ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tame

T EY1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tame-, *tame*
Possible hiragana form: ため
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tame(adj) เชื่อง (สัตว์), Syn. docile, domestacated, Ant. wild
tame(adj) ไม่น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่สนุก, น่าเบื่อ, จืดชืด, ไม่ตื่นเต้น, Syn. boring, insipid, unexciting, Ant. interesting
tame(adj) อ่อนน้อม (คำไม่เป็นทางการ), See also: ว่าง่าย, นอบน้อม, ว่านอนสอนง่าย, เชื่อฟัง, Syn. docile, submissive
tame(adj) ขี้ขลาด, See also: ขี้อาย, กระดาก, Syn. pusillanimous, timid
tame(vt) ทำให้อ่อนน้อม, See also: ทำให้คล้อยตาม
tame(vi) ทำให้เชื่อง (สัตว์), See also: ทำให้เป็นสัตว์เลี้ยง, ฝึกให้เชื่อง
tame(vt) ทำให้จืดชืด, See also: ทำให้น่าเบื่อ
tame(vt) ควบคุม
tame(vt) เพาะปลูกพืช, See also: หักร้างถางพง, Syn. cultivate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tame(เทม) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) เชื่อง,เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง,อ่อนน้อม,เชื่อฟัง,คล้อยตาม,จืดชืด,ไม่ตื่นเต้น,ขี้ขลาด ,ควบคุม,เพาะปลูก,หักร้างถางพง., See also: tameness n. tamer n. tameable adj. tamable adj. tameability n. tamability
additament(อะดิท' ทะเมินทฺ) n. สิ่งที่เพิ่มเข้าไปการพิ่ม (something added, an addition)
catamenian. ประจำเดือน,ระดู
heptamerousadj. ซึ่งประกอบด้วย7ส่วน
heptametern. บทกวีที่มี7 จังหวะ., See also: heptametrical adj.
hereditamentn. ทรัพย์สินที่รับช่วงกัน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ตกทอดเป็นมรดกกันได้
new testamentn. พระคัมภีร์ไบเบิลเล่มใหม่ที่ประกอบด้วย Gospels,Acts of the Apostles,Epistles,Revelation of St. John the Divine
octamerous(ออคแทม'เมอรัส) adj. ซึ่งประกอบด้วยแปดส่วน
old testamentn. พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเก่าหรือเล่มต้นของคริสต์ศาสนา
stamen(สเท'เมน) n. เกสรตัวผู้, See also: stamened adj. pl. stamens, stamina

English-Thai: Nontri Dictionary
tame(adj) เชื่อง,เชื่อฟัง,อ่อนน้อม,ขี้ขลาด,จืดชืด
tame(vt) ทำให้เชื่อง,เพาะปลูก,ทำให้เชื่อฟัง,ทำให้อ่อนน้อม
stamen(n) เกสรดอกไม้ตัวผู้
Testament(n) พระคัมภีร์ไบเบิล
testament(n) พินัยกรรม
testamentary(adj) ตามพินัยกรรม,เกี่ยวกับพินัยกรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tameHe has been tamed by his wife.
tameHer dog is not so much faithful as tame.
tameShe'd better tame that violent temper.
tameThe bear is quite tame and doesn't bite.
tameThe birds are so tame they will eat from your hand.
tameThis camel is so tame that anyone can ride it.
tameThis lion is very tame.
tameTime and thinking tame the strongest grief.
tameTime tames the strongest grief.
tameYou cannot tame a wolf.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชื่อง(adj) tame, See also: domesticated, docile, gentle, Syn. ว่าง่าย, สิ้นฤทธิ์, สิ้นพยศ, Ant. พยศ, Example: มันเป็นควายเชื่องแสนเชื่องยอมให้เด็กขี่หลังข้ามคลอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างบัดกรี[chang batkrī] (n) EN: tinsmith  FR: étameur [m]
ช้างน้ำ[chāngnām] (n) EN: hippopotamus ; hippo  FR: hippopotame [m]
เชื่อง[cheūang] (x) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle  FR: apprivoisé ; domestiqué
ฮิบโป[hippō] (n) EN: hippo (inf.) ; hippopotamus  FR: hippopotame [m]
ฮิบโปโปเตมัส[hippōpōtēmat] (n) EN: hippopotamus  FR: hippopotame [m]
การพิสูจน์พินัยกรรม[kān phisūt phinaikam] (n, exp) EN: probate  FR: homologation d'un testament [f]
การเพิกถอนพินัยกรรม[kān phoēkthøn phinaikam] (n, exp) EN: revocation of a will  FR: révocation de testament [f]
เกสรตัวผู้[kēsøn tūaphū] (n, exp) EN: stamen  FR: étamine [f]
กลอนแปด[kløn paēt] (n, exp) EN: Thai octameter poem
กลอนเพลงยาว[kløn phlēngyāo] (n, exp) EN: Thai octameter poem

