ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

think up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -think up-, *think up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
think up(phrv) คิดออก, See also: คิดได้, Syn. dream up, make up

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm gonna have to think up a name for that.ผมจะคิดชื่อให้กับเหล้านี้ Casino Royale (2006)
What kind of asshole'd think up a thing like this?ยังมีไอ้โง่ที่ไหนคิดแบบนี้อีกเนี่ย? Shooter (2007)
Stay home, think up some ideas for sweeps.นอนอยู่บ้าน\ คิดไอเดียเจ๋งๆไปใช้ The Ugly Truth (2009)
I can't hear myself think up there.มันดังจนฉันคิดอะไรไม่ออก Preggers (2009)
That's nice, honey, but we're trying to think up a good punishment for your brother.ดีลูก แต่เรากำลังคิดวิธีดีๆ.. ..ที่จะทำโทาพี่ชายลูกหน่ะ Pilot (2009)
Let's think up something to do for summer vacation.มาวางแผนสำหรับวันหยุดฤดูร้อนกันดีกว่านะ Summer Wars (2009)
Three hours longer than it took Duncan to think up this assignment.3 ชั่วโมงบวกเวลา ที่ดันแคนใช้ตอนคิดการบ้านนี้ขึ้นมา Cooperative Calligraphy (2010)
Who knew you'd think up such a plan while lying in your bed.ใครจะไปรู้ว่าคุณคิดแผนแบบนี้ได้ ทั้งๆที่นอนอยู่บนเตียง Episode #1.6 (2010)
Think up a few other chores. I'll keep 'em occupied.จะได้ไม่ว่าง What Lies Ahead (2011)
It took us a little time to think up a diagnostic test no one's ever thought up before.มันต้องใช้เวลาสักหน่อยสิ ที่จะคิดวิธีการทดสอบคนนึง ด้วยวิธีที่ไม่เคยมีมาก่อนน่ะ Out of the Chute (2011)
I think up front where I can keep my eye on you.ด้านหน้าเลยค่ะ ฉันจะได้คอยจับตาดูคุณได้ Close Encounters (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
think upI couldn't think up such a brief explanation.

Japanese-English: EDICT Dictionary
趣向を凝らす[しゅこうをこらす, shukouwokorasu] (exp,v5s) to elaborate a plan; to think up something clever for variety's sake [Add to Longdo]
生み出す(P);産み出す[うみだす, umidasu] (v5s,vt) (1) to create; to bring forth; to produce; (2) to invent; to think up and bring into being; (3) to give birth to; to bear; (P) [Add to Longdo]
捻り出す;ひねり出す[ひねりだす, hineridasu] (v5s,vt) to work out; to think up; to devise; to manage (somehow); to summon up (e.g. courage) [Add to Longdo]
謀る[たばかる, tabakaru] (v5r,vt) (1) (uk) (arch) to work out a plan of deception; to scheme; to take in; to dupe; (2) to think up a plan; to think over a plan; (3) to discuss; to consult [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 think up
   v 1: devise or invent; "He thought up a plan to get rich
      quickly"; "no-one had ever thought of such a clever piece
      of software" [syn: {think up}, {think of}, {dream up},
      {hatch}, {concoct}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top