ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thirteenth

TH ER1 T IY1 N TH   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thirteenth-, *thirteenth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thirteenth[DET] ที่สิบสาม
thirteenth[N] ลำดับที่สิบสาม
thirteenth[PRON] ที่สิบสาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thirteenth(เธอ'ทีนธฺ') adj.,n. ที่สิบสาม

English-Thai: Nontri Dictionary
thirteenth(adj) ที่สิบสาม
thirteenth(n) วันที่สิบสาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thirteenth[เธอ'ทีนธฺ] (adj ) ที่สิบสาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It says here... in the final testament of great thirteenth Dalai Lama.คำสั่งเสียขององค์ทะไลลามะที่ 13 Seven Years in Tibet (1997)
She recently died giving birth to the thirteenth child. And it says the King of Gu-Da wept over this.เธอเพิ่งตายเมื่อไม่นานนี้ขณะที่กำลังคลอดบุตรคนที่สิบสาม และยังบอกอีกว่ากษัตริย์กูดาทรงเสียพระทัยกับเรื่องนี้ Episode #1.8 (2006)
A woman who's had twelve children in Gu-Da Nation, died while giving birth to her thirteenth.เมืองกูดามีหญิงสาวคนหนึ่ง ให้กำเนิดบุตรถึงสิบสองคน, ตายในขณะที่กำลังให้กำเนิดบุตรคนที่สิบสาม Episode #1.8 (2006)
Thirteenth step, right there. Back to drinking.แน่นอนที่สุด Just Go with It (2011)
The thirteenth step.-สิบสามขั้นตอน The Thirteenth Step (2011)
And check out together on the thirteenth.และเช็คเอาท์ไปด้วยกันเมื่อวันที่ 13 Kingdom of the Blind (2012)
The thirteenth.วันที่ 13 Kingdom of the Blind (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thirteenthA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
thirteenthTennis began in France in the thirteenth century.

CMU English Pronouncing Dictionary
THIRTEENTH    TH ER1 T IY1 N TH
THIRTEENTHS    TH ER1 T IY1 N TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thirteenth    (n) θˌɜːʴtˈiːnθ (th @@2 t ii1 n th)
thirteenths    (n) θˌɜːʴtˈiːnθs (th @@2 t ii1 n th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丙子[bǐng zǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄗˇ, ] thirteenth year C1 of the 60 year cycle, e.g. 1996 or 2056, #61,850 [Add to Longdo]
十三日[shí sān rì, ㄕˊ ㄙㄢ ㄖˋ, ] thirteenth day of a month [Add to Longdo]
第十三[dì shí sān, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄙㄢ, ] thirteenth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丙子[ひのえね;へいし, hinoene ; heishi] (n) (See 干支) thirteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thirteenth
   adj 1: coming next after the twelfth in position [syn:
       {thirteenth}, {13th}]
   n 1: position 13 in a countable series of things

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top