ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

test

T EH1 S T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -test-, *test*
English-Thai: Longdo Dictionary
test(n) การทดสอบ, การสอบ
test tube(n) หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), Syn. GCD
aptitude test(n) การสอบความถนัด เช่น An aptitude test can give you a blueprint for success based on your natural talents.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
test(n) การทดสอบ, See also: การตรวจสอบ, Syn. trial, tryout
test(n) วิธีที่ใช้ในการทดสอบ
test(n) เหตุการณ์ที่พิสูจน์คุณสมบัติของบุคคล, See also: เหตุการณ์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์บุคคล
test(n) แบบทดสอบ, See also: ข้อสอบ, คำถามหรือปัญหาที่ใช้ในการทดสอบ
test(vt) ตรวจสอบ, See also: ทดสอบ, Syn. test, try, try out
test(vi) ตรวจสอบ, See also: ทดสอบ
testy(adj) โกรธง่าย, See also: ใจร้อน, หุนหันพลันแล่น, ขี้โมโห, Syn. grouchy, peevish, touchy
testee(n) ผู้สอบ, See also: ผู้ถูกทดสอบ, Syn. undersigned
tester(n) ผู้เข้าทดลอง, See also: ผู้เข้าสอบผู้ถูกทดสอบ, Syn. examiner, checker, inspector, validator
testis(n) ลูกอัณฑะ, Syn. testicle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
test(เทสทฺ) vt.,vi.,n. (การ,ส่ง) ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ตรวจพิสูจน์,สำรวจ., See also: testability n. testable adj. testingly adv.
test tuben. หลอดแก้วทดลอง
testacy(เทส'ทะซี) n. การทำพินัยกรรมได้
testament(เทส'ทะเมินทฺ) n. พินัยกรรม,หนังสือพระคัมภีร์, See also: testamentary adj.
testate(เทส'เทท) adj. ทำพินัยกรรมไว้
testee(เทสที') n. เข้าทดลอง,ผู้เข้าสอบ,ผู้ถูกทดสอบ
testicle(เทส'ทิเคิล) n. ลูกอัณฑะ
testify(เทส'ทะไฟ) vi.,vt. พิสูจน์,เป็นพยาน,สาบานตัว,แถลง,ยืนยัน., See also: testification, testifier n., Syn. witness, bear, affirm
testimonial(เทส'ทะโมเนียล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) หนังสือรับรอง,ใบสุทธิ,หนังสือชมเชย,รางวัลรับรอง,รางวัลชมเชย,ของระลึก.
testimony(เทส'ทะโมนี) n. หลักฐาน,พยาน,การยืนยันโดยการสาบานตัว,การแถลงโดยเปิดเผย,บัญญัติ10ประการของโมเซส., Syn. evidence

English-Thai: Nontri Dictionary
test(n) การทดลอง,การสำรวจ,การสอบ,การพิสูจน์
test(vt) ทดลอง,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทดสอบ
Testament(n) พระคัมภีร์ไบเบิล
testament(n) พินัยกรรม
testamentary(adj) ตามพินัยกรรม,เกี่ยวกับพินัยกรรม
testator(n) ผู้ทำพินัยกรรม
tester(n) ผู้สอบ,ผู้ตรวจพิสูจน์,ผู้ทดลอง
testicle(n) ลูกอัณฑะ
testify(vi) เป็นพยาน,แสดงหลักฐาน,ให้การ,ยืนยัน,พิสูจน์
testimonial(n) ใบสุทธิ,ใบรับรอง,ของรางวัล,ของระลึก,หนังสือชมเชย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
test๑. ทดสอบ๒. การทดสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
test๑. ทดสอบ๒. การทดสอบ [มีความหมายเหมือนกับ trial ๒]๓. เปลือกแข็ง [มีความหมายเหมือนกับ testa] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
test๑. ทดสอบ๒. การทดสอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
test action; test caseคดีตัวอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
test cardบัตรทดสอบสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
test case; test actionคดีตัวอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
test dataข้อมูลทดสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
test libraryคลังโปรแกรมทดสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
test mealอาหารทดสอบน้ำย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
test oathคำสัตย์ปฏิญาณ (ก่อนเข้ารับหน้าที่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Testการทดสอบ [การบัญชี]
Test Biasความเอนเอียงในการทดสอบ [TU Subject Heading]
Test of English as a Foreign Languageโทเฟล [TU Subject Heading]
Test of English for International Communicationโทอิก [TU Subject Heading]
Testicular neoplasmsเนื้องอกอัณฑะ [TU Subject Heading]
Testingการทดสอบ [TU Subject Heading]
testing flumetesting flume, รางน้ำทดสอบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Testing laboratoriesห้องปฏิบัติการทดสอบ [TU Subject Heading]
testisอัณฑะ, อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของสัตว์สำหรับในสัตว์ชั้นสูงอาจทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Testosteroneเทสโตสเตอโรน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Test(n) ทดสอบ
test(modal, verb) ทดสอบ
test the waters(phrase) Check someone's reaction to an idea
Testament {n} | sein Testament machen(n) พินัยกรรม, ความประสงค์ครั้งสุดท้าย, บันทึกการยกมรดก
teste(n) พยานที่เป็นทางการ
