ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

therefore

DH EH1 R F AO2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -therefore-, *therefore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
therefore(adv) เพราะฉะนั้น, See also: ดังนั้น, Syn. as a result, consequently, hence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
therefore(แธร์'ฟอ) เพราะฉะนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
therefore(adv) เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,เช่นนั้น,เนื่องจากนั้น,โดยเหตุนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thereforeA piece of railway in use today is therefore the product of a long series of decisions reached on many different grounds, at different times.
thereforeFor world peace, therefore, we must develop the consciousness that we all are people of the planet Earth by means of a continual international exchange of culture and economy.
thereforeHe came first. Therefore he got a good seat.
thereforeHe fell ill, and therefore he gave up going abroad.
thereforeHe was judged sane and was therefore chargeable with murder.
thereforeHe was very rich, and therefore could buy a mansion.
thereforeI think, therefore I am.
thereforeMay we therefore ask you for a two months' extension of credit?
thereforeShe therefore came up on this side, opened her own window and tapped her horn lightly to draw attention to the fact that she was there.
thereforeThe company laid off twenty percent of its work force; therefore, expenses decreased.
thereforeThe head of the college, whose name was Miss Baker, therefore had a special place in the car park for her own small car.
thereforeThe party, therefore, had to take another route.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพราะเหตุนี้(conj) for this reason, See also: therefore, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as, Syn. ด้วยเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: ตำรวจปล่อยให้คดีคาราคาซังอยู่ เพราะเหตุนี้จึงมีข้อสรุปว่าคดีนี้หนีไม่พ้นเป็นเรื่องการเมือง, Thai Definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป
เพราะฉะนี้(conj) therefore, See also: for this reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as, Syn. ด้วยเหตุนี้, เหตุดังนี้, Example: งานใหม่ได้เงินไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนี้ฉันจึงต้องกลับมาทำงานที่เดิมที่ให้เงินดีกว่า, Thai Definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป
เพราะเช่นนั้น(conj) therefore, See also: so, thus, for that reason, Syn. ดังนั้น, เพราะฉะนั้น, Example: เขาไม่อยากจะเผชิญหน้ากับผม เพราะเช่นนั้นเขาจึงหลีกเลี่ยงผมทุกวิถีทาง, Thai Definition: คำเชื่อมแสดงเหตุและผลของความ
จึง(adv) then, See also: therefore, consequently, accordingly, Syn. จึ่ง, แล้วจึง, แล้วก็, Example: เมื่อทำงานเสร็จ พนักงานจึงกลับบ้าน, Thai Definition: คำสำหรับต่อความแสดงคำกิริยาที่กระทำภายหลัง
ด้วยเหตุนี้(conj) so, See also: therefore, thus, for this reason, that is why, Syn. ดังนี้, ดังนี้, เพราะเหตุนี้, , Example: หลวงพ่อเป็นพระที่มากด้วยเมตตามีความกรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ด้วยเหตุนี้จึงมีคนชอบนำสัตว์นานาชนิดมาถวาย
ดังนั้น(conj) therefore, See also: in consequence, there by, thereupon, thence, hence, thus, as, Syn. เพราะฉะนั้น, ฉะนั้น, โดยเหตุนั้น, Example: เนื่องจากนโยบายนี้ขัดกับความสงบของประชาชน ดังนั้นจึงมีการร่างนโยบายขึ้นมาใหม่
เหตุฉะนี้(conj) so, See also: therefore, thus, hence, Syn. ดังนั้น, ดังนี้, เพราะฉะนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะนี้[cha] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon
ฉะนั้น[chanan] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: alors ; dans ce cas
ฉะนี้[chanī] (x) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon ; pour cette raison
ดังนั้น[dangnan] (x) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence  FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
ดังนี้[dangnī] (adv) EN: as follows ; thus ; therefore ; so  FR: comme suit ; ainsi ; de la façon suivante
โดยเหตุนั้น[dōi hēt nan] (x) EN: therefore  FR: à cause de cela
ด้วยเหตุนี้[dūay hēt nī] (conj) EN: so ; therefore ; thus ; for this reason ; that is why  FR: c'est pour cette raison
ด้วยประการฉะนี้[dūay prakān chanī] (adv) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore
กระนั้น[kranan] (adv) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless  FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
เพราะฉะนั้น[phrǿ chanan] (x) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as  FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison

CMU English Pronouncing Dictionary
THEREFORE DH EH1 R F AO2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
therefore (a) ðˈɛəʳfɔːr (dh e@1 f oo r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所以[suǒ yǐ, ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ, ] therefore; as a result; so, #198 [Add to Longdo]
因而[yīn ér, ㄧㄣ ㄦˊ, ] therefore; as a result; thus; and as a result, ..., #2,577 [Add to Longdo]
故而[gù ér, ㄍㄨˋ ㄦˊ, ] therefore, #18,433 [Add to Longdo]
故此[gù cǐ, ㄍㄨˋ ㄘˇ, ] therefore, #21,695 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からして[karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
それだから[soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
だから[dakara] (conj,n) (See ですから) so; therefore; (P) [Add to Longdo]
だもんで;だもので[damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that [Add to Longdo]
であるから;であるからして[dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
ですから[desukara] (conj) (See だから) so; therefore; (P) [Add to Longdo]
因って;仍って;依って;縁って[よって, yotte] (conj) (uk) therefore; consequently; accordingly; because of [Add to Longdo]
因りて;依りて;仍りて[よりて, yorite] (conj) (arch) (See 因って) as such; for that reason; therefore; consequently [Add to Longdo]
火結神;火産霊神[ほむすびのかみ, homusubinokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]
火之夜芸速男神[ひのやぎはやおのかみ, hinoyagihayaonokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 therefore
   adv 1: (used to introduce a logical conclusion) from that fact
       or reason or as a result; "therefore X must be true";
       "the eggs were fresh and hence satisfactory"; "we were
       young and thence optimistic"; "it is late and thus we
       must go"; "the witness is biased and so cannot be
       trusted" [syn: {therefore}, {hence}, {thence}, {thus},
       {so}]
   2: as a consequence; "he had good reason to be grateful for the
     opportunities which they had made available to him and which
     consequently led to the good position he now held" [syn:
     {consequently}, {therefore}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top