ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taint

T EY1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taint-, *taint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taint(vt) ทำให้มีรอยเปื้อน, Syn. spoil, infect, contaminate
taint(vt) ทำให้ด่างพร้อย, See also: ทำให้มีมลทิน, Syn. deprave, debase
taint(vi) มีมลทิน, See also: เสื่อมเสียชื่อเสียง, มีจุดด่างพร้อย
taint(vi) มีรอยเปื้อน
taint(n) จุดด่างพร้อย, See also: รอยมลทิน, จุดด่างพร้อย, ความเสื่อมเสีย
taint(n) รอยเปื้อน, See also: รอยด่าง
taint with(phrv) ทำให้เสียด้วย, See also: ทำให้ปนเปื้อนด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taint(เทนทฺ) n.,vi.,vt. (ทำให้,กลายเป็น) รอยเปื้อน,จุดด่างพร้อย,รอยด่าง,มลทิน,ความเสื่อม, Syn. corrupt
attaint(อะเทนทฺ') vt. ประกาศเพิกถอนสิทธิ, ทำให้เสื่อมเสีย (เกียรติ) ,กล่าวหา -n. =attainder, ความเสื่อมเสีย (เกียรติ) (disgrace, taint)
certainty(เซอ'เทินที) n. ความแน่นอน,ความแน่ใจ,สิ่งที่แน่นอน, Syn. certitude, Ant. doubt
uncertainty(อันเซอ'เทินที) n. ความไม่แน่นอน,ความไม่แน่ใจ,ความลังเล,ความคลุมเครือ, Syn. doubt, indecision

English-Thai: Nontri Dictionary
taint(n) รอยเปื้อน,รอยด่าง,จุด,มลทิน,โรค
taint(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้ด่าง,ทำให้เสีย
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
uncertainty(n) ความไม่แน่นอน,ความลังเล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tainter gateTainter gate, บานโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taintThere is no odor so bad as that which arises from goodness tainted.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่างพร้อย[dāngphrøi] (adj) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful  FR: taré
แฮะ[hae] (x) EN: eeh ! (uncertainty)  FR: euh ! (incertitude)
ความไม่แน่นอน[khwām mai naēnøn] (n, exp) EN: incertainty  FR: incertitude [f]
มีมลทิน[mī monthin] (adj) EN: tainted
มัวหมอง[mūamøng] (adj) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud  FR: sali ; terni
เน่า[nao] (adj) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad  FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
สะอาด[sa-āt] (adj) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted  FR: propre ; net
ตำหนิ[tamni] (n) EN: flaw ; blemish ; defect ; blot ; taint  FR: défaut [f]
ยอดเขา[yøtkhao] (n) EN: mountaintop ; peak ; crest  FR: sommet (montagneux) [m] ; mont [m] ; pic [m] ; aiguille [f] ; point culminant [m] ; cime [f] ; faîte [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TAINT T EY1 N T
TAINTS T EY1 N T S
TAINTED T EY1 N T IH0 D
TAINTER T EY1 N T ER0
TAINTING T EY1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taint (v) tˈɛɪnt (t ei1 n t)
taints (v) tˈɛɪnts (t ei1 n t s)
tainted (v) tˈɛɪntɪd (t ei1 n t i d)
tainting (v) tˈɛɪntɪŋ (t ei1 n t i ng)
taintless (j) tˈɛɪntləs (t ei1 n t l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hài, ㄏㄞˋ, ] tainted food [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it [Add to Longdo]
とやら[toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted [Add to Longdo]
やら[yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty [Add to Longdo]
[yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) [Add to Longdo]
テイント[teinto] (n) {comp} tainted [Add to Longdo]
データインタフェース[de-taintafe-su] (n) {comp} data interface [Add to Longdo]
データインテンシブ[de-taintenshibu] (n) {comp} data intensive [Add to Longdo]
確実[かくじつ, kakujitsu] (adj-na,n) certainty; reliability; soundness; (P) [Add to Longdo]
確実性[かくじつせい, kakujitsusei] (n) certainty [Add to Longdo]
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] (n) {comp} certainty factor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テイント[ていんと, teinto] tainted [Add to Longdo]
データインタフェース[でーたいんたふぇーす, de-taintafe-su] data interface [Add to Longdo]
データインテンシブ[でーたいんてんしぶ, de-taintenshibu] data intensive [Add to Longdo]
確実性[かくじつせい, kakujitsusei] certainty [Add to Longdo]
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] certainty factor [Add to Longdo]
確実度[かくじつど, kakujitsudo] certainty [Add to Longdo]
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 taint
   n 1: the state of being contaminated [syn: {contamination},
      {taint}]
   v 1: place under suspicion or cast doubt upon; "sully someone's
      reputation" [syn: {defile}, {sully}, {corrupt}, {taint},
      {cloud}]
   2: contaminate with a disease or microorganism [syn: {infect},
     {taint}] [ant: {disinfect}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top