ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terminate

T ER1 M AH0 N EY2 T   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terminate-, *terminate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terminate[VI] สิ้นสุด, See also: ยุติ, ลงเอย, ลงท้าย, จบลง, Syn. eliminate, stop
terminate[VT] ทำให้สิ้นสุด, See also: ทำให้ยุติ, Syn. eliminate, stop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terminate(เทอ'มะเนท) vt. ทำให้สิ้นสุด vi. สิ้นสุด,ยุติ,ลงท้าย,เป็นผล., See also: terminative adj., Syn. end,stop
terminate-and-stay-resideterminate-and-stay-resident program โปรแกรมค้างในหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า TSR (อ่านว่า ทีเอสอาร์) หมายถึง โปรแกรมชนิดพิเศษที่จะอยู่ใน RAM เสมอ สามารถเรียกหาได้โดยการกดแป้นคำสั่งที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ การเรียกโปรแกรมประเภทนี้ จะเรียกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะกำลังทำโปรแกรมอะไรอยู่ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เรามีระบบวินโดว์ ซึ่งทำให้เราเรียกโปรแกรมมาใช้พร้อม ๆ กันหลายโปรแกรมได้อยู่แล้ว โปรแกรมประเภท TSR จึงไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป
determinate(ดิเทอร์'มิเนท) adj. แน่นอน,ซึ่งได้กำหนดไว้,เด็ดขาด,ซึ่งได้ตัดสินใจแล้ว,ซึ่งมีค่าหรือจำนวนที่แน่นอน, Syn. specific
exterminate(อิคซฺเทอ'มะเนท) vt. ทำลายสิ้น,ถอนราก, See also: exterminable adj. extermination n. exterminatory adj. exterminative adj., Syn. annihilate,
indeterminate(อินดีเทอ' มิเนท) adj. ไม่แน่นอน, ไม่จำกัด, ไม่แน่ชัด, คลุมเครือ, ยังไม่ตกลงใจ, ยังไม่ตัดสิน, ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ได้สมบูรณ์โดยหลักของวิชาสถิติศาสตร์ (statics) ., See also: indeterminateness n., Syn. unfixed, indefinite,

English-Thai: Nontri Dictionary
terminate(vi,vt) สุดสิ้นลง,จบลง,ลงท้าย,ลงเอย,ยุติ
determinate(adj) ซึ่งตัดสินใจแล้ว,แน่นอน,เด็ดขาด,ตามที่กำหนดไว้
exterminate(vt) ถอนรากถอนโคน,กำจัดให้หมด,ทำลายสิ้น,ผลาญ
indeterminate(adj) ไม่แน่นอน,ไม่ได้กำหนด,ไม่จำกัด,คลุมเครือ,ยังไม่ตัดสิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terminate๑. สิ้นสุด๒. ทำให้สิ้นสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
terminateเลิก, สิ้นสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
terminate-and-stay-resident program (TSR program)โปรแกรมค้างในหน่วยความจำ (โปรแกรมทีเอสอาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If it looks like it's too much for us to handle, terminate him at once!ถ้ามันดูแล้วเป็นภาระมากสำหรับเรา ให้ยับยั้งเขาทันที! Akira (1988)
You have to terminate this therapy, right away.คุณต้องหยุดการบำบัดนี้ โดยเร็วเลย Basic Instinct (1992)
Well, it's already done. She terminated it herself.มันจบไปแล้ว เธอหยุดเอง Basic Instinct (1992)
And the review board has terminated your project.และบอร์ดมีความเห็นให้ยุบโครงการคุณ Junior (1994)
They told me the chimps haven't been tested on... since the project was terminated.พวกเขาบอกว่าลิงไม่ได้ถูกทดลองแล้ว ตั้งแต่โครงการถูกถอนไป Junior (1994)
All communication from the escort has terminated.ขาดการติดต่อจากยานคุ้มกัน Ghost in the Shell (1995)
I just want you to know that even though you tried to terminate me, revenge is not an idea we promote on my planet.ฉันอยากให้นายรู้ไว้นะว่า แม้ว่านายจะพยายามทิ้งฉัน แต่การแก้แค้นไม่ใช่ความคิดที่ดี พวกเราคิดอย่างนี้บนดาวของฉัน Toy Story (1995)
If you do that this class is terminatedถ้าคุณคิดจะยกเลิกห้องเรียนนี้ GTO (1999)
T-X is designed to terminate other cybernetic organisms.T-X ออกแบบมาเพื่อทำลาย หุ่นยนต์อื่นๆด้วย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
John Connor was terminated on July 4th, 2032.จอห์น คอนเนอร์ถูกสังหาร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2032 Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
You are terminated.แกถูกพิฆาตแล้ว! Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
My husband saved them because they're notoriously difficult to terminate.สามีชั้นเก้บพวกนี้ไว้เพราะจะทำลายก็ยุ่งยาก The Matrix Reloaded (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terminateThe countries terminated friendly relations.
