ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thrive

TH R AY1 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thrive-, *thrive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thrive(vi) เจริญเติบโตดี, See also: ต้นไม้ เจริญงอกงาม, Syn. grow
thrive(vi) ประสบความสำเร็จ, See also: เจริญรุ่งเรือง, สำเร็จผล, Syn. advance, succeed
thrive on(phrv) เติบโตด้วยการกิน (บางสิ่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thrive(ไธรฟว) vi. เจริญ,เติบโต,ก้าวหน้า,งอกงาม,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง., See also: thriving adj., Syn. flourish, wax

English-Thai: Nontri Dictionary
thrive(vi) เจริญ,เติบโต,งอกงาม,สมบูรณ์,เฟื่องฟู,ก้าวหน้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thrive(vi) เจริญ เติบโต ก้าวหน้า รุ่งเรือง eg. The plants will not thrive unless you water them.
thrive on(vt) อยากเพลิดเพลินกับสิ่งที่ปกติแล้วถือว่าทำได้ยาก, Syn. กระสัน อยากจะทำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thriveFirst thrive and then wife.
thriveHe that will thrive must ask leave of his wife.
thriveHis business has begun to thrive at last.
thriveIll weeds are sure to thrive. [Proverb]
thriveThe shortage of water means that plants cannot thrive.
thriveWhat is it you thrive?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟื่องฟู(v) prosper, See also: thrive, boom, flourish, Syn. รุ่งเรือง, เฟื่อง, รุ่งโรจน์, เจริญก้าวหน้า, ฟูเฟื่อง, Example: กิจการประดับยนต์ของเขากำลังเฟื่องฟู คงไม่มีเวลามาสนใจกิจการเล็กๆ ของพวกเราเท่าไหร่, Thai Definition: มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี, มีความรุ่งเรืองสดใส
เจริญงอกงาม(v) grow, See also: thrive, flourish, Syn. เติบโต, งอกงาม, เจริญเติบโต, Example: เขาทำให้พืชพรรณในชุมชนเจริญงอกงามอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งที่ปลูกในดินทราย
จำเริญ(v) prosper, See also: thrive, flourish, be successful, Syn. เติบโต, งอกงาม, มากขึ้น, สมบูรณ์, เจริญ, Example: ปัจจัย 4 มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสังคมหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของชาติให้จำเริญรุดหน้ามาได้
เติบโต(v) grow, See also: thrive, flourish, Syn. เติบใหญ่, โตขึ้น, โต, Ant. แคระแกร็น, Example: ลักษณะพิเศษของเด็กวัยรุ่นก็คือ ร่างกายเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว รวมทั้งความคิดและอารมณ์ก็เติบโตตามไปด้วย, Thai Definition: มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือสูงขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟื่อง[feuang] (v) EN: boom ; prosper ; thrive  FR: prospérer ; progresser
เฟื่องฟู[feuangfū] (v) EN: prosper ; thrive ; boom ; flourish
จำเริญ[jamroēn] (v) EN: prosper ; thrive ; flourish ; be successful  FR: prospérer ; croître ; se développer
เจริญ[jaroēn] (v) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom  FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
เจริญงอกงาม[jaroēn ngøk-ngām] (v, exp) EN: grow ; thrive ; flourish  FR: pousser ; croître ; se développer
งอกงาม[ngøk-ngām] (v) EN: thrive ; grow  FR: se développer ; croître
รุ่งเรือง[rungreūang] (v) EN: shine ; prosper ; thrive ; become a success ; flourish ; progress ; be prosperous  FR: prospérer ; être florissant
รุ่งโรจน์[rungrōt] (v) EN: prosper ; flourish ; succeed ; shine ; thrive ; become a success

CMU English Pronouncing Dictionary
THRIVE TH R AY1 V
THRIVED TH R AY1 V D
THRIVES TH R AY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thrive (v) θrˈaɪv (th r ai1 v)
thrived (v) θrˈaɪvd (th r ai1 v d)
thriven (v) θrˈɪvən (th r i1 v @ n)
thrives (v) θrˈaɪvz (th r ai1 v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勃发[bó fā, ㄅㄛˊ ㄈㄚ, / ] thrive; prosper; break out, #42,160 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
根笹;千里竹[ねざさ, nezasa] (n) dwarf bamboo (varieties that thrive in western Japan) [Add to Longdo]
振るう;揮う;振う(io)[ふるう, furuu] (v5u,vt) (1) (See 槍を振るう,奮う) to swing; to wield (physically); to exert; (2) (See 威を振るう) to exercise; to wield (metaphorically); (3) to flourish; to prosper; to thrive [Add to Longdo]
生い茂る;生茂る[おいしげる, oishigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be overgrown; to thrive; to grow in abundance [Add to Longdo]
流行る[はやる, hayaru] (v5r,vi) (1) to be popular; to come into fashion; (2) to be prevalent; to spread widely (e.g. disease); to be endemic; (3) to flourish; to thrive; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thrive
   v 1: grow vigorously; "The deer population in this town is
      thriving"; "business is booming" [syn: {boom}, {thrive},
      {flourish}, {expand}]
   2: make steady progress; be at the high point in one's career or
     reach a high point in historical significance or importance;
     "The new student is thriving" [syn: {thrive}, {prosper}, {fly
     high}, {flourish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top