testify at hearingsพิจารณาคดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน 12 Angry Men (1957)
You got to take a test to prove it.ต้องทดสอบฝีมือกันก่อน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
They wanted to know if you could get their test answers from God.เด็ก ๆ อยากรู้ว่า คุณขอข้อสอบจากพระเจ้าได้มั้ย Oh, God! (1977)
Would that test have worked, Doc ? - Oh, I think so, yes.I don't see how.nished,\i} The Thing (1982)
I'd like to test the atmosphere here.บรรยากาศที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
This is initial voice-Iogic reconstruction test number one.นี่คือการเริ่มต้นการฟื้นฟูเสียง ตรรกะ 2010: The Year We Make Contact (1984)
But she decided to test some powder of life she'd bought from a magician.แต่เธอจะใ้ช้ผงสร้างชีวิต ที่ซื้อมาจากนักมายากลเพื่อความมั่นใจ Return to Oz (1985)
aren't you taking this test tomorrow?- มีไรเหรอ? - นายมีสอบพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอ? Spies Like Us (1985)
by the way, good luck on the test tomorrow.จริงสิ ขอให้โชคดีในการสอบพรุ่งนี้นะ Spies Like Us (1985)
you want me to fail that test so you can keep me in the center of the earth doing your work for you.จะได้เก็บผมไว้ใต้ดินนี่ แล้วคอยทำงานให้คุณ Spies Like Us (1985)
want to see their test scores? what the hell for?- จะดูคะแนนสอบพวกเขามั้ย? Spies Like Us (1985)
I wanted to test your skill.ฉันแค่อยาก ทดสอบฝีมือคุณ Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
test5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
testAll the vehicles behaved well on their test runs.
testAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
testAnd I testify that this is the Son of God.
testAnd the master of the banquet tested the water that had been turned into wine.
testAnywho, I'm relieved the test is over. [Casual]
testAt first I failed the test.
testAt his final exam, Bob was really put through the wringer; the test covered everything that was in the course.
testAt last I passed the test.
testBoth of the students didn't succeed in the test.
testBoth the students passed all tests.
testBureaucrats are testing the waters over revising old regulations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮอร์โมนเพศชาย(n) testosterone, Ant. ฮอร์โมนเพศหญิง, Example: ถ้าเทียบระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ส่วนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเรื่องของความใคร่, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย
ผู้ทดลอง(n) experimenter, See also: tester, Ant. ผู้ถูกทดลอง, Example: ผู้ทดลองบอกว่าสามารถนำสารไพรม์วันเข้าไปใช้ร่วมในการรักษามะเร็งด้วยวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นการฉายรังสีหรือการใช้ยา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลองทำเพื่อให้รู้ความจริงหรือค้นหาสิ่งใหม่
วัดใจ(v) test one's willingness, Syn. ทดสอบ, Example: การทดสอบครั้งนี้มีเพื่อวัดใจผู้สมัครทุกคน, Thai Definition: ทดสอบความกล้า
วัดดวง(v) test one's luck, Example: การจัดการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อวัดดวงท่านประธานาธิบดีว่าจะอยู่หรือจะไป, Thai Definition: อาศัยโชคเป็นเครื่องกำหนด
โทเฟิล(n) Test of English as Foreign Language, See also: TOFEL, Syn. การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา
เทียบ(v) taste, See also: test, try, sample, Thai Definition: ชิมอาหารหรือยาก่อนที่จะถวายพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านายเพื่อป้องกันสิ่งที่เป็นพิษ ในคำว่าเทียบเครื่อง เทียบพระโอสถ, Notes: (ราชา)
ไข่หำ(n) testicle, See also: scrotum, Syn. ลูกอัณฑะ, ลูกกระโปก, ไข่, อัณฑะ, Example: โบราณเชื่อว่าถ้าฉี่รดจอมปลวกจะทำให้ไข่หำบวมอย่างไม่มีสาเหตุ, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของชายหรือสัตว์ตัวผู้
คำให้การ(n) testimony, See also: statement, answer, plea, Syn. ข้อเท็จจริง, ปากคำ, Example: เจ้าหน้าที่ได้บันทึกคำให้การของเขาไว้ในเครื่องบันทึกเสียง
คำเบิกความ(n) testimony, See also: confession, affidavit, Example: การพิจารณาคดี อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้อง คำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ รวมทั้งพยานเอกสารทั้งหมด, Notes: (กฎหมาย)
ปากคำ(n) testimony, See also: statement, evidence, Syn. คำให้การ, Example: ผู้เสียหายไม่ยอมเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยอ้างว่าเกรงกลัวอิทธิพล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[ākāt yaē māk] (xp) EN: what awful weather !  FR: quel temps détestable !
