ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sympathy

S IH1 M P AH0 TH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sympathy-, *sympathy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sympathy(n) ความเห็นใจ, See also: ความเห็นอกเห็นใจ, ความสงสาร, Syn. compassion, commiseration, pity
sympathy(n) ความมีใจเหมือนกัน, See also: ความเห็นพ้องต้องกัน, การเข้าข้างกัน, Syn. agreement, affinity, fellow feeling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sympathy(ซิม'พะธี) n. ความเห็นอกเห็นใจ,, Syn. compassion

English-Thai: Nontri Dictionary
sympathy(n) ความสงสาร,ความเห็นอกเห็นใจ,การเข้าข้าง,ความพอใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sympathyความเห็นใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sympathyEverybody showed sympathy toward the prisoner.
sympathyHe had some sympathy for the child.
sympathyHe has no sympathy for single parent families.
sympathyHe is in sympathy with my opinion.
sympathyHer eyes expressed her sympathy.
sympathyHis misfortune gained him sympathy.
sympathyHis sympathy was mere show.
sympathyI cannot help crying for sympathy.
sympathyI could not help feeling sympathy with him.
sympathyI feel deep sympathy for you.
sympathyI feel profound sympathy for the victims.
sympathyI feel sympathy for people with that disease.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นอกเห็นใจ(n) sympathy, See also: compassion, condolence, Syn. ความเห็นใจ, ความเข้าใจ, Example: ครอบครัวของผู้ตายได้รับความเห็นอกเห็นใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก, Thai Definition: ความร่วมรู้สึกในใจหรือเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
ความเห็นใจ(n) sympathy, See also: pity, compassion, commiseration, Syn. ความเห็นอกเห็นใจ, Example: พรรคฝ่ายค้านกล่าวนำด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวล ขอความเห็นใจในช่วงแรก และต่อด้วยการชี้แจงเหตุผล, Thai Definition: ความร่วมรู้สึกในใจ, การเห็นน้ำใจ
ความสังเวช(n) sympathy, See also: sorrow, sadness, Syn. ความสลด, ความหดหู่, ความเวทนา, Example: แกะย่างใส่ถาดมาเป็นตัวเหมือนหมูหันทำให้เกิดความสังเวชมากกว่าอยากกิน, Thai Definition: ความรู้สึกสงสารเวทนาในความทุกข์ของคนอื่น
ไมตรีจิต(n) goodwill, See also: sympathy, unity, harmony, concord, alliance, accord, agreement, Syn. ความหวังดี, ความปราถนาดี, Example: เขามีไมตรีจิตกับคนทุกคน
ความรู้สึกสะเทือนใจ(n) sympathy, See also: compassion, condolence, Syn. ความสะเทือนใจ
ความสงสาร(n) pity, See also: sympathy, compassion, commiseration, Syn. ความเห็นใจ, ความเห็นอกเห็นใจ, Example: ความสงสารเป็นบ่อเกิดแห่งความรัก, Thai Definition: ความรู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, ความรู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นใจ[henjai] (v) EN: sympathize with ; feel for ; have sympathy for ; commiserate with ; pity ; be sympathetic (with)  FR: sympathiser
เห็นอกเห็นใจ[hen-ok henjai] (v, exp) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with  FR: sympathiser
ความเห็นใจ[khwām henjai] (n) EN: sympathy ; pity ; compassion ; commiseration  FR: sympathie [f]
ความกรุณาปรานี[khwām karunā] (n) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity  FR: bienveillance [f] ; sympathie [f]
ความปรานี[khwām prānī] (n) EN: kindness ; pitifulness ; sympathy ; graciousness  FR: pitié [f] ; bienveillance [f]
ความรู้สึกสะเทือนใจ[khwām rūseuk satheūoenjai] (n, exp) EN: sympathy ; compassion ; condolence
ไมตรีจิต[maitrījit] (n) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality
มิตรจิตมิตรใจ[mittrajit-mittrajai] (n) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy  FR: sympathie [f]
น้ำใจ[nāmjai] (x) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency  FR: obligeance [f] (litt.) ; générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f]
สงสาร[songsān] (v, exp) EN: pity ; take pity on ; sympathize with ; have sympathy with ; have compassion   FR: s'apitoyer ; compatir

CMU English Pronouncing Dictionary
SYMPATHY S IH1 M P AH0 TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sympathy (n) sˈɪmpəθiː (s i1 m p @ th ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anteilnahme {f}; Beileid {n} | mit aufrichtigem Beileidsympathy | in deepest sympathy [Add to Longdo]
Mitgefühl {n}; Mitleid {n} (mit; für) | Mitgefühle {pl}; Sympathien {pl}sympathy (with; for) | sympathies [Add to Longdo]
Sympathie {f}; Zuneigung {f} (für)sympathy (for) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy [Add to Longdo]
シンパシー[shinpashi-] (n) sympathy [Add to Longdo]
哀悼[あいとう, aitou] (n,vs,adj-no) condolence; regret; tribute; sorrow; sympathy; lament; (P) [Add to Longdo]
愛憐[あいれん, airen] (n,vs) sympathy [Add to Longdo]
以心伝心[いしんでんしん, ishindenshin] (n,adj-no) telepathy; tacit understanding; communion of mind with mind; sympathy [Add to Longdo]
意気投合[いきとうごう, ikitougou] (n,vs) hit it off with (a person); find a kindred spirit in (a person); sympathy; mutual understanding [Add to Longdo]
慰問[いもん, imon] (n,vs) condolences; sympathy call; (P) [Add to Longdo]
火事見舞い;火事見舞[かじみまい, kajimimai] (n) post-fire visit to express sympathy; expressing one's sympathy after a fire [Add to Longdo]
感応[かんのう;かんおう, kannou ; kan'ou] (n,vs) inspiration; divine response; sympathy; induction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sympathy
   n 1: an inclination to support or be loyal to or to agree with
      an opinion; "his sympathies were always with the underdog";
      "I knew I could count on his understanding" [syn:
      {sympathy}, {understanding}]
   2: sharing the feelings of others (especially feelings of sorrow
     or anguish) [syn: {sympathy}, {fellow feeling}]
   3: a relation of affinity or harmony between people; whatever
     affects one correspondingly affects the other; "the two of
     them were in close sympathy"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top