ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take back

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take back-, *take back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take back(phrv) นำไปคืน, See also: นำกลับไป, Syn. put back
take back(phrv) พา (คน) กลับ, Syn. go back
take back(phrv) ยอมรับคืน
take back(phrv) ยอมกลับไปแต่งงาน, Syn. have back

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
take backเอาคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take backDid you take back the books?
take backHe asked the general to take back his order.
take backHe would not take back the remark.
take backHow many cigarettes am I allowed to take back duty free?
take backI'll take back all I said.
take backI'm sorry. I take back my words.
take backI must take back the money at all costs.
take backI take back my words.
take backI take back what I said.
take backTake back what you said about me being stingy.
take backThe politician had to take back his words and eat crow.
take backWho are you? Give us an answer to take back to those who sent us.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับคืน[rap kheūn] (v, exp) EN: take back ; accept returns

Japanese-English: EDICT Dictionary
テイクバック;テークバック[teikubakku ; te-kubakku] (vs) to take back [Add to Longdo]
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P) [Add to Longdo]
取り消す(P);取消す[とりけす, torikesu] (v5s,vt) to cancel; to withdraw; to retract; to take back (words, etc.); to revoke; (P) [Add to Longdo]
取り戻す(P);取戻す;とり戻す[とりもどす, torimodosu] (v5s,vt) to take back; to regain; to get back; to recover; (P) [Add to Longdo]
奪い返す[うばいかえす, ubaikaesu] (v5s) to take back; to recapture [Add to Longdo]
翻す(P);飜す[ひるがえす, hirugaesu] (v5s,vt) (1) (See 身を翻す) to turn over; to turn around; (2) to change (one's mind); to reverse (one's decision); to take back (one's words); (3) to fly (flag, etc.); to wave (skirt, cape, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 take back
   v 1: bring back to the point of departure [syn: {return}, {take
      back}, {bring back}]
   2: regain possession of something [syn: {take back},
     {repossess}]
   3: resume a relationship with someone after an interruption, as
     in a wife taking back her husband
   4: move text to the previous line; in printing
   5: take back what one has said; "He swallowed his words" [syn:
     {swallow}, {take back}, {unsay}, {withdraw}]
   6: cause someone to remember the past; "This photo takes me back
     to the good old days"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top