อัณฑะ[antha] (n) EN: scrotum ; testicles ; testis  FR: scrotum [m] ; testicule [m]
อนุโมทนาบัตร[anumōthanābat] (n) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege
อรรถ[at] (n) EN: test ; words
แบบทดสอบ[baēp thotsøp] (n, exp) EN: test  FR: test [m]
ใบมรณบัตร[bai møranabat] (n, exp) EN: notification of death  FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
ใบรับรอง[bairaprøng] (n, exp) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity  FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบรับรองแพทย์[bairaprøng phaēt] (n, exp) EN: doctor's certificate  FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
เบื่อหน้า[beūa nā] (v, exp) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o.  FR: se lasser de qqn

CMU English Pronouncing Dictionary
TEST T EH1 S T
TESTA T EH1 S T AH0
TESTS T EH1 S T S
TESTY T EH1 S T IY0
TESTS' T EH1 S T S
TESTER T EH1 S T ER0
TESTED T EH1 S T IH0 D
TESTOR T EH1 S T ER0
TESTON T EH1 S T AH0 N
TEST'S T EH1 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
test (v) tˈɛst (t e1 s t)
tests (v) tˈɛsts (t e1 s t s)
testy (j) tˈɛstiː (t e1 s t ii)
tested (v) tˈɛstɪd (t e1 s t i d)
testes (n) tˈɛstiːz (t e1 s t ii z)
testis (n) tˈɛstɪs (t e1 s t i s)
testate (n) tˈɛstɛɪt (t e1 s t ei t)
testbed (n) tˈɛstbɛd (t e1 s t b e d)
testier (j) tˈɛstɪəʳr (t e1 s t i@ r)
testify (v) tˈɛstɪfaɪ (t e1 s t i f ai)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
测验[cè yàn, ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ, / ] test; to test, #13,531 [Add to Longdo]
睾丸[gāo wán, ㄍㄠ ㄨㄢˊ, ] testicle, #15,061 [Add to Longdo]
试管[shì guǎn, ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] test tube, #18,025 [Add to Longdo]
遗嘱[yí zhǔ, ㄧˊ ㄓㄨˇ, / ] testament; will, #18,510 [Add to Longdo]
卷子[juàn zi, ㄐㄩㄢˋ ㄗ˙, ] test paper; examination paper, #19,665 [Add to Longdo]
证词[zhèng cí, ㄓㄥˋ ㄘˊ, / ] testimony, #25,427 [Add to Longdo]
证言[zhèng yán, ㄓㄥˋ ㄧㄢˊ, / ] testimony, #27,128 [Add to Longdo]
试飞员[shì fēi yuán, ㄕˋ ㄈㄟ ㄩㄢˊ, / ] test pilot, #53,113 [Add to Longdo]
隐睾[yǐn gāo, ㄧㄣˇ ㄍㄠ, / ] testicle, #75,134 [Add to Longdo]
睾丸酮[gāo wán tóng, ㄍㄠ ㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, ] testosterone, #76,656 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Haltestelle(n) |die, pl. Haltestellen| ป้ายรถประจำทาง, See also: die Station
protestieren(vt) |protestierte, hat protestiert| คัดค้าน, See also: opposieren, Syn. reklamieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmeprotokoll {n}test certificate [Add to Longdo]
Klausur {f}; Klausurarbeit {f} | eine Klausur schreibentest | to do a test [Add to Longdo]
Laborbefund {m}; Laborwert {m}test result [Add to Longdo]
Messspitze {f} [electr.]test prod [Add to Longdo]
Messstelle {f}test point; monitoring station [Add to Longdo]
Musterprozess {m}test case [Add to Longdo]
Probefahrt {f} | Probefahrten {pl}test drive | test drives [Add to Longdo]
Probeflug {m} | Probeflüge {pl}test flight | test flights [Add to Longdo]
Probekörper {m}; Prüfling {m}test piece; test item [Add to Longdo]
Prüfungsvorbereitung {f}test preparation [Add to Longdo]
Prüfbericht {m}; Prüfbescheid {m}test report [Add to Longdo]
Prüfdaten {pl}test data [Add to Longdo]
Prüfverfahren {n}test method [Add to Longdo]
Prüffolge {f}test sequence [Add to Longdo]
Prüfgefäß {n}test vessel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
DNA鑑定[ディーエヌエーかんてい, dei-enue-kantei] (n) DNA test [Add to Longdo]
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR [Add to Longdo]
