ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tense

T EH1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tense-, *tense*
Possible hiragana form: てんせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tense(adj) ตึง, See also: แน่น
tense(adj) ตึงเครียด, See also: เคร่งเครียด, เครียด, Syn. stretched, tight, Ant. relaxed
tense(vt) ทำให้ตึง
tense(vi) ตึง
tense(n) กาล (เป็นรูปของกริยาแสดงเวลา)
tense up(phrv) ปั่นป่วน, See also: ตึงเครียด, วิตก, Syn. screw up
tense for(phrv) ทำให้เกร็ง, See also: ทำให้ตึงเครียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tense(เทนซฺ) n. กาล (ในไวยากรณ์) ,กริยาแสดงเวลา,กลุ่มของกริยาหรือกาลดังกล่าว adj. ตึง,ตรึงแน่น,รัดแน่น,เครียด, See also: tenseness n., Syn. stretched, taut
intense(อินเทนซฺ') adj. เข้มข้น,หนาแน่น,แรงกล้า,รุนแรง,เร่าร้อน,เอาจริงเอาใจ., See also: intensely adv. intenseness n., Syn. strong, -A. weak
pretense(พรีเทนซฺ') n. = pretence (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
tense(adj) ตึง,เครียด,ตรึง,แน่น
tense(n) กาล,รูปกริยาที่แสดงเวลา
intense(adj) มากมาย,แรงกล้า,เข้มข้น,หนาแน่น,ใหญ่โต
pretense(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tenseตึง, แข็งตึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tense vowelสระเกร็ง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tenseกาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tenseAdverbial time clauses (here 'when') write about the future in the present tense.
tenseHe was lying there very still and tense.
tenseHe was tense with his new business.
tenseI feel tense and agitated when I have too much work to do.
tenseIn a progressive tense sentence it becomes the -ing form verb, that is the present participle.
tenseIn the official question collection it is explained as being "passive voice of the present continuous tense".
tenseI say "should", because theses written in the present tense are still seen around and about.
tenseIt is even becoming accepted even in exam-English that that called "simple future tense" does not exist.
tenseIt was just a simple greeting but somehow I got strangely tense.
tense"Past tense" is used in connection with actions in the past.
tenseThe example is a past progressive tense sentence. How was everybody taught when they were learning about progressive tense?
tenseThe future progressive tense is used when expressing events and action in progress at some future point, however the example sentence cannot be understood in that way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขม็งเกลียว(v) tense, See also: strain, Syn. ตึงเครียด, เครียด, Ant. ผ่อนปรน, Example: สถานการณ์การเริ่มเขม็งเกลียวหนักขึ้นทุกที, Thai Definition: เกิดความตึงเครียดหรือแข็งขันขึ้น
หนักใจ(v) be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. เคร่งเครียด, เครียด, วุ่นวายใจ, วิตก, กังวล, ลำบากใจ, กลุ้มใจ, ทุกข์ใจ, Ant. สบายใจ, Example: การเปลี่ยนงานของหล่อนหนนี้ทำให้หล่อนหนักใจอยู่ไม่น้อย
วิตก(v) be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. หนักใจ, วุ่นวายใจ, กังวล, เป็นทุกข์, วิตกกังวล, กลุ้มใจ, Ant. สบายใจ, Example: การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงขึ้นจนน่าวิตก
วุ่นวายใจ(v) be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. หนักใจ, วิตกกังวล, กลุ้มใจ, ว้าวุ่นใจ, Ant. สบายใจ, Example: ก่อนเปิดเทอมทีไรพ่อแม่เป็นต้องวุ่นวายใจหาที่เรียนให้บุตรหลานด้วยความยากลำบาก
เครียด(adj) serious, See also: tense, strained, stern, nervous, taut, Example: พ่อนั่งสูบบุหรี่มีสีหน้าเครียดอยู่ข้างๆ แม่
เครียด(v) be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. เคร่งเครียด, ตึงเครียด, หนักใจ, วุ่นวายใจ, วิตก, กังวล, Ant. ผ่อนคลาย, Example: สภาพเหตุการณ์ในเมืองพัทยาเริ่มเครียดขึ้นทุกวัน, Thai Definition: อาการที่สมองไม่ได้ผ่อนคลายเพราะคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป
ตึงเครียด(adj) tense, See also: strained, serious, taut, tight, critical, stern, Ant. คลี่คลาย, Example: แม้ว่าจะต้องเผชิญปัญหาหรือเหตุการณ์ตึงเครียดมากมายขนาดไหน เขาก็สามารถผ่านพ้นมาได้, Thai Definition: ใกล้จะถึงขั้นแตกหัก
กาล(n) tense, Thai Definition: เวลาทางด้านไวยากรณ์, Notes: (ไวยากรณ์/บาลี/สันสกฤต)
ตึง(adj) tight, See also: tense, taut, stiff, firm, Syn. แน่น, เต่ง, เต่งตึง, Ant. หย่อน, ยาน, หลวม, Example: เวลาอยู่ว่างๆ เขาก็ใช้มือเคล้นคลึงตามไปด้วย จนเส้นเอ็นที่ตึงแทบขาดผ่อนคลายลง, Count Unit: หย่อน, Thai Definition: เหยียดออกหรือขยายออกเต็มที่
ตึงตัว(v) tight, See also: tense, taut, Syn. รัดตัว, Thai Definition: รัดแนบตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical  FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
เฉียบ[chīep] (v) EN: sharp ; keen ; biting ; extreme  FR: intense ; aigu ; vif ; extrême
แดงก่ำ[daēng kam] (v, exp) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy
ได้[dāi = dai] (v) EN: [auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense]  FR: [verbe auxiliaire servant à former le passé]
จ้า[jā] (adj) EN: intense ; strong ; bright
แจ๊ด = แจด[jaēt] (adj) EN: intense ; glaring ; strong
แจ๊ด = แจด[jaēt] (adv) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly
จัด[jat] (adj) EN: intense ; strong ; concentrated ; extreme  FR: intense ; dense ; extrême
แก่[kaē] (adj) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated  FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré

