ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

throw off

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throw off-, *throw off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throw off(phrv) สลัดออก, See also: เหวี่ยงออก, ขว้างออกไป, Syn. cast off, chuck off, fling off, shake off, toss off
throw off(phrv) ทำให้ทรงตัวไม่ได้, See also: เสียการทรงตัว, Syn. shake off
throw off(phrv) รีบถอดออก, Syn. cast off
throw off(phrv) หนีรอดจาก, Syn. chuck off, fling off
throw off(phrv) ทำให้พ่ายแพ้, Syn. fling off
throw off(phrv) ส่งออกมา (กลิ่น, ความร้อน ฯลฯ), Syn. fling off, give forth
throw off(phrv) เขียนง่าย, Syn. dash off
throw off(phrv) พูดไม่ระวัง
throw off(phrv) ทำให้สับสน, See also: ทำให้ว้าวุ่น, Syn. throw out

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลัด(v) shake off, See also: throw off, fling, toss away, Ant. เกาะ, Example: แม่ครัวสลัดน้ำออกจากผัก แล้วจัดวางใส่จานอย่างสวยงาม, Thai Definition: ซัด ผละ หรือสะบัด โดยทำให้สั่นหรือกระพือให้แรงเพื่อให้สิ่งอื่นที่ติดอยู่หลุดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขับ[khap] (v) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off  FR: expulser ; éjecter ; propulser
สลัด[salat] (v) EN: shake off ; throw off ; fling ; toss away  FR: rejeter ; se débarasser de

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挣脱[zhèng tuō, ㄓㄥˋ ㄊㄨㄛ, / ] throw off, #16,846 [Add to Longdo]
脱去[tuō qù, ㄊㄨㄛ ㄑㄩˋ, / ] throw off, #31,485 [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, ] throw off restraint, #60,065 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かなぐり捨てる[かなぐりすてる, kanagurisuteru] (v1) to fling off; to throw off; to throw to the winds [Add to Longdo]
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P) [Add to Longdo]
撒く[まく, maku] (v5k,vt) (1) to scatter; to sprinkle; to strew; (2) to distribute (handbills, etc.); to spread (rumours, etc.); (3) to give the slip; to throw off; to shake off; to lose; (P) [Add to Longdo]
振り落とす;振り落す[ふりおとす, furiotosu] (v5s,vt) to shake off; to throw off [Add to Longdo]
打ち解ける;打解ける[うちとける, uchitokeru] (v1,vi) to open one's heart; to throw off reserve; to be frank [Add to Longdo]
脱ぎ捨てる[ぬぎすてる, nugisuteru] (v1,vt) to fling; to throw off (clothes); to kick off (boots) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throw off
   v 1: get rid of; "he shed his image as a pushy boss"; "shed your
      clothes" [syn: {shed}, {cast}, {cast off}, {shake off},
      {throw}, {throw off}, {throw away}, {drop}]
   2: get rid of; "I couldn't shake the car that was following me"
     [syn: {shake}, {shake off}, {throw off}, {escape from}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top