ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

throw out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throw out-, *throw out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throw out(phrv) โยน / ขว้าง / เหวี่ยงออกไป, Syn. chuck out, fling out, pitch out, toss out
throw out(phrv) โยนทิ้ง, See also: เหวี่ยงทิ้ง, Syn. cast away, chuck away
throw out(phrv) ทำให้ออกจากบ้าน, Syn. chuck out, eject from
throw out(phrv) ทำให้สับสน, Syn. be out, be out in
throw out(phrv) ทำให้เสีย, Syn. chuck out
throw out(phrv) ทำให้บาดเจ็บ, Syn. put out

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throw outA good cook doesn't throw out yesterday's soup.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อกตั้ง(v) throw out one's chest, Syn. ตัวตรง, Example: เขายืดตัว อกตั้ง ไหล่ตรง และเชิดหน้าเดินไม่สนใจใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นอก[aen ok] (v, exp) EN: throw out one's chest
จำหน่ายคดี[jamnāi khadī] (v, exp) EN: throw out a case ; strike out a case
โละ[lo] (v) EN: throw out ; throw away ; unload ; lay off  FR: se débarasser (de)
ปัดเศษ[patsēt] (v) EN: round off ; disregard the remainder ; discard the remainder ; throw out the remainder  FR: arrondir
ทอดสมอ[thøt samø] (v, exp) EN: anchor ; throw out the anchor  FR: jeter l'ancre ; s'ancrer ; ancrer

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
ぽいする[poisuru] (vs-s,vt) (chn) to toss away; to throw out [Add to Longdo]
オミット[omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
押っ放り出す;押放り出す;おっ放り出す;おっぽり出す[おっぽりだす, opporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
狂わす[くるわす, kuruwasu] (v5s) (1) to drive mad; to make insane; (2) to cause a malfunction; to put out of order; to throw out of kilter; (3) to derail (a plan, etc.) [Add to Longdo]
胸を張る[むねをはる, munewoharu] (exp,v5r) to throw out one's chest; to be puffed up with pride [Add to Longdo]
胸を反らす[むねをそらす, munewosorasu] (exp,v5s) to be puffed up with pride; to throw out one's chest [Add to Longdo]
打ちまける[ぶちまける, buchimakeru] (v1,vt) (1) to throw out (everything); (2) to tell frankly; to confess [Add to Longdo]
打ち開ける;打ち明ける;ぶち開ける;ぶち明ける[ぶちあける, buchiakeru] (v1,vt) (1) to forcefully open up a hole (in a wall, etc.); (2) (See 打ち明ける・うちあける) to speak frankly, holding nothing back; (3) to throw out everything inside [Add to Longdo]
摘まみ出す;撮み出す[つまみだす, tsumamidasu] (v5s,vt) to pick out; to throw out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throw out
   v 1: force to leave or move out; "He was expelled from his
      native country" [syn: {expel}, {throw out}, {kick out}]
   2: throw or cast away; "Put away your worries" [syn: {discard},
     {fling}, {toss}, {toss out}, {toss away}, {chuck out}, {cast
     aside}, {dispose}, {throw out}, {cast out}, {throw away},
     {cast away}, {put away}]
   3: remove from a position or office; "The chairman was ousted
     after he misappropriated funds" [syn: {oust}, {throw out},
     {drum out}, {boot out}, {kick out}, {expel}]
   4: bring forward for consideration or acceptance; "advance an
     argument" [syn: {advance}, {throw out}]
   5: cease to consider; put out of judicial consideration; "This
     case is dismissed!" [syn: {dismiss}, {throw out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top