ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

talk about

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talk about-, *talk about*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talk about(phrv) ปรึกษา, See also: หารือ, Syn. consult, talk over
talk about(phrv) พูดคุยเกี่ยวกับ, Syn. advert to, refer to

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
talk aboutDid you talk about your hobby?
talk aboutDon't talk about business while we're dining.
talk aboutDon't talk about it in front to him.
talk aboutDon't talk about it in his presence.
talk aboutDon't talk about it in my mother's presence.
talk aboutDon't talk about people behind their backs.
talk aboutDon't talk about such a thing.
talk aboutDon't talk about work. We're on vacation.
talk aboutDo you have anything to talk about?
talk aboutFirst, let us talk about the experiments conducted in laboratories.
talk aboutHalf the fun of giving and receiving presents at any party is to see and talk about what everyone else brought.
talk aboutHe phoned me to talk about his holiday plans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดถึง(v) mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. เอ่ยถึง, กล่าวถึง, Example: ในส่วนที่เหลือเราจะพูดถึงโรงงานสำหรับอนาคต
เอ่ยถึง(v) mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. พูดถึง, กล่าวถึง, Example: ผมรู้ว่าเธอเกลียดผู้ชายคนนี้แค่ไหน ผมจึงไม่เอ่ยถึงให้เธอได้ยินเลย
กล่าวขวัญ(v) mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. เอ่ยถึง, พูดถึง, กล่าวถึง, Example: พนักงานหลายคนกล่าวขวัญถึงคนที่จะมาทำงานแทนตำแหน่งข้าพเจ้า, Thai Definition: พูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น
กล่าวถึง(v) mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. กล่าวขวัญ, พูดถึง, เอ่ยถึง, Example: นักการเมืองกล่าวถึงการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจรจาธุรกิจ[jēnrajā thurakit = jēnjā thurakit] (v, exp) EN: talk about business  FR: parler affaires
กินเส้น[kin sen] (v, exp) EN: talk about everything on a friendly, goodwill basis
พูดถึง[phūt theung] (v, exp) EN: mention ; talk about ; speak of ; refer to  FR: parler de ; mentionner ; faire référence à
ว่าด้วย[wādūay] (v) EN: deal with ; talk about  FR: concerner ; toucher

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
下掛かる;下掛る;下がかる[しもがかる, shimogakaru] (v5r,vi) to talk about indecent things [Add to Longdo]
芸談[げいだん, geidan] (n) talk about art [Add to Longdo]
言い触らす;言触らす;言いふらす[いいふらす, iifurasu] (v5s,vt) to spread a rumor; to spread a rumour; to talk about [Add to Longdo]
後ろ指を指す;後指を指す[うしろゆびをさす, ushiroyubiwosasu] (exp,v5s) (obsc) to talk about someone behind their back; to backbite [Add to Longdo]
口に上せる[くちにのぼせる, kuchininoboseru] (exp,v1) to talk about (something) [Add to Longdo]
巷説[こうせつ, kousetsu] (n) gossip; talk about town [Add to Longdo]
四方山話[よもやまばなし, yomoyamabanashi] (n) talk about various topics [Add to Longdo]
持ち切る[もちきる, mochikiru] (v5r,vi) to hold all the while; to talk about nothing but [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 talk about
   v 1: to consider or examine in speech or writing; "The author
      talks about the different aspects of this question"; "The
      class discussed Dante's `Inferno'" [syn: {discourse}, {talk
      about}, {discuss}]
   2: discuss or mention; "They spoke of many things" [syn: {talk
     of}, {talk about}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top