terminateThe Tokaido line terminates at Tokyo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลิกกัน[V] terminate (the relationship), See also: abandon/desert (one's wife or husband), Syn. เลิก, เลิกร้าง, Ant. คบกัน, Example: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก, Thai definition: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา
หมดสัญญา[V] terminate one's contract, See also: end one's contract, Ant. ทำสัญญา, Example: ปลายปีนี้ผมก็จะหมดสัญญากับบริษัทนี้แล้ว คงต้องเตรียมหางานอื่นไปพลางๆ, Thai definition: สิ้นสุดข้อตกลงที่ได้ทำไว้
หมดวาระ[V] terminate, See also: expire, be over, Syn. ครบวาระ, ครบกำหนด, Example: อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะหมดวาระในตำแหน่งลง หลังจากนั่งมาครบวาระ 4 ปีเต็ม, Thai definition: ครบตามเวลาที่กำหนดไว้, พ้นจากหน้าที่หรือตำแหน่ง
ตัดสวาท[V] terminate sexual relations, See also: jilt, Syn. เลิกรา, ตัดสัมพันธ์, สิ้นสุดสัมพันธ์, Example: เขาตัดสวาทกับคู่ขาทั้งหมด, Thai definition: เลิกความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
ยุติ[V] end, See also: terminate, cease, finish, stop, come to an end, wind up, culminate, Syn. ตกลง, จบ, เลิก, Ant. เริ่มต้น, Example: สภาตำบลลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุติการปลูกยูคาลิปตัส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขาดอายุ[V] expire, See also: terminate, Syn. หมดอายุ, เกินกำหนด, เกินอายุ, Example: สัญญาฉบับนี้ขาดอายุไปนานแล้ว, Thai definition: หมดเวลาที่กำหนดไว้
ปิดประชุม[V] close a meeting, See also: terminate a meeting, Ant. เปิดประชุม, Example: ประธานไม่ตอบคำถามแต่รีบปิดประชุมทันที, Thai definition: หยุดการประชุม
ปิดสำนวน[V] terminate the investigation, Example: คดีนี้ถูกปิดสำนวนไปเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: ยุติการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี, Notes: (ปาก)
ตอนจบ[N] end, See also: terminate, Syn. ตอนอวสาน, Example: คืนนี้ละครเรื่องพายุอารมณ์ถึงตอนจบ, Thai definition: ตอนที่เรื่องราวของเหตุการณ์ ละครหรือนิยายจะจบลง
รีดลูก[V] abort, See also: terminate, have an abortion, Syn. ทำแท้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวสาน[v.] (awasān) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over   FR: terminer
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate   FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlum) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear   FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
เลิกกัน[v.] (loēk kan) EN: separate ; break off ; divorce ; terminate a relationship   FR: se séparer ; rompre ; divorcer
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out   FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หมดอายุ [v.] (mot-āyu) EN: expire ; run out ; finish ; end ; terminate   FR: expirer ; se périmer
สิ้น[v.] (sin) EN: be finished ; be over ; come to the end ; end ; terminate ; expire   FR: se terminer ; expirer ; être révolu
สิ้นสุด[v.] (sinsut) EN: end ; come to en end ; terminate   FR: finir ; se terminer ; expirer ; cesser ; prendre fin
สิ้นสุดลง[v. exp.] (sinsut long) EN: terminate ; end ; stop ; cease ; expire ; discontinue   

