ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thought

TH AO1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thought-, *thought*
English-Thai: Longdo Dictionary
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thought(n) ความคิด, See also: ความนึกคิด, ความสามารถในการคิด, ปัญญา, Syn. philosophy, outlook, speculation, reflection, deliberation
thought(vi) กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ think
thought(vt) กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ think
thoughtful(adj) ครุ่นคิด, See also: ไตร่ตรอง, Syn. thinking, meditative, engrossed
thought-out(adj) ไตร่ตรองมาก, See also: ครุ่นคิดมาก, ละเอียด
thoughtless(adj) ไม่ระมัดระวัง, See also: สะเพร่า, เลินเล่อ, ไม่เอาใจใส่, ประมาท, Syn. irrational, unreasoning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thought(ธอท) n. ความคิด,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา,การพิจารณา,ความตั้งใจ vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ think, Syn. idea, notion
thought-outadj. ไตร่ตรองมาก,ครุ่นคิดมาก,คิดมาอย่างละเอียด
thoughtful(ธอท'ฟูล) adj. ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง,ใช้ความคิด,คิดหนัก,เอาอกเอาใจผู้อื่น,ระมัดระวัง., Syn. meditative, attentive
thoughtless(ธอส'ลิส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่เอาใจใส่,ประมาท,ไม่คิดถึงคนอื่น,ไม่มีความคิด., See also: thoughtlessness n., Syn. careless
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated
bethought(บิธอทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bethink
forethought(ฟอร์'ธอท) adj. ซึ่งได้คิดล่วงหน้าไว้,รอบคอบ,สุขุม., See also: forethoughtfully adv. forethoughtfulness n., Syn. prudence
free thoughtn. ความคิดที่อิสระ,ความคิดเสรี
malice aforethoughtn. การไตร่ตรองก่อนการกระทำผิด
merrythought(เมอ'รีธอท) n. กระดูกสองง่ามที่หน้าอกสัตว์จำพวกนกเป็นไก่ แต่ก่อนใช้สำหรับอธิษฐาน

English-Thai: Nontri Dictionary
thought(n) ความคิด,การนึก,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา
thought(vi pt และ pp ของ) think
thoughtful(adj) ช่างคิด,ครุ่นคิด,รอบคอบ,เกรงใจ
thoughtless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่มีความคิด,ประมาท
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
afterthought(n) ความคิดภายหลัง
bethought(vt pt และ pp ของ) bethink
forethought(n) การคิดล่วงหน้า,ความสุขุม,ความรอบคอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thought blockingอาการความคิดชะงัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought broadcastingอาการหลงผิดว่าความคิดถูกป่าวประกาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought controlอาการหลงผิดว่าความคิดถูกควบคุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought controlอาการหลงผิดว่าความคิดถูกควบคุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought disorderความผิดปรกติในความคิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought disorderความผิดปรกติในความคิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought withdrawalอาการหลงผิดว่าความคิดถูกถอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought withdrawalอาการหลงผิดว่าความคิดถูกถอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought, pattern ofรูปแบบความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thought and thinkingความคิดและการคิด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thought-provoking(adj) กระตุ้นความคิดหรือสิ่งที่สนใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thoughtActually, that's what I thought.
thoughtA fearful thought entered my mind.
thoughtAfter careful thought, I elected to stay at home.
thoughtAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
thoughtA little thought will tell you that the whole plan is out of the question.
thoughtAll day, I have been strangely preoccupied with thoughts of my hometown.
thoughtAll in all, I thought it was a good book.
thoughtAll the boys thought Carol was a dog.
thoughtAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
thoughtAlthough he thought he was helping us, he was only in the way.
thoughtAnd we can communicate so many things in so many ways - with our faces, hands, bodies, and voices. We can even write our thoughts in words.
