ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take over

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take over-, *take over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take over(phrv) เข้าควบคุม, See also: เข้ารับตำแหน่งต่อ, เข้ารับงานต่อ, เข้าครองตำแหน่ง, Syn. assume, usurp
take over(phrv) แทนที่
take over(phrv) พาไปยัง, See also: นำไปยัง, Syn. come over
take over(phrv) ควบคุม, See also: ได้อำนาจควบคุม, Syn. move in on
take over(phrv) ยอมรับภาระ / หน้าที่
take over(phrv) ใช้เวลากับ, Syn. be over
take over(phrv) ช่วยให้เรียนร ู้/ ฝึกฝน, Syn. go over, go through
take over(phrv) พาชมทั่ว, See also: นำชมรอบ ๆ, Syn. look round

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
take over bidการพยายามเข้าครอบงำกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take overCan you take over driving for a while?
take overHe wants to take over his father's business.
take overHe will take over the business when his father retires.
take overI am to take over my father's business.
take overI'll take over your duties.
take overI'll take over your duties while you are away from Japan.
take overI persuaded him to take over our trade.
take overI want you to take over the plan after my retirement.
take overI will have to take over Father's business in the future.
take overI will take over your job.
take overJapan must take over that role now.
take overMy son will take over the job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทกโอเวอร์(v) take over, Syn. เข้าครอบครอง, เข้ายึดครอง, Example: ต่างชาติเข้ามาเทกโอเวอร์กิจการของคนไทยมากขึ้น, Notes: (อังกฤษ)
รับเหมา(v) contract for, See also: take over, Example: ผมรับเหมางานของเขามาหมด, Thai Definition: ปฏิบัติกิจแทนผู้จ้างจนเสร็จกิจใดกิจหนึ่ง
รับช่วง(v) take over, See also: inherit, succeed to, take the place of, Example: เด็กเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่
เวนคืน(v) expropriate, See also: take over for use, return, restore, surrender, Example: ที่ทางแถวนี้อาจจะถูกเวนคืนในราคาที่ต่ำ, Thai Definition: บังคับให้โอนกรรมสิทธิ์คืนให้แก่รัฐ ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นของเอกชนตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบงำกิจการ[khrøpngam kitkān] (v, exp) EN: take over a business ; do a takeover  FR: prendre le contrôle d'une entreprise
รับช่วง[rapchūang] (v) EN: take over
รับเหมา[rapmao] (v) EN: contract for ; take over
ซื้อกิจการ[seū kitjakān] (v, exp) EN: take over
ตีตลาด[tī talāt] (v, exp) EN: capture the market ; take over the market ; dominate the market ; market successfully ; sell well ; be a big seller  FR: conquérir le marché
เวนคืน[wēnkheūn] (v) EN: expropriate ; take over for use ; return ; restore ; surrender ; give up  FR: exproprier ; reprendre

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接管[jiē guǎn, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄢˇ, ] take over; assume control, #14,455 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き継ぐ(P);引継ぐ(io)(P);引きつぐ[ひきつぐ, hikitsugu] (v5g,vt) to take over; to hand over; (P) [Add to Longdo]
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P) [Add to Longdo]
引き受ける(P);引受ける(P);引受る(io)[ひきうける, hikiukeru] (v1,vt) (1) to be responsible for; (2) to take over; to take up; (3) to guarantee; to undertake; (4) to contract (a disease); (P) [Add to Longdo]
受け継ぐ(P);受けつぐ[うけつぐ, uketsugu] (v5g,vt) to inherit; to succeed; to take over; (P) [Add to Longdo]
譲り受ける[ゆずりうける, yuzuriukeru] (v1,vt) to inherit; to receive; to take over by transfer [Add to Longdo]
替わる(P);代わる(P);換わる;替る;代る;換る[かわる, kawaru] (v5r,vi) (1) (esp. 替わる, 替る) to succeed; to relieve; to replace; (2) (esp. 代わる, 代る) to take the place of; to substitute for; to take over for; to represent; (3) (esp. 換わる, 換る) to be exchanged; to change (places with); to switch; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 take over
   v 1: seize and take control without authority and possibly with
      force; take as one's right or possession; "He assumed to
      himself the right to fill all positions in the town"; "he
      usurped my rights"; "She seized control of the throne after
      her husband died" [syn: {assume}, {usurp}, {seize}, {take
      over}, {arrogate}]
   2: take on titles, offices, duties, responsibilities; "When will
     the new President assume office?" [syn: {assume}, {adopt},
     {take on}, {take over}]
   3: free someone temporarily from his or her obligations [syn:
     {take over}, {relieve}]
   4: take on as one's own the expenses or debts of another person;
     "I'll accept the charges"; "She agreed to bear the
     responsibility" [syn: {bear}, {take over}, {accept},
     {assume}]
   5: take over ownership of; of corporations and companies [syn:
     {take over}, {buy out}, {buy up}]
   6: do over; "They would like to take it over again" [syn:
     {repeat}, {take over}]
   7: take up and practice as one's own [syn: {adopt}, {borrow},
     {take over}, {take up}]
   8: take up, as of debts or payments; "absorb the costs for
     something" [syn: {absorb}, {take over}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top