ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take into account

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take into account-, *take into account*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take into account(phrv) คิดคำนึงถึง, See also: พิจารณา, ทบทวน
take into account(idm) ใคร่ครวญ, See also: ไตร่ตรอง, พิจารณา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take into accountIn interviewing John for the job, we must take into account that he has very bad eyesight.
take into accountThe new school failed to take into account the special needs of young people.
take into accountThey failed to take into account the special needs of old people.
take into accountWe must take into account the fact that he is young.
take into accountWe must take into account the fact that she is old.
take into accountWe must take into account the wishes of all the family in planning a trip.
take into accountWe should take into account that the train was delayed.
take into accountYou must take into account the fact that he is too young.
take into accountYou must take into account the fact that she was ill.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำนึง[khamneung] (v) EN: consider ; take into consideration ; take into account  FR: tenir compte de ; prendre en considération
ตรึกตรอง[treuktrøng] (v) EN: reflect ; think over ; ponder ; take into account  FR: réfléchir ; méditer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顾及[gù jí, ㄍㄨˋ ㄐㄧˊ, / ] take into account; take into consideration, #13,087 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鑑みる;鑒みる[かんがみる, kangamiru] (v1,vt) to heed; to take into account; to learn from; to take warning from; in view of; in the light of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 take into account
   v 1: allow or plan for a certain possibility; concede the truth
      or validity of something; "I allow for this possibility";
      "The seamstress planned for 5% shrinkage after the first
      wash" [syn: {allow}, {take into account}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top