ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

synagogue

S IH1 N AH0 G AO2 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -synagogue-, *synagogue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
synagogue(n) กลุ่มชาวยิวที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนา
synagogue(n) โบสถ์ของศาสนายิว, See also: โบสถ์ของชาวยิว, Syn. church, mosque

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
synagogue(ซิน'นะกอก) n. โบสถ์ยิว,โบสถ์ศาสนายิว,กลุ่มชาวยิวที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนา., See also: synagogic adj. synagogical adj., Syn. synagog

English-Thai: Nontri Dictionary
synagogue(n) สุเหร่ายิว,โบสถ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบสถ์ยิว[bōt Yiū] (n, exp) FR: synagogue [f]
วัดยิว[wat Yiū] (n, exp) FR: synagogue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SYNAGOGUE S IH1 N AH0 G AO2 G
SYNAGOGUES S IH1 N AH0 G AO2 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
synagogue (n) sˈɪnəgɒg (s i1 n @ g o g)
synagogues (n) sˈɪnəgɒgz (s i1 n @ g o g z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
犹太教堂[Yóu tài jiào táng, ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, / ] synagogue [Add to Longdo]
犹太会堂[Yóu tài huì táng, ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] synagogue; Jewish temple [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シナゴーグ[shinago-gu] (n) synagogue [Add to Longdo]
ユダヤ教会[ユダヤきょうかい, yudaya kyoukai] (n) synagogue [Add to Longdo]
ユダヤ教会堂[ユダヤきょうかいどう, yudaya kyoukaidou] (n) synagogue [Add to Longdo]
会堂[かいどう, kaidou] (n) church; chapel; synagogue; tabernacle; (P) [Add to Longdo]
会堂司[かいどうづかさ, kaidoudukasa] (n) ruler of a synagogue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  synagogue
      n 1: (Judaism) the place of worship for a Jewish congregation
           [syn: {synagogue}, {temple}, {tabernacle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top