้า
enthusiast(n) คนที่กระตือรือร้น,คนที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้า,ผู้คลั่งศาสนา
enthusiastic(adj) กระตือรือร้น,กุลีกุจอ,มีศรัทธาแรงกล้า,มีใจจดจ่อ
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น,อย่างกุลีกุจอ,อย่างใจจดใจจ่อ,อย่างแรงกล้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thus the SS managed to build the semblance of a real city, with its hospital, red-light district, residential district, and, yes, even a prison.แม้ว่าทางการจะพยายามสร้างที่แห่งนี้ ให้เหมือนกับเมืองๆหนึ่ง ที่มีทั้งโรงพยาบาล โซนอุตสาหกรรม และโซนที่อยู่อาศัย และมีแม้กระทั่ง คุก Night and Fog (1956)
Thus as this solemn wedding feast we shall enjoy the greatest delicacyแม้ว่าพิธีฉลองการสมรสเคร่งขรึมนี้ที่ we shall มีความสุขความละเอียดอ่อนใหญ่ที่สุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Thus the hemorrhaging.แล้วตามด้วยเลือดกำเดาไหล. Suspiria (1977)
"'for thus bade the king of Assyria"เพราะกษัตริย์แห่ง อัสซีเรียตรัสดังนี้ว่า Wuthering Heights (1992)
Thus the mound had settled back into a hill.ดังนั้นภูเขาจึงกลายเป็นเนินเช่นเดิม The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Are the shades of Pemberley to be thus polluted?ชื่อเสียงของเพมเบอร์ลี่จะต้องเปรอะเปื้อน Episode #1.6 (1995)
Displacement - a way to determine volume, and thus a way to determine density.การแทนที่ เป็นวิธีหาปริมาตร ดังนั้น จึงสามารถหาความหนาแน่น Pi (1998)
And thus Archimedes solves the problem.และดังนั้น อาร์คีมีดีสจึงไขปัญหาออกได้ เขาตะโกนร่ำร้อง Pi (1998)
- Thus the basis of its appeal.- นั่นแหละที่มันเด่น 10 Things I Hate About You (1999)
And thus begins our story of love, motion sickness and the art of cooking.เรื่องราวความรักของเรา จะเริ่มต้นกันตรงนี้ การเมาพาหนะ และศิลปะของการปรุงอาหาร Woman on Top (2000)
Thus ends our story of Isabella and her Toninho.และแล้วเรื่องของ อิซาเบลล่ากับโทนินโย่ก็จบลง Woman on Top (2000)
"was the scented May, and thus you used to spend your days."มันเป็นเดือนพฤษภาอันหอมหวาน... ที่ท่านเคยใช้เวลาอันเป็นสุข Malèna (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thusAm I correct in thinking thus?
thusHe thus revealed his glory.
thusHe was lazy and irresponsible. Thus, he was told to leave the company.
thusI can't get rid of thus cold.
thusI'm also in favour so it's three to one. And thus your objection is overruled.
thusI owe it entirely to him that I have thus far succeeded.
thusI owe it entirely to you that I have succeeded thus far.
thusIt's quite possible that there are times I am half awake, and thus the day feels shorter.
thusJapan can thus make a contribution in the fields of culture and education.
thusMany women pursue higher education and careers, thus delaying marriage and childbirth.
thusSpirits are to be found all over the world. This school was built upon the site of a shrine and thus there is a particular tendency for them to gather.
thusThe families of the factory workers need schools, hospitals, and stores, so more people come to live in the area to provide these services, and thus a city grows.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วยเหตุฉะนี้(conj) consequently, See also: thus, therefore, for this reason, Syn. เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: เขาป่วยไปเล็กน้อยด้วยเหตุฉะนี้เขาจึงไม่มา
ด้วยประการฉะนี้(conj) thus, See also: so, therefore, for this reason, Syn. ด้วยเหตุนี้, ด้วยเหตุฉะนี้, Example: ชีวิตของชายแก่ส่วนใหญ่ก็คือความฝังใจที่มีต่อทะเล ด้วยประการฉะนี้แกจึงมีความปรารถนาให้ลูกชายสืบทอดความเป็นชาวเลเช่นแก
ป่านนี้(adv) even now, See also: thus far, by now, until now, Example: เพราะไทยเราฟื้นตัวกลับมีอิสรภาพ มิฉะนั้นป่านนี้จะไม่มีพงศาวดารเลย, Thai Definition: ช่วงระยะเวลาต่อเนื่องมาจนถึงบัดนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่นนั้น[chen nan] (x) EN: such ; like that ; thus  FR: comme ça ; pareil ; tel
ช่อมาลี[chǿmālī] (n) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.   FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.