thoughtA penny for your thoughts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอาทร(n) concern, See also: thoughtfulness, care, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่, ความพะวง, Example: พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องแก่บุตร โดยให้ความเอาใจใส่บุตรด้วยความอาทรในทุกเรื่องราว
ลอยๆ(adj) indiscreet, See also: thoughtless, heedless, irresponsible, Example: เพราะคำพูดลอยๆ ของเขานั่นเองจึงทำให้หลายคนคิดมาก, Thai Definition: ไม่เฉพาะเจาะจง
ลอยๆ(adv) indiscreetly, See also: thoughtlessly, heedlessly, irresponsibly, without thinking, Syn. พล่อยๆ, Example: การจะกล่าวหาว่าผู้ใดทุจริตคอรัปชั่นจะต้องมีหลักฐาน มิใช่กล่าวลอยๆ, Thai Definition: อย่างไม่เจาะจงผู้ใดโดยเฉพาะ
เจต(n) mind, See also: thought, Syn. ใจ, Thai Definition: สิ่งที่คิด, Notes: (บาลี)
มโนคติ(n) thought, See also: concept, idea, train of thought, Syn. ความคิด, Example: มโนคติของเขาได้รับอิทธิพลจากความเชื่อทางศาสนา, Notes: (สันสกฤต)
กะพรวดกะพราด(adv) thoughtlessly, See also: rushingly, Syn. พรวดพราด, ลุกลน, ลนลาน, Example: หล่อนวิ่งกะพรวดกะพราดเข้าไปในครัว
กามวิตก(n) sensual thought, See also: thought about sensual matter, Example: เขาเป็นโรคกามวิตก, Thai Definition: ความรำพึงในกาม
ตรรกะ(n) thought, See also: thinking, Syn. ตรรก, ความคิด, ความตรึก, Example: ผมพยายามใช้ตรรกะและความรู้ของตัวเองให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้คำตอบ
สิ่งที่คิด(n) what someone thinks, See also: thought, idea, speculation, reflection, Example: บางครั้งสิ่งที่คิดก็ไม่เป็นจริงเสมอไป
สิ่งที่คิด(n) what someone thinks, See also: thought, idea, speculation, reflection, Example: บางครั้งสิ่งที่คิดก็ไม่เป็นจริงเสมอไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารความคิด[āhān khwāmkhit] (n, exp) EN: food for thought
ช่างคิด[chang khit] (adj) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever  FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
หัวเก่า[hūakao] (adj) EN: conservative ; old-fashioned ; of the old school of thought  FR: conservateur
หัวคิด[hūakhit] (n) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover
จินตนาการ[jintanākān] (n) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection  FR: imagination [f]
จิต[jit] (n) EN: mind ; heart ; spirit ; thoughts  FR: âme [f] ; pensée [f] ; esprit [m] ; conscience [f] ; mental [m]
จิตใจ[jitjai] (n) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts  FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
คิดกันว่า ...[khit kan wā ...] (v, exp) EN: it was thought that ...
คิดไม่ออก[khit mai øk] (v, exp) EN: be thoughtless ; have no idea  FR: ne pas avoir d'idée
คิดร้าย[khit rāi] (v, exp) EN: have malice ; have wicked intentions ; harbour evil designings ; harbour evil thoughts  FR: être animé de mauvaises intentions

CMU English Pronouncing Dictionary
THOUGHT TH AO1 T
THOUGHTS TH AO1 T S
THOUGHTFUL TH AO1 T F AH0 L
THOUGHTLESS TH AO1 T L AH0 S
THOUGHTFULLY TH AO1 T F AH0 L IY0
THOUGHTFULNESS TH AO1 T F AH0 L N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thought (v) θˈɔːt (th oo1 t)
thoughts (n) θˈɔːts (th oo1 t s)
thoughtful (j) θˈɔːtfəl (th oo1 t f @ l)
thoughtless (j) θˈɔːtləs (th oo1 t l @ s)
thoughtfully (a) θˈɔːtfəliː (th oo1 t f @ l ii)
thoughtlessly (a) θˈɔːtləsliː (th oo1 t l @ s l ii)
thought-reader (n) θˈɔːt-riːdər (th oo1 t - r ii d @ r)
thoughtfulness (n) θˈɔːtfəlnəs (th oo1 t f @ l n @ s)
thought-readers (n) θˈɔːt-riːdəz (th oo1 t - r ii d @ z)
thoughtlessness (n) θˈɔːtləsnəs (th oo1 t l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
思想[sī xiǎng, ㄙ ㄒㄧㄤˇ, ] thought; thinking; idea, #562 [Add to Longdo]
心思[xīn si, ㄒㄧㄣ ㄙ˙, ] thought; idea; to think hard about sth; inclination; mood, #5,774 [Add to Longdo]
念头[niàn tou, ㄋㄧㄢˋ ㄊㄡ˙, / ] thought; idea; intention, #6,703 [Add to Longdo]
周到[zhōu dào, ㄓㄡ ㄉㄠˋ, / ] thoughtful; considerate, #13,222 [Add to Longdo]
