ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

synopsis

S IH0 N AA1 P S IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -synopsis-, *synopsis*, synopsi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
synopsis(n) สาระสำคัญ, See also: ่ข้อสรุป, ใจความสำคัญ, Syn. summary, outline, compendium

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
synopsis(ซินอพ'ซิส) n. สรุป,สรุปความ,ข้อใหญ่ใจความ,สาระสำคัญ pl. synopses, Syn. abstract, summary, brief

English-Thai: Nontri Dictionary
synopsis(n) การสรุปความ,เรื่องย่อ,การประมวลเรื่อง,สาระสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
synopsis; summaryเรื่องย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Synopsisบทสรุปย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องย่อ(n) synopsis, See also: summary, abridgment, outline, precis, review, Ant. เรื่องขยาย, เรื่องเต็ม, Example: ถ้าคุณไม่มีเวลาดูละครทุกวัน คุณก็อ่านเรื่องย่อก่อนก็ได้, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องเล่าที่สรุปจากรายละเอียดของเรื่องทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[bantheuk] (n) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute  FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
เค้าโครง[khaokhrōng] (n) EN: outline ; summary ; draft ; synopsis ; plan  FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; vue d'ensemble [f] ; synopsis [m]
ภาพรวม[phāp rūam] (n, exp) EN: overall image ; overview ; synopsis  FR: vue globale [f]
เรื่องย่อ[reūangyø] (n) EN: synopsis ; summary ; abridgment ; outline ; precis ; review  FR: synthèse [f] ; résumé [m] ; sommaire [m] ; synopsis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SYNOPSIS S IH0 N AA1 P S IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
synopsis (n) sˈɪnˈɒpsɪs (s i1 n o1 p s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梗概[gěng gài, ㄍㄥˇ ㄍㄞˋ, ] synopsis; outline (of story), #35,546 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übersicht {f} | Übersichten {pl}synopsis | synopses [Add to Longdo]
Zusammenfassung {f} | Zusammenfassungen {pl}synopsis | synopses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シノプシス[shinopushisu] (n) synopsis [Add to Longdo]
解題[かいだい, kaidai] (n,vs) synopsis; review of subject; annotation [Add to Longdo]
概要[がいよう, gaiyou] (n-t) outline; summary; abridgment; synopsis; (P) [Add to Longdo]
筋書き(P);筋書[すじがき, sujigaki] (n) synopsis; outline; plot; (P) [Add to Longdo]
素描[そびょう, sobyou] (n,vs) (1) drawing; sketch; (2) outline; summary; synopsis; (P) [Add to Longdo]
大意[たいい, taii] (n) synopsis; precis; summary; gist; outline [Add to Longdo]
略筆[りゃくひつ, ryakuhitsu] (n,vs) (1) outline; synopsis; abridgment; summary; (2) simplified form of a kanji [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
概要[がいよう, gaiyou] synopsis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  synopsis
      n 1: a sketchy summary of the main points of an argument or
           theory [syn: {outline}, {synopsis}, {abstract}, {precis}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top