CMU English Pronouncing Dictionary
TAME T EY1 M
TAMED T EY1 M D
TAMER T EY1 M ER0
TAMES T EY1 M Z
TAMEZ T AA0 M EH1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tame (v) tˈɛɪm (t ei1 m)
tamed (v) tˈɛɪmd (t ei1 m d)
tamer (n) tˈɛɪmər (t ei1 m @ r)
tames (v) tˈɛɪmz (t ei1 m z)
tamely (a) tˈɛɪmliː (t ei1 m l ii)
tamers (n) tˈɛɪməz (t ei1 m @ z)
tamest (j) tˈɛɪmɪst (t ei1 m i s t)
tameness (n) tˈɛɪmnəs (t ei1 m n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驯服[xùn fú, ㄒㄩㄣˋ ㄈㄨˊ, / ] tame; docile, #36,488 [Add to Longdo]
驯顺[xùn shùn, ㄒㄩㄣˋ ㄕㄨㄣˋ, / ] tame; docile, #140,068 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, ] tame duck, #283,414 [Add to Longdo]
驯从[xùn cóng, ㄒㄩㄣˋ ㄘㄨㄥˊ, / ] tame; obedient, #403,465 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
溜め込む[ためこむ, tamekomu] (vt) สะสม
貯める[ためる, tameru] (vt) เก็บออมเงิน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
矯める[ためる, tameru] TH: ดัดให้ตรง  EN: to straighten
矯める[ためる, tameru] TH: รักษา  EN: to cure
矯める[ためる, tameru] TH: บิด  EN: to falsify
溜める[ためる, tameru] TH: กักเอาไว้  EN: to amass
溜める[ためる, tameru] TH: สะสม  EN: to accumulate
試す[ためす, tamesu] TH: ทดลอง  EN: to attempt
試す[ためす, tamesu] TH: ทดสอบ  EN: to test

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zahm {adj} | zahmer | am zahmstentame | more tame | most tame [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา

Japanese-English: EDICT Dictionary
このため[konotame] (exp) because of this; (P) [Add to Longdo]
その為;其の為[そのため, sonotame] (exp) hence; for that reason [Add to Longdo]
ため;タメ[tame ; tame] (n) (col) the same [Add to Longdo]
ため桶;溜め桶;溜桶[ためおけ, tameoke] (n) (1) bucket (for carrying sake, soy sauce, etc.); (2) manure bucket; (3) rainwater bucket (for dousing fires) [Add to Longdo]
ため息(P);溜め息(P);溜息(io)[ためいき, tameiki] (n) sigh; (P) [Add to Longdo]
ため息をつく;溜息をつく;溜息を吐く;ため息を吐く;溜め息を吐く;溜め息をつく[ためいきをつく, tameikiwotsuku] (exp,v5k) to sigh; to breathe a sigh [Add to Longdo]
ため年[ためどし, tamedoshi] (n) (sl) same age [Add to Longdo]
となるために[tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to... [Add to Longdo]
の為に[のために, notameni] (aux) (uk) (See 為に) for the sake of; because; (P) [Add to Longdo]
はためく[hatameku] (v5k,vi) to flutter (e.g. a flag) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
片面ディスク[かためんディスク, katamen deisuku] single-sided disk [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
矯める[ためる, tameru] geradebiegen, verbessern, abstellen [Add to Longdo]
矯め直す[ためなおす, tamenaosu] korrigieren, abstellen [Add to Longdo]
試す[ためす, tamesu] versuchen, probieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tame
   adj 1: flat and uninspiring
   2: very restrained or quiet; "a tame Christmas party"; "she was
     one of the tamest and most abject creatures imaginable with
     no will or power to act but as directed" [ant: {wild}]
   3: brought from wildness into a domesticated state; "tame
     animals"; "fields of tame blueberries" [syn: {tame}, {tamed}]
     [ant: {untamed}, {wild}]
   4: very docile; "tame obedience"; "meek as a mouse"- Langston
     Hughes [syn: {meek}, {tame}]
   v 1: correct by punishment or discipline [syn: {tame},
      {chasten}, {subdue}]
   2: make less strong or intense; soften; "Tone down that
     aggressive letter"; "The author finally tamed some of his
     potentially offensive statements" [syn: {tone down},
     {moderate}, {tame}]
   3: adapt (a wild plant or unclaimed land) to the environment;
     "domesticate oats"; "tame the soil" [syn: {domesticate},
     {cultivate}, {naturalize}, {naturalise}, {tame}]
   4: overcome the wildness of; make docile and tractable; "He
     tames lions for the circus"; "reclaim falcons" [syn:
     {domesticate}, {domesticize}, {domesticise}, {reclaim},
     {tame}]
   5: make fit for cultivation, domestic life, and service to
     humans; "The horse was domesticated a long time ago"; "The
     wolf was tamed and evolved into the house dog" [syn:
     {domesticate}, {tame}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top