CMU English Pronouncing Dictionary
TERMINATE    T ER1 M AH0 N EY2 T
TERMINATED    T ER1 M AH0 N EY2 T AH0 D
TERMINATES    T ER1 M AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terminate    (v) tˈɜːʴmɪnɛɪt (t @@1 m i n ei t)
terminated    (v) tˈɜːʴmɪnɛɪtɪd (t @@1 m i n ei t i d)
terminates    (v) tˈɜːʴmɪnɛɪts (t @@1 m i n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
そこはかとない[, sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
エラー終了[エラーしゅうりょう, era-shuuryou] (n,vs) {comp} error termination; terminate with error [Add to Longdo]
極まる(P);窮まる[きわまる, kiwamaru] (v5r,vi) to terminate; to reach an extreme; to take to the extreme; to be in a dilemma; to be at an end; (P) [Add to Longdo]
終端せず[しゅうたんせず, shuutansezu] (n) {comp} non-terminating; non-terminated [Add to Longdo]
集散花序[しゅうさんかじょ, shuusankajo] (n,adj-no) (See 総穂花序) cymose inflorescence (any determinate simple inflorescence); cyme [Add to Longdo]
常駐型プログラム[じょうちゅうがたプログラム, jouchuugata puroguramu] (n) {comp} terminate and stay resident program [Add to Longdo]
常駐終了プログラム[じょうちゅうしゅうりょうプログラム, jouchuushuuryou puroguramu] (n) {comp} terminate and stay resident program [Add to Longdo]
常駐終了型プログラム[じょうちゅうしゅうりょうけいプログラム, jouchuushuuryoukei puroguramu] (n) {comp} terminate-and-stay-resident program; TSR program [Add to Longdo]
睡眠預金[すいみんよきん, suiminyokin] (n) inactive bank account (no withdrawals or deposits made, and to which the owner's rights have been terminated) [Add to Longdo]
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
終端せず[しゅうたんせず, shuutansezu] non-terminating, non-terminated [Add to Longdo]
常駐終了型プログラム[じょうちゅうしゅうりょうけいプログラム, jouchuushuuryoukei puroguramu] terminate-and-stay-resident (TSR) program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terminate
   v 1: bring to an end or halt; "She ended their friendship when
      she found out that he had once been convicted of a crime";
      "The attack on Poland terminated the relatively peaceful
      period after WW I" [syn: {end}, {terminate}] [ant: {begin},
      {commence}, {get}, {get down}, {lead off}, {set about},
      {set out}, {start}, {start out}]
   2: have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense;
     either spatial or metaphorical; "the bronchioles terminate in
     a capillary bed"; "Your rights stop where you infringe upon
     the rights of other"; "My property ends by the bushes"; "The
     symphony ends in a pianissimo" [syn: {end}, {stop}, {finish},
     {terminate}, {cease}] [ant: {begin}, {start}]
   3: be the end of; be the last or concluding part of; "This sad
     scene ended the movie" [syn: {end}, {terminate}]
   4: terminate the employment of; discharge from an office or
     position; "The boss fired his secretary today"; "The company
     terminated 25% of its workers" [syn: {displace}, {fire},
     {give notice}, {can}, {dismiss}, {give the axe}, {send away},
     {sack}, {force out}, {give the sack}, {terminate}] [ant:
     {employ}, {engage}, {hire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top