ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take off

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take off-, *take off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take off(phrv) ถอด, See also: ปลด, แก้, เปลื้อง, Ant. put on
take off(phrv) ปลด, See also: ปล่อย, คลาย
take off(phrv) ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
take off(phrv) บินขึ้น (เครื่องบิน), See also: ออก เดินทาง, Syn. depart, Ant. land
take off(phrv) หยุดให้บริการ
take off(phrv) หยุดงาน, See also: หยุดพัก
take off(phrv) เลียนแบบ, Syn. imitate, mimic
take off(phrv) ชักจูงไปในทางที่ไม่ค่อยดี
take off(phrv) หักออก, See also: ลบออก, ตัดออก
take off(phrv) ลด (ราคา), Syn. discount

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take offAdd "Men" and the goods take off.
take offA helicopter is able to take off and land straight up and down.
take offAnd when you talk to me, take off your hat.
take offCould you take off the price tag for me?
take offDo I have to take off my shoes?
take offHe is quick to take offense.
take offI grieved that he should take offence.
take offI have forgotten. But you can see that for yourself when you take off his hat.
take offI like watching planes take off.
take offIn Japan people take off their shoes when they enter a house.
take offI only had to take off my skirt and his pants were soaked with precum. [XXX]
take offI saw a jumbo jet take off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือเป็นอารมณ์(v) take offence, See also: worry, mind, care about, take to heart, Example: คำพูดของคนพรรค์นั้นอย่าถือเป็นอารมณ์เลย, Thai Definition: เก็บเรื่องเอามาครุ่นคิดให้อารมณ์เสีย
เปิด(v) flee (in panic), See also: take off at the high port, Syn. หนี, เปิดเปิง, Example: กว่าตำรวจจะมาถึง คนร้ายก็เปิดไปถึงไหนแล้ว
ลาพัก(v) take off, See also: take leave, Example: ช่วงนี้เขาไม่ค่อยสบาย ดังนั้นเขาจึงลาพักเป็นเวลา 1 อาทิตย์, Thai Definition: บอกกล่าวเพื่อขอหยุดพักจากหน้าที่การงาน
ถอด(v) take off, See also: remove, unscrew, Syn. เอาออก, Example: การลบข้อมูลแต่ละครั้งจะต้องถอดชิปออกจากแผงวงจร แล้วนำไปฉายด้วยแสงอุลตราไวโอเล็ต, Thai Definition: ดึงสิ่งที่สวมหรือหุ้มให้หลุดออก
ถอดทิ้ง(v) take off and throw away, See also: stop using, Ant. ใส่
ถือโทษ(v) take offence, Example: ผมยืมรถเขามาหัดขับ บางครั้งขับไปเฉี่ยวชนเสาไฟฟ้า เจ้าของปั๊มน้ำมันก็ไม่ถือโทษ, Thai Definition: นับเอาว่าผิด
บินขึ้น(v) fly up, See also: take off, Example: ฝูงนกยูงพากันบินขึ้นพึ่บพั่บ เมื่อได้ยินเสียงคนเดินท่องน้ำ, Thai Definition: ไปในอากาศด้วยกำลังปีกหรือเครื่องยนต์
กิน(v) take off, Example: เขาถูกเจ้ามือกินไป 3 ครั้งแล้ว, Thai Definition: ได้หรือเสียในการเล่นการเล่นพนัน
กินดาย(v) take off the opponent's all chesses, Example: ผู้เล่นหมายแยกคนนี้กินดายทั้งกระดาน, Thai Definition: กินดะไปจนหมด (ใช้เฉพาะการเล่นหมากแยก)
กินแถว(v) take off opponent's whole row of chesses, Example: พ่อกำลังกินแถวหมากแยกกระดานนี้, Thai Definition: เอาตัวหมากออกจากกระดานตลอดทั้งแถว (ใช้เฉพาะการเล่นหมากแยก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาออก[ao øk] (v) EN: take off ; remove ; free  FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
บินขึ้น[binkheun] (v) EN: take off ; fly up  FR: décoller ; s'envoler
ฉิว[chiu] (v) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry  FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
เฉาะ[chǿ] (v) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off  FR: fendre ; ouvrir ; trancher
ฉุนเฉียว[chunchīo] (v, exp) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious  FR: être fâché ; être offensé
หัก[hak] (v) EN: subtract ; deduct ; debit ; deduct ; take off ; discount  FR: décompter ; déduire
หัวคิว[hūakhiū] (v) EN: take off the top ; subtract ; remove ; deduct
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
แก้ผ้า[kaē phā] (n) EN: take off clothing  FR: se déshabiller
เคือง[kheūang] (v) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked  FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上任[shàng rèn, ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ, ] take office, #8,921 [Add to Longdo]
就任[jiù rèn, ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˋ, ] take office; assume a post, #16,996 [Add to Longdo]
就职[jiù zhí, ㄐㄧㄡˋ ㄓˊ, / ] take office; assume a post, #17,077 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] take off clothes, #43,970 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一目置く[いちもくおく, ichimokuoku] (v5k) to take off one's hat to a person; to acknowledge anothers superiority; to give a piece or stone [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] (v5s,vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant [Add to Longdo]
眼鏡を外す[めがねをはずす, meganewohazusu] (exp,v5s) to take off one's glasses [Add to Longdo]
気を悪くする[きをわるくする, kiwowarukusuru] (exp,vs-i) to take offense (at); to take offence (at); to feel hurt (by) [Add to Longdo]
垂直離着陸[すいちょくりちゃくりく, suichokurichakuriku] (n) vertical take off and landing; VTOL [Add to Longdo]
脱ぎ揃える[ぬぎそろえる, nugisoroeru] (v1) to take off something (e.g. a pair of shoes) and leave them neatly aligned side by side [Add to Longdo]
脱ぐ[ぬぐ, nugu] (v5g,vt) to take off (clothes, shoes, etc.); to undress; (P) [Add to Longdo]
怒りっぽい[おこりっぽい, okorippoi] (adj-i) hot-tempered; quick to take offense; quick to take offence; irascible; touchy [Add to Longdo]
踏み切る[ふみきる, fumikiru] (v5r,vt) to make a bold start; to take a plunge; to take off; (P) [Add to Longdo]
剥れる[むくれる, mukureru] (v1,vi) (1) (uk) to become angry or sullen; to take offense; to be miffed; (2) to come unstuck from; to peel off; to come off; to be taken off [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 take off
   v 1: leave; "The family took off for Florida" [syn: {depart},
      {part}, {start}, {start out}, {set forth}, {set off}, {set
      out}, {take off}]
   2: take away or remove; "Take that weight off me!"
   3: depart from the ground; "The plane took off two hours late"
     [syn: {take off}, {lift off}]
   4: take time off from work; stop working temporarily [syn: {take
     off}, {take time off}]
   5: mimic or imitate in an amusing or satirical manner; "This
     song takes off from a famous aria"
   6: remove clothes; "take off your shirt--it's very hot in here"
   7: get started or set in motion, used figuratively; "the project
     took a long time to get off the ground" [syn: {get off the
     ground}, {take off}]
   8: prove fatal; "The disease took off"
   9: make a subtraction; "subtract this amount from my paycheck"
     [syn: {subtract}, {deduct}, {take off}] [ant: {add}, {add
     together}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top