ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

symbol

S IH1 M B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -symbol-, *symbol*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
symbol(n) สัญลักษณ์, See also: เครื่องหมาย, เครื่องแสดง, Syn. sign, logo, image, emblem
symbolic(adj) เป็นเครื่องหมาย, See also: เป็นสัญลักษณ์, Syn. emblematic, figurative, metaphoric
symbolics(n) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักความเชื่อทางศาสนา, Syn. study of creeds, creedal theology
symbolism(n) การแทนสิ่งต่างๆ ด้วยสัญลักษณ์, Syn. analogy, typology
symbolize(vt) ใช้เป็นสัญลักษณ์, See also: เป็นสัญลักษณ์, เป็นเครื่องแสดง, Syn. represent, signify, typify
symbology(n) การศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย, See also: สัญลักษณ์วิทยา, Syn. study of symbols
symbology(n) การใช้สัญลักษณ์, See also: การใช้เครื่องหมายแสดง, Syn. use of symbols
symbolical(adj) เป็นสัญลักษณ์, See also: เป็นเครื่องหมาย, Syn. allegorical, figurative, metaphoric
symbological(adj) เกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
symbol(ซิม'เบิล) n. สัญลักษณ์,เครื่องหมาย vt. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย., Syn. token, emblem, signal
symbolic(ซิมบอล'ลิค,-เคิล) adj. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนัย
symbolic languageภาษาสัญลักษณ์เป็นภาษาที่ใช้เป็นรหัส กำหนดตำแหน่งที่อยู่ และการปฏิบัติการของคำสั่งต่าง ๆ ในรูปของสัญลักษณ์ ซึ่งมนุษย์คุ้นเคยมากกว่าภาษาเครื่อง เช่น ใช้คำว่า sub แทน ลบ (มาจากคำ subtract)
symbolical(ซิมบอล'ลิค,-เคิล) adj. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนัย
symbolise(ซิม'บะไลซ) vt. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,, See also: symbolisation, symbolization n., Syn. stand for, represent
symbolize(ซิม'บะไลซ) vt. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,, See also: symbolisation, symbolization n., Syn. stand for, represent
breakpoint symbolสัญลักษณ์จุดพักสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงจุดพัก เช่น ใช้เครื่องหมายธงเป็นสัญลักษณ์
flowchart symbolสัญลักษณ์ผังงานหมายถึงรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้แทนการปฏิบัติงานของข้อมูล และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (flowchart) ดู flowchart ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
symbol(n) สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,นัย,ลาง
symbolic(adj) เป็นนัย,เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์
symbolical(adj) เป็นนัย,เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์
symbolism(n) การแสดงสัญลักษณ์,การใช้เครื่องหมาย
symbolize(vt) เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,เป็นลางแห่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
symbolสัญลักษณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
symbolสัญลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
symbol and symbolismสัญลักษณ์และสัญลักษณ์นิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
symbol tableตารางสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic addressingการกำหนดเลขที่อยู่เชิงสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic codeรหัสสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic deliveryการส่งมอบโดยนัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
symbolic instructionคำสั่งสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic languageภาษาสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic logicสัญลักษณ์ตรรกศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
symbolสัญลักษณ์, เครื่องหมายหรือตัวอักษรที่ตกลงกันตั้งขึ้นแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เช่น แทนชื่อธาตุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Symbolic aspectsแง่สัญลักษณ์ [TU Subject Heading]
Symbolic interactionismปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์ [TU Subject Heading]
Symbolismสัญลักษณ์นิยม [TU Subject Heading]
Symbolism in artสัญลักษณ์นิยมในศิลปะ [TU Subject Heading]
Symbolism in politicsสัญลักษณ์นิยมทางการเมือง [TU Subject Heading]
Symbolism of colorsสัญลักษณ์นิยมของสี [TU Subject Heading]
Symbolsสัญลักษณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The symbol of what lies within.สัญลักษณ์ของสิ่งที่อยู่ภายใน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The sacred and ancient symbol of your race... since the beginning of time.สักการะและโบราณสัญลักษณ์ของคุณ ตั้งแต่แรกเริ่ม The Blues Brothers (1980)