不注意[bù zhù yì, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] thoughtless; not pay attention to [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denken {n} | logisches Denkenthought | logical thought [Add to Longdo]
Gedanke {m}; Denkweise {f} | in Gedanken | bei dem Gedanken an | in Gedanken versunken | in Gedanken versunken sein | sich über etw. Gedanken machen | sich über etw. keine Gedanken machen | sein einziger Gedanke | schwarze Gedanken | finstere Gedanken | der bloße Gedanke daran | der leitende Gedanke | der Gedanke zähltthought | in thought | at the thought of | absorbed in thought | to be sunk in thoughts; to be lost in thought | to be concerned about sth. | to be unconcerned about | his one thought | glum thoughts | dark thoughts | the very thought of it | the leading thought | it's the thought that counts [Add to Longdo]
Nachdenken {n}; Überlegung {f} | bei näherem Nachdenkenthought | on second thought [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっかり[ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P) [Add to Longdo]
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
さてこそ[satekoso] (adv) (1) just as I thought; as expected; (2) that's why [Add to Longdo]
そう来なくっちゃ[そうこなくっちゃ, soukonakuccha] (exp) (col) I thought so; I suspected as much; Just as I thought; Now you are talking [Add to Longdo]
そそっかしい[sosokkashii] (adj-i) careless; thoughtless; (P) [Add to Longdo]
だろう(P);だろ[darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
でしょう(P);でしょ(ik)[deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
[to] (prt,conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) [Add to Longdo]
と思しい;と覚しい[とおぼしい, tooboshii] (exp,adj-i) (uk) thought to be; seen as [Add to Longdo]
と思われる[とおもわれる, toomowareru] (exp,v1) be considered; be deemed; thought to be [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thought
   n 1: the content of cognition; the main thing you are thinking
      about; "it was not a good idea"; "the thought never entered
      my mind" [syn: {idea}, {thought}]
   2: the process of using your mind to consider something
     carefully; "thinking always made him frown"; "she paused for
     thought" [syn: {thinking}, {thought}, {thought process},
     {cerebration}, {intellection}, {mentation}]
   3: the organized beliefs of a period or group or individual;
     "19th century thought"; "Darwinian thought"
   4: a personal belief or judgment that is not founded on proof or
     certainty; "my opinion differs from yours"; "I am not of your
     persuasion"; "what are your thoughts on Haiti?" [syn:
     {opinion}, {sentiment}, {persuasion}, {view}, {thought}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 think
 
 1. (thought, (leh.) thunk) düşünmek, tefekkür etmek, mütalaa etmek
 2. düşünüp taşınmak, ölçünmek, teemmül etmek
 3. zannetmek, sanmak
 4. kurmak, niyet etmek, tasarlamak
 5. tasavvur etmek, farz etmek
 6. hatırlamak, hatıra getirmek
 7. addetmek
 8. bir fikirde olmak. think aloud düşündüğünü söylemek. think better of fikrini değiştirmek, vaz geçmek
 9. daha iyi saymak, hakkındaki kanaati düzelmek. think fit (proper, right) uygun görmek. think much of çok sevmek. think nothing of önem vermemek
 10. kolay görmek. think of hatırlamak
 11. düşünmek, hayal etmek
 12. saymak. think out düşünüp çıkarmak, düşünüp netice çıkarmak. think over bir şey üzerinde düşünmek. think the world of çok değer vermek
 13. çok sevmek. think through düşünüp netice çıkarmak. think twice iyi düşünmek. think up düşünüp bulmak. To think that man should go to the moon! insanoğlunun aya gideceği kimin aklına gelirdi? Well, think of that! Hayret! Kimin aklına gelirdi? What am I thinking of? Ne kafa! Ne aptallık! While I'm thinking of it Aklımdayken. think'able düşünülebilir, akla gelebilen. think'ing  düşünen
 14. düşünme
 15. fikir.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top