ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tawdry

T AO1 D R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tawdry-, *tawdry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tawdry(adj) ฉูดฉาดแต่ไร้ราคา, Syn. brassy, cheap, flash
tawdry(adj) พื้นๆ, See also: เรียบๆ, Syn. common, general

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tawdry(ทอ'ดรี) adj. ฉูดฉาดแต่ไม่มีราคา,พื้น ๆ ,เรียบ ๆ, See also: tawdrily adv. tawdriness n., Syn. gaudy, vulgar, cheap

English-Thai: Nontri Dictionary
tawdry(adj) โอ่อ่า,เรียบๆ,พื้นๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
TAWDRY T AO1 D R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tawdry (j) tˈɔːdriː (t oo1 d r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kitschig; billig; geschmacklos {adj} | kitschiger; billiger; geschmackloser | am kitschigsten; am billigsten; am geschmacklosestentawdry | tawdrier | tawdriest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安っぽい[やすっぽい, yasuppoi] (adj-i) cheap-looking; tawdry; insignificant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tawdry
   adj 1: tastelessly showy; "a flash car"; "a flashy ring";
       "garish colors"; "a gaudy costume"; "loud sport shirts";
       "a meretricious yet stylish book"; "tawdry ornaments"
       [syn: {brassy}, {cheap}, {flash}, {flashy}, {garish},
       {gaudy}, {gimcrack}, {loud}, {meretricious}, {tacky},
       {tatty}, {tawdry}, {trashy}]
   2: cheap and shoddy; "cheapjack moviemaking...that feeds on the
     low taste of the mob"- Judith Crist [syn: {cheapjack},
     {shoddy}, {tawdry}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top