The symbol of our status is embodied in this pass which we must carry at all times but which no European even has to have.สถานภาพของเราถูกกำหนดโดยใบผ่านนี้ ซึ่งเราจะต้องนำติดตัวไปตลอด โดยที่คนยุโรปไม่ต้องทำ Gandhi (1982)
No one really knows but you wear his symbol upon your brow.ไม่มีใครรู้จริง ... ... แต่คุณสวมใส่สัญลักษณ์ของเขากับคิ้วของคุณ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Jessie, let us make this a symbol of our eternal love.เจสซี่ ขอให้เราใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องหมาย แทนความรักชั่วนิรันดร์ของเรานะ Mannequin: On the Move (1991)
We now have the symbols for true and false...ขณะนี้เรามีสัญลักษณ์ สำหรับจริงและเท็จ Contact (1997)
It is a symbol of enlightenment and peace.เป็นเครื่องหมายของ การตรัสรู้และสันติสุข Seven Years in Tibet (1997)
The Greek symbol for the golden ratio, the golden spiral.เป็นสัญญลักษณ์กรีก แทนค่าอัตราส่วนทอง เกลียวก้นหอยทอง Pi (1998)
And the symbol for radium and the abbreviation for regular army.และก็รู้จักสัญลักษณ์แสดงเรเดียม และก็อักษรย่อของกองทัพ The Story of Us (1999)
It's just she is a symbol from which the men derive courage.นางคือสัญลักษณ์ ที่ทําให้ทหารมีความกล้า The Scorpion King (2002)
There's a reason the symbol of Slytherin house is a serpent.มีเหตุผลที่สัญลักษณ์สลิธีรินเป็นรูปงู Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
You're a symbol for all of your kind, Mr. Anderson.คุณเหมือนตัวแทนของพวกคุณเอง คุณแอนเดอร์สัน The Matrix Revolutions (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
symbolA dove is a symbol of peace.
symbolAn expensive car is a status symbol.
symbolAn olive branch symbolizes peace.
symbolA status symbol.
symbolI don't know what this symbol stands for.
symbolLong ago in early cultures, the ball in the game was the symbol of the sun.
symbolOur minds transform experiences into symbols.
symbolThe chemical symbol H expresses hydrogen.
symbolThe color white is a symbol of purity.
symbolThe dismissal of foreign minister Tanaka is symbolic of the continuing political turmoil.
symbolThe dove is a famous symbol for peace.
symbolThe dove is a symbol of peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญลักษณ์(n) symbol, Syn. เครื่องแสดง, เครื่องหมาย, ตรา
สัญลักษณ์(n) mark, See also: symbol, sign, emblem, token, insignia, seal, stamp, Syn. เครื่องหมาย, Example: ยอดของเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์นั้นเลียนแบบจากลักษณะของดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญทางพุทธศาสนา, Thai Definition: สิ่งที่กำหนดนิยมกันขึ้นเพื่อใช้ในหมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง
เครื่องหมาย(n) mark, See also: symbol, sign, emblem, token, insignia, seal, stamp, Syn. สัญลักษณ์, ตรา, สัญญาณ, Example: เขาใส่หมวกขาวเพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเป็นคนของทางการ, Count Unit: ตัว, อัน, Thai Definition: สิ่งที่ทำขึ้นแสดงความหมายเพื่อจดจำหรือกำหนดรู้
หางเลข(n) symbols used for figures, Example: หางเลขยังมีใช้อยู่ในวิชาโหราศาสตร์, Thai Definition: เครื่องหมายย่อแทนตัวเลขสำหรับทำเลขอย่างเก่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หันอากาศ[han-ākāt] (n) EN: vowel mark –ั(a)  FR: symbole vocalique –ั(a)
–ั[han-ākāt] (n) EN: vowel mark –ั(a)  FR: symbole vocalique –ั(a)
การันต์ (–์)[kāran] (x) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute]  FR: [symbole de consonne muette]
เครื่องหมาย[khreūangmāi] (n) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker  FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ)[khreūangmāi māiyamok] (n, exp) EN: [repetition symbol]  FR: เครื่องหมายบุพสัญญา
เครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ)[khreūangmāi paiyān nøi] (n, exp) FR: [symbole de troncature]
ลากข้าง[lākkhāng] (n) EN: vowel mark -าำ (ā)  FR: symbole vocalique -าำ (ā)
-าำ[lākkhāng] (n) EN: vowel mark -าำ (ā)  FR: symbole vocalique -าำ (ā)
ไม้หันอากาศ[māi han-ākāt] (n, exp) EN: [a vowel symbol]  FR: [symbole de la voyelle a]
–ั[māi han-ākāt] (n, exp) EN: [a vowel symbol]  FR: [symbole de la voyelle a]

CMU English Pronouncing Dictionary
SYMBOL S IH1 M B AH0 L
SYMBOLS S IH1 M B AH0 L Z
SYMBOL'S S IH1 M B AH0 L Z
SYMBOLIC S IH0 M B AA1 L IH0 K
SYMBOLIZE S IH1 M B AH0 L AY2 Z
SYMBOLISM S IH1 M B AH0 L IH2 Z AH0 M
SYMBOLICS S IH0 M B AA1 L IH0 K S
SYMBOLISTS S IH1 M B AH0 L AH0 S T S
SYMBOLISTS S IH1 M B AH0 L IH0 S T S
SYMBOLIZES S IH1 M B AH0 L AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
symbol