ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thoughtfulness

TH AO1 T F AH0 L N IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thoughtfulness-, *thoughtfulness*, thoughtfulnes
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your thoughtfulness does you credit, cousin Elizabeth.การไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีของคุณ กำลังเกิดขึ้น ญาติเอลิซาเบท Episode #1.5 (1995)
Don't forget about that thoughtfulness thing.อย่าลืม เรื่อง ความเห็นอกเห็นใจละ To Keep Us Safe (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thoughtfulnessI appreciate your thoughtfulness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอาทร(n) concern, See also: thoughtfulness, care, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่, ความพะวง, Example: พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องแก่บุตร โดยให้ความเอาใจใส่บุตรด้วยความอาทรในทุกเรื่องราว
วิจารณญาน(n) consideration, See also: thoughtfulness, attentiveness, Example: หนังเรื่องนี้ผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการชมด้วย, Thai Definition: ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำใจ[nāmjai] (x) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency  FR: obligeance [f] (litt.) ; générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
THOUGHTFULNESS TH AO1 T F AH0 L N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thoughtfulness (n) θˈɔːtfəlnəs (th oo1 t f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デリカシー[derikashi-] (n) (See 思い遣り) delicacy; tact; considerateness; sensitivity; thoughtfulness [Add to Longdo]
遠慮[えんりょ, enryo] (adj-na,n,vs) diffidence; restraint; reserve; discretion; tact; thoughtfulness; (P) [Add to Longdo]
心遣り[こころやり, kokoroyari] (n) thoughtfulness; diversion; recreation [Add to Longdo]
心配り[こころくばり, kokorokubari] (n,vs) exerting care; attention; consideration; thoughtfulness [Add to Longdo]
深慮[しんりょ, shinryo] (n) deliberate; careful; thoughtful; thoughtfulness; prudence [Add to Longdo]
配意[はいい, haii] (n,vs) regard; consideration; thoughtfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thoughtfulness
   n 1: a calm, lengthy, intent consideration [syn:
      {contemplation}, {reflection}, {reflexion}, {rumination},
      {musing}, {thoughtfulness}]
   2: kind and considerate regard for others; "he showed no
     consideration for her feelings" [syn: {consideration},
     {considerateness}, {thoughtfulness}] [ant:
     {inconsiderateness}, {inconsideration}, {thoughtlessness}]
   3: the trait of thinking carefully before acting [ant:
     {thoughtlessness}, {unthoughtfulness}]
   4: a considerate and thoughtful act [syn: {consideration},
     {thoughtfulness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top