ดังนั้น[dangnan] (x) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence  FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
ดังนี้[dangnī] (adv) EN: as follows ; thus ; therefore ; so  FR: comme suit ; ainsi ; de la façon suivante
ด้วยเหตุนี้[dūay hēt nī] (conj) EN: so ; therefore ; thus ; for this reason ; that is why  FR: c'est pour cette raison
ด้วยประการฉะนี้[dūay prakān chanī] (adv) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore
อีรอก[īrøk] (n) EN: Amorphophallus brevispathus
จึง[jeung] (x) EN: then ; thus ; so ; because ; after that  FR: donc ; ainsi ; alors ; par conséquent ; au juste ; en fait
แกน[kaēn] (adv) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly  FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
แค่[khaē] (adv) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within  FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine

CMU English Pronouncing Dictionary
THUS DH AH1 S
THUSLY DH AH1 S L IY0
THUSFAR DH AH1 S F AA2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thus (a) ðˈʌs (dh uh1 s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
因此[yīn cǐ, ㄧㄣ ㄘˇ, ] thus; consequently; as a result, #281 [Add to Longdo]
[ěr, ㄦˇ, / ] thus; so; like that; you; thou, #830 [Add to Longdo]
从而[cóng ér, ㄘㄨㄥˊ ㄦˊ, / ] thus; thereby, #1,146 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] thus; thereupon; following on from that; hence; where?; to change (into); ancient unit of weight and money; surname Yuan, #38,897 [Add to Longdo]
这么样[zhè me yàng, ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] thus; in this way, #46,997 [Add to Longdo]
这么着[zhè me zhe, ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄓㄜ˙, / ] thus; in this way; like this, #51,769 [Add to Longdo]
乃尔[nǎi ěr, ㄋㄞˇ ㄦˇ, / ] thus; like this, #104,943 [Add to Longdo]
这样一来[zhè yàng yī lái, ㄓㄜˋ ㄧㄤˋ ㄧ ㄌㄞˊ, / ] thus; if this happens then [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Daraus wird ersichtlich, dass ...Thus it appears that ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
こうやって[kouyatte] (conj) thus; in this way [Add to Longdo]
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
ずくが無い[ずくがない, zukuganai] (n) (uk) unmotivated; unenthusiastic [Add to Longdo]
そうする[sousuru] (exp,vs-i) to do so; to do thus [Add to Longdo]
と言う[という, toiu] (exp) (uk) said; called thus [Add to Longdo]
アークティックスタッグホーンスカルピン;シベリアツマグロカジカ[a-kuteikkusutagguho-nsukarupin ; shiberiatsumagurokajika] (n) Arctic staghorn sculpin (Gymnocanthus tricuspis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thus
   adv 1: (used to introduce a logical conclusion) from that fact
       or reason or as a result; "therefore X must be true";
       "the eggs were fresh and hence satisfactory"; "we were
       young and thence optimistic"; "it is late and thus we
       must go"; "the witness is biased and so cannot be
       trusted" [syn: {therefore}, {hence}, {thence}, {thus},
       {so}]
   2: in the way indicated; "hold the brush so"; "set up the pieces
     thus"; (`thusly' is a nonstandard variant) [syn: {thus},
     {thusly}, {so}]
   n 1: an aromatic gum resin obtained from various Arabian or East
      African trees; formerly valued for worship and for
      embalming and fumigation [syn: {frankincense}, {olibanum},
      {gum olibanum}, {thus}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top