ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

temporal

T EH1 M P ER0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -temporal-, *temporal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
temporal(adj) ชั่วคราว, See also: , Syn. temporary, transient
temporal(adj) ที่เกี่ยวกับทางโลก, See also: เกี่ยวกับฆราวาส, Syn. earthly, mundane, secular
temporal(adj) เกี่ยวกับขมับ, See also: ใกล้ขมับ
temporality(n) ลักษณะชั่วคราว, See also: ลักษณะที่ไม่ถาวร
temporal bone(n) กระดูกขมับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
temporal(เทม'เพอเริล) adj. (เกี่ยวกับ) เวลา,ขมับ,ชีวิตปัจจุบันหรือโลกปัจจุบัน,ชั่วคราว,ในทางโลก,ฆราวาส,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,กาลกริยา, See also: temporalness n., Syn. finite
temporal bonen. กระดูกขมับ
temporality(เทมพะแรล'ลิที) n. ลักษณะชั่วคราว,ลักษณะที่ไม่ถาวร,ทรัพย์สมบัติทางโลก

English-Thai: Nontri Dictionary
temporal(adj) ชั่วขณะ,ในทางโลก,เกี่ยวกับโลกียวิสัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
temporal๑. -ขมับ๒. เวลา, ตามเวลา๓. ชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ provisional] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporalโดยกาละ, ตามเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporal boneกระดูกขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporal canthus; canthus, lateral; canthus, outerหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporal fossaแอ่งขมับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporal logicตรรกศาสตร์เชิงกาลเวลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
temporal muscleกล้ามเนื้อขมับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporalis-บริเวณขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Temporal databaseฐานข้อมูลเชิงเวลา [คอมพิวเตอร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางโลก(adj) secular, See also: temporal, mundane, worldly, Ant. ทางธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับขมับ[kīokap khamap] (adj) EN: temporal  FR: temporal
เกี่ยวกับเวลา[kīokap wēlā] (adj) EN: temporal  FR: temporel
กระดูกขมับ[kradūk khamap] (n, exp) EN: temporal bone  FR: temporal [m] ; os temporal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEMPORAL T EH1 M P ER0 AH0 L
TEMPORALLY T EH1 M P ER0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
temporal (j) tˈɛmpərəl (t e1 m p @ r @ l)
temporalty (n) tˈɛmpərəltiː (t e1 m p @ r @ l t ii)
temporality (n) tˌɛmpərˈælɪtiː (t e2 m p @ r a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颞骨[niè gǔ, ㄋㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, / ] temporal bone; os temporale (side of the skull, around the ear), #83,556 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
temporal {adj}temporal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
に続いて[につづいて, nitsuduite] (exp) (See に続く) (temporal or logical sense) following ...; in the wake of ... [Add to Longdo]
に続く[につづく, nitsuduku] (exp,v5k) (See に続いて,続く) (temporal or logical sense) follow ...; come after ... [Add to Longdo]
過現未[かげんみ, kagenmi] (n) past, present and future; three temporal states of existence [Add to Longdo]
[ま, ma] (n-adv,n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv,n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv,n,n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv,n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) [Add to Longdo]
空蝉(ateji);虚蝉(ateji);現人[うつせみ;うつそみ(ok);うつしおみ(現人)(ok), utsusemi ; utsusomi (ok); utsushiomi ( gen nin )(ok)] (n) (1) man of this world; the real world; temporal things; (2) (空蝉, 虚蝉 only) cast-off cicada shell; cicada [Add to Longdo]
三世因果[さんぜいんが, sanzeinga] (n) retribution spanning the threes temporal worlds (the present, the past, and the future) [Add to Longdo]
時空間情報科学[じくうかんじょうほうかがく, jikuukanjouhoukagaku] (n) spatio-temporal information science; time-space information science [Add to Longdo]
時相名詞[じそうめいし, jisoumeishi] (n) temporal noun (i.e. "n-t") [Add to Longdo]
側頭骨[そくとうこつ, sokutoukotsu] (n) temporal bone (of the skull) [Add to Longdo]
側頭葉[そくとうよう, sokutouyou] (n) temporal lobe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 temporal
   adj 1: not eternal; "temporal matters of but fleeting moment"-
       F.D.Roosevelt
   2: of or relating to or limited by time; "temporal processing";
     "temporal dimensions"; "temporal and spacial boundaries";
     "music is a temporal art"
   3: of or relating to the temples (the sides of the skull behind
     the orbit); "temporal bone"
   4: characteristic of or devoted to the temporal world as opposed
     to the spiritual world; "worldly goods and advancement";
     "temporal possessions of the church" [syn: {worldly},
     {secular}, {temporal}] [ant: {unworldly}]
   5: of this earth or world; "temporal joys"; "our temporal
     existence"
   n 1: the semantic role of the noun phrase that designates the
      time of the state or action denoted by the verb [syn:
      {temporal role}, {temporal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top