ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thesis

TH IY1 S IH2 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thesis-, *thesis*, thesi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thesis(n) หัวข้อของบทความ
thesis(n) วิทยานิพนธ์, Syn. dissertation, research
thesis(n) ข้อวินิจฉัย, See also: ข้อสมมุติ, ข้อสรุป, Syn. contention, proposal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thesis(ธี'ซิส) n. วิทยานิพนธ์,ข้อวินิจฉัย,ข้อสมมุติ,ข้อสรุป,บทความวิจัย,บทความ pl. theses
anthesis(แอนธี' ซิส) n. ระยะบานของดอกไม้
hypothesis(ไฮพอธ'ธิชิส) n.สมมุติฐาน,ข้อสมมุติ, See also: hypothesist n. -pl, hypotheses
hypothesise(ไฮพอธ'ธิไซซ) vi.,vt. สร้างสมมุติฐาน. vi. ให้เป็นสมมุติฐานก่อน
parasynthesisn. การสร้างคำศัพท์ที่ประกอบทั้งอุปสรรค (prefix) และอาคม (suffix) .
parathesisn. = parenthesis (ดู)
parenthesis(พะเรน'ธิซิส) n. วงเล็บ, See also: parenthetical adj.
photosynthesis(โฟโทซิน'ธิซิส) n. กระบวนการที่พืชสร้างคาร์โบไฮเดรตโดยรวมกันกับคาร์บอนไดอ๊อคไซด์และน้ำเมื่อมีแสงกับคลอ-โรฟิลล์., See also: photosynthetic adj.
synthesis(ซินธี'ซิส) n. การสังเคราะห์, See also: synthesist n. pl. syntheses
synthesise(ซิน'ธิไซซ) vt. สังเคราะห์, See also: synthesisation n. synthesization n. synthesis z er n.

English-Thai: Nontri Dictionary
thesis(n) วิทยานิพนธ์,ข้อสมมุติ,เรื่องแต่ง,ข้อวินิจฉัย,บทความ
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม
hypothesis(n) สมมุติฐาน,การเดา
parenthesis(n) วงเล็บ,นขลิขิต
synthesis(n) การปะติดปะต่อ,การสังเคราะห์,การประสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thesisภาวะพื้นฐาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thesis๑. ข้อปัญหา๒. วิทยานิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
thesis novel; problem novelนวนิยายปัญหา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
thesis play; problem playละครปัญหา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thesisวิทยานิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thesisวิทยานิพนธ์, Example: บทนิพนธ์ที่ผู้เรียบเรียงยกเอาหัวข้อเรื่องใดหัวข้อเรื่องหนึ่งขึ้นวิจัยหรือพรรณนาขยายความ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยานิพนธ์มีรูปแบบและมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนประกอบตอนต้น ( Preliminary Section)

2. ส่วนเนื้อความ (Text Section or Body of Text)

3. ส่วนอ้างอิงหรือส่วนประกอบตอนท้าย (References Section)

1. ส่วนประกอบดอนต้น (Preliminary Section) ส่วนนี้รวมตั้งแต่ปกหน้าไปจนถึงหน้าท้ายสุดก่อนส่วนเนื้อความ มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

1.1 ปก มีข้อมูลประกอบเฉพาะของวิทยานิพนธ์ คือ ชื่อเรื่องของวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ข้อมูลที่แจ้งว่าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปริญญาใด ระดับการศึกษาใด ชื่อปริญญา ภาควิชา สถาบันการศึกษา ปีที่สำเร็จ และการอนุมัติปริญญา

1.2 ปกใน มีข้อมูลเช่นเดียวกับปก จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ

1.3 หน้าอนุมัติ หรือหน้าตรวจรับรอง (Approval page)จะมีข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ ผู้เขียน ภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อความอนุมัติและลายเซ็นต์คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

1.4 บทคัดย่อ หรือสาระสังเขป (Abstract) ประกอบด้วยข้อความสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ที่สั้นกระทัดรัด ชัดเจน ทำให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของวิทยานิพนธ์อย่างรวดเร็ว มีทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ

1.5กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) คือ ข้อความแสดงความขอบคุณบุุคคล สถาบัน และ/หรือหน่วยงานที่มีส่วนช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือในการค้นคว้าเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ ตลอดทั้งคณะกรรมการสอบ ผู้สนับสนุนเงินทุนวิจัย ผู้ให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูล และผู้ที่อนุญานให้ใช้ข้อเขียนหรือเครื่องมือในการวิจัย

1.6 สารบัญ (Contents) เป็นรายการที่แสดงถึงส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ์

1.7 สารบัญตาราง (List of Tables) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งตำแหน่งของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ พิมพ๋เรียงลำดับต่อจากส่วนสารบัญ

1.8 สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ (List of Figures or List of Illustrations) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งตำแหน่งหน้าของรูปภาพ (รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์

