ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

throwaway

TH R OW1 AH0 W EY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throwaway-, *throwaway*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
throwaway(โธร'อะเวย์) n. ใบปลิว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้แล้วทิ้ง[chāi laēo thing] (adj) EN: throwaway ; disposable  FR: jetable ; à usage unique
ของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง[khøng thī chai khrang dīo laēo thing] (n, exp) EN: throwaway product

CMU English Pronouncing Dictionary
THROWAWAY TH R OW1 AH0 W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
throwaway (n) θrˈouəwɛɪ (th r ou1 @ w ei)
throwaways (n) θrˈouəwɛɪz (th r ou1 @ w ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wegwerfflasche {f}throwaway bottle [Add to Longdo]
Wegwerfgesellschaft {f}throwaway society [Add to Longdo]
Wegwerfmentalität {f}throwaway mentality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
使い捨て(P);遣い捨て;使い捨(io)[つかいすて(P);つかいずて, tsukaisute (P); tsukaizute] (adj-no,n) throwaway; disposable; (P) [Add to Longdo]
消化試合[しょうかしあい, shoukashiai] (n) throwaway match (i.e. one played after a tournament has already been decided); dead rubber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throwaway
   adj 1: thrown away; "wearing someone's cast-off clothes";
       "throwaway children living on the streets"; "salvaged
       some thrown-away furniture" [syn: {cast-off(a)},
       {discarded}, {throwaway(a)}, {thrown-away(a)}]
   2: intended to be thrown away after use; "throwaway diapers"
   n 1: (sometimes offensive) a homeless boy who has been abandoned
      and roams the streets [syn: {street arab}, {gamin},
      {throwaway}]
   2: an advertisement (usually printed on a page or in a leaflet)
     intended for wide distribution; "he mailed the circular to
     all subscribers" [syn: {circular}, {handbill}, {bill},
     {broadside}, {broadsheet}, {flier}, {flyer}, {throwaway}]
   3: words spoken in a casual way with conscious under-emphasis

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top