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR [Add to Longdo]
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
いかれる[ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
うんともすんとも[untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
カイ二乗検定[カイにじょうけんてい, kai nijoukentei] Chi square test [Add to Longdo]
システム試験時間[システムしけんじかん, shisutemu shikenjikan] system test time [Add to Longdo]
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] cell loopback test [Add to Longdo]
テストモード[てすともーど, tesutomo-do] static test mode [Add to Longdo]
テストリリース[てすとりりーす, tesutoriri-su] test release [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
遺言[ゆいごん, yuigon] Testament [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 test
   n 1: trying something to find out about it; "a sample for ten
      days free trial"; "a trial of progesterone failed to
      relieve the pain" [syn: {trial}, {trial run}, {test},
      {tryout}]
   2: any standardized procedure for measuring sensitivity or
     memory or intelligence or aptitude or personality etc; "the
     test was standardized on a large sample of students" [syn:
     {test}, {mental test}, {mental testing}, {psychometric test}]
   3: a set of questions or exercises evaluating skill or
     knowledge; "when the test was stolen the professor had to
     make a new set of questions" [syn: {examination}, {exam},
     {test}]
   4: the act of undergoing testing; "he survived the great test of
     battle"; "candidates must compete in a trial of skill" [syn:
     {test}, {trial}]
   5: the act of testing something; "in the experimental trials the
     amount of carbon was measured separately"; "he called each
     flip of the coin a new trial" [syn: {test}, {trial}, {run}]
   6: a hard outer covering as of some amoebas and sea urchins
   v 1: put to the test, as for its quality, or give experimental
      use to; "This approach has been tried with good results";
      "Test this recipe" [syn: {test}, {prove}, {try}, {try out},
      {examine}, {essay}]
   2: test or examine for the presence of disease or infection;
     "screen the blood for the HIV virus" [syn: {screen}, {test}]
   3: examine someone's knowledge of something; "The teacher tests
     us every week"; "We got quizzed on French irregular verbs"
     [syn: {quiz}, {test}]
   4: show a certain characteristic when tested; "He tested
     positive for HIV"
   5: achieve a certain score or rating on a test; "She tested high
     on the LSAT and was admitted to all the good law schools"
   6: determine the presence or properties of (a substance)
   7: undergo a test; "She doesn't test well"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wet
 
 1. (-ter, -test), (-ted, - ting), yaş, ıslak
 2. yağmurlu
 3. (kim.) .su veya başka sıvı ile yapılan
 4. (k. dili) içki yasağı olmayan (yer)
 5. kurumamış
 6. ıslatmak
 7. ıslanmak
 8. işemek
 9. yaşlık, nem, rutubet
 10. su
 11. yağmur
 12. yağmurlu hava
 13. (A.B.D.) içki yasağı aleyhtarı. all wet (argo) martaval
 14. martavalcı. wet blanket (k. dili) neşeyi kaçıran şey
 15. şevki kıran kimse. wetbulb thermometer üstü ıslak bulundurulan termometre. wet day yağmurlu gün. wet goods fıçı veya şişelerde bulunan sıvı maddeler
 16. (k. dili) alkollü içkiler. wet nurse sütnine. wet rot nemle oluşan çürüme. wet suit ıslak dalış elbisesi. wet to the skin iliklerine kadar ıslanmış. wet'tish yaşça, ıslakça, nemli. wet'ness ıslaklık, nem, rutubet.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top