CMU English Pronouncing Dictionary
TENSE T EH1 N S
TENSELY T EH1 N S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tense (v) tˈɛns (t e1 n s)
tensed (v) tˈɛnst (t e1 n s t)
tenser (j) tˈɛnsər (t e1 n s @ r)
tenses (v) tˈɛnsɪz (t e1 n s i z)
tensely (a) tˈɛnsliː (t e1 n s l ii)
tensest (j) tˈɛnsɪst (t e1 n s i s t)
tenseness (n) tˈɛnsnəs (t e1 n s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeit {f}; Zeitform {f} [gramm.] | Zeiten {pl} | im Präsens; in der Gegenwart | im Futur; in der Zukunft | im Präteritum; in der Vergangenheittense | tenses | in the present tense | in the future tense | in the past tense [Add to Longdo]
gespannte Lage {f}tense situation [Add to Longdo]
Spannungskopfschmerz {m} [med.]tense headache [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
かちっと[kachitto] (adv,vs) (1) (on-mim) with a click (door sound); (2) with tenseness or firmness [Add to Longdo]
かんかん[kankan] (n,adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise [Add to Longdo]
きつい[kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
きりっと[kiritto] (adv,vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness [Add to Longdo]
きりり[kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
けり[keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
こちんこちん[kochinkochin] (adj-no,adj-na) (1) hard (due to freezing, drying, etc.); (2) wound up; tense [Add to Longdo]
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense [Add to Longdo]
なり[nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually [Add to Longdo]
時相[じそう, jisou] tense (gram) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天性[てんせい, tensei] natuerliche_Anlage, Natur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tense
   adj 1: in or of a state of physical or nervous tension [ant:
       {relaxed}]
   2: pronounced with relatively tense tongue muscles (e.g., the
     vowel sound in `beat') [ant: {lax}]
   3: taut or rigid; stretched tight; "tense piano strings" [ant:
     {lax}]
   n 1: a grammatical category of verbs used to express
      distinctions of time
   v 1: become stretched or tense or taut; "the bodybuilder's neck
      muscles tensed;" "the rope strained when the weight was
      attached" [syn: {strain}, {tense}]
   2: increase the tension on; "alternately relax and tense your
     calf muscle"; "tense the rope manually before tensing the
     spring"
   3: become tense, nervous, or uneasy; "He tensed up when he saw
     his opponent enter the room" [syn: {tense}, {tense up}] [ant:
     {decompress}, {loosen up}, {relax}, {slow down}, {unbend},
     {unwind}]
   4: cause to be tense and uneasy or nervous or anxious; "he got a
     phone call from his lawyer that tensed him up" [syn: {tense},
     {strain}, {tense up}] [ant: {loosen up}, {make relaxed},
     {relax}, {unlax}, {unstrain}, {unwind}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 t
 
 1. (kıs.) teaspoon, temperature tenor, tense, territory, time, ton, town, transitive.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top