1.9 คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (List of Abbreviations) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์และคำย่อต่างๆ ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์

2. ส่วนเนื้อความหรือเนื้อเรื่อง (Body of Text) ประกอบด้วย บทนำ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

3. ส่วนอ้างอิง (Refereces Section) เป็นส่วนท้ายเล่ม ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

รายการอ้างอิง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thesisBriefly stated, Hobsbawm's thesis is that the history of the twentieth century is that of the decline of civilization.
thesisFar from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.
thesisFirst, he finished his thesis.
thesisHave you decided on the subject of your thesis?
thesisHave you finished writing your thesis?
thesisHe does not, in short, write with the candor of man who is completely confident of his thesis.
thesisHis doctoral thesis must be submitted to the professor by the end of the month.
thesisHis thesis correlates with mine.
thesisHis thesis doesn't make sense. To begin with, its theme is obscure.
thesisHis thesis leaves nothing to be desired.
thesisI am writing a thesis about international disputes after World War II.
thesisI'll need at least three days to translate that thesis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทยานิพนธ์(n) thesis, Example: ในปีพ.ศ. 2543 ท่านได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคุมการทำวิทยานิพนธ์ และเป็นกรรมการด้วยผู้หนึ่ง, Count Unit: ฉบับ, เรื่อง, Thai Definition: บทนิพนธ์ที่ผู้เรียบเรียงยกเอาหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นวิจัยและพรรณนาขยายความเพื่อเสนอรับปริญญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสังเคราะห์[kān sangkhrǿ] (n) EN: synthesis  FR: synthèse [f]
การสังเคราะห์ด้วยแสง[kān sangkhrǿ dūay saēng] (n, exp) EN: photosynthesis  FR: photosynthèse [f]
การตั้งสมมุติฐาน[kān tang sommuttithān] (n, exp) EN: hypothesis
เขียนวิทยานิพนธ์[khīen witthayāniphon] (v, exp) EN: write a thesis  FR: écrire une thèse
ข้อสันนิษฐาน[khøsannitthān] (n) EN: presumption ; assumption ; hypothesis  FR: assertion [f]
ข้อสมมุติ[khøsommut] (n) EN: assumption ; hypothesis ; supposition ; theory  FR: hypothèse [f]
สังเคราะท์แสง[sangkhrǿ saēng] (n) EN: photosynthesis  FR: photosynthèse [f]
สมมติฐาน[sommottithān] (n) EN: hypothesis  FR: hypothèse [f]
สมมุติฐาน[sommuttithān] (n) EN: assumption ; hypothesis  FR: supposition [f] ; hypothèse [f]
ทฤษฎี[thritsadī] (n) EN: theory ; doctrine ; teachings ; hypothesis  FR: théorie [f] ; doctrine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
THESIS TH IY1 S IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thesis (n) θˈiːsɪs (th ii1 s i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
These {f} | Thesen {pl}thesis | theses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレルギー体質[アレルギーたいしつ, arerugi-taishitsu] (n) allergic diathesis (predisposition to be allergic) [Add to Longdo]
アンチテーゼ[anchite-ze] (n) antithesis (ger [Add to Longdo]
エルゴード仮説[エルゴードかせつ, erugo-do kasetsu] (n) ergodic hypothesis [Add to Longdo]
カントラプラスの星雲説[カントラプラスのせいうんせつ, kantorapurasu noseiunsetsu] (n) Kant-Laplace nebular hypothesis [Add to Longdo]
ギターシンセ[gita-shinse] (n) guitar synthesizer; guitar synthesiser [Add to Longdo]
サピアウォーフの仮説[サピアウォーフのかせつ, sapiauo-fu nokasetsu] (n) Sapir-Whorf hypothesis [Add to Longdo]
シンセ[shinse] (n) (abbr) (See シンセサイザー) synthesizer; synthesiser [Add to Longdo]
シンセサイザー(P);シンセサイザ[shinsesaiza-(P); shinsesaiza] (n) synthesizer; synthesiser; (P) [Add to Longdo]
ジンテーゼ;シンセシス[jinte-ze ; shinseshisu] (n) (1) synthesis (ger [Add to Longdo]
テーゼ[te-ze] (n) thesis (ger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
右小括弧[みぎしょうかっこ, migishoukakko] closing parenthesis ()) [Add to Longdo]
音声合成[おんせいごうせい, onseigousei] voice synthesis [Add to Longdo]
仮説の検定[かせつのけんてい, kasetsunokentei] hypothesis testing [Add to Longdo]
学位論文[がくいろんぶん, gakuironbun] thesis, dissertation [Add to Longdo]
左小括弧[ひだりしょうかっこ, hidarishoukakko] opening parenthesis [Add to Longdo]
前置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thesis
   n 1: an unproved statement put forward as a premise in an
      argument
   2: a treatise advancing a new point of view resulting from
     research; usually a requirement for an advanced academic
     degree [syn: {dissertation}, {thesis}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top