ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thoughts

TH AO1 T S   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thoughts-, *thoughts*, thought
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They turn their thoughts to God.พวกเขาหันไปพึ่งพระเจ้า Night and Fog (1956)
But now he said his thoughts aloud many times... ... since there was no one they could annoy.แต่ตอนนี้เขากล่าวว่าความคิด ของเขาออกมาดัง ๆ หลาย ๆ ครั้งเนื่องจากมี ไม่มีใครที่มันสามารถรบกวน The Old Man and the Sea (1958)
I'm coming after you civil reservists to see if you can remember about rifles and thumbs down the seams of your slacks, into your pink civvy thoughts with my big black boots, bearing a big, black, knobbly stick.ฉันมาหลังจากที่คุณกองหนุน พลเรือน เพื่อดูว่าคุณสามารถจำเกี่ยวกับ ปืน และนิ้วหัวแม่มือลงตะเข็บ กางเกงทรงหลวมของคุณ How I Won the War (1967)
And while you guys are dragging your candy asses half-way across the state and back, I'll be waiting for you on the other side relaxing with my thoughts.และตอนที่พวกนายย้ายตูดอ้อมรัฐไป ได้สักครึ่งทางและวกกลับมา ฉันคงจะคอยพวกนายอยู่อีกฝั่งนึง ผ่อนคลาย ไปตามอารมณ์ Stand by Me (1986)
And although many thoughts raced through our minds, we barely spoke.เรามุ่งหน้ากลับบ้าน แม้จะมีหลายๆ เรื่อง วิ่งทะลุหัวจิตหัวใจของเรา แต่เราก็ไม่ได้พูดกันเลย Stand by Me (1986)
Drive fast before I have second thoughts!รีบ ๆ ขับไปเร็ว ๆ ก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจ! Mannequin (1987)
Because I am certain that in his thoughts he is completely alone.เพราะผมมั่นใจว่าในความคิดของเขาเขาเป็นคนเดียว The Russia House (1990)
- Any thoughts?- คิดใด? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Those are my thoughts. I hate her.สิ่งที่ฉันคิด ฉันเกลียดเธอ The Bodyguard (1992)
But thoughts are tyrants that return again and again to torment us.แต่ห้วงคำนึงคือทรราชย์ ที่หวนกลับมา ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อทรมานเรา Wuthering Heights (1992)
I have unclean thoughts, but deliver me.ข้าพระองค์จักชำระให้ เพียงส่งข้าพระองค์ The Lawnmower Man (1992)
I sense your thoughts.ฉันเห็นความคิดของแก The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thoughtsAll day, I have been strangely preoccupied with thoughts of my hometown.
thoughtsAnd we can communicate so many things in so many ways - with our faces, hands, bodies, and voices. We can even write our thoughts in words.
thoughtsA penny for your thoughts.
thoughtsAround the world thoughts shall fly in the twinkling of an eye.
thoughtsAs usual, his thoughts were extremely unrealistic.
thoughtsCollect your thoughts before you begin your work.
thoughtsDickens' thoughts come across along with the vivid depiction of downtown London.
thoughtsDon't put such silly thoughts into his head.
thoughtsHe is not good at putting his thoughts into words.
thoughtsHe is radical in thoughts.
thoughtsHe put down his thoughts in his notebook.
thoughtsHe put his thoughts on paper.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิต[n.] (jit) EN: mind ; heart ; spirit ; thoughts   FR: âme [f] ; pensée [f] ; esprit [m] ; conscience [f] ; mental [m]
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts   FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
คิดร้าย[v. exp.] (khit rāi) EN: have malice ; have wicked intentions ; harbour evil designings ; harbour evil thoughts   FR: être animé de mauvaises intentions

CMU English Pronouncing Dictionary
THOUGHTS    TH AO1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thoughts    (n) θˈɔːts (th oo1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selbstmordgedanken {pl} | sich mit Selbstmordgedanken tragenthoughts of suicide | to contemplate suicide [Add to Longdo]
Die Gedanken sind frei.Thoughts are free. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
[, to] (prt,conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) [Add to Longdo]
ペンセ[, pense] (n) thoughts (fre [Add to Longdo]
[い, i] (n) (1) feelings; thoughts; (2) meaning [Add to Longdo]
意中の人[いちゅうのひと, ichuunohito] (n) sweetheart; person in one's thoughts (heart) [Add to Longdo]
感想[かんそう, kansou] (n,vs) impressions; thoughts; (P) [Add to Longdo]
感想文[かんそうぶん, kansoubun] (n) written description of one's thoughts [Add to Longdo]
看破[かんぱ, kanpa] (n,vs) penetration; see through; fathom; reading another's thoughts [Add to Longdo]
危険思想[きけんしそう, kikenshisou] (n) dangerous thoughts [Add to Longdo]
去来[きょらい, kyorai] (n,vs) coming and going; recurring (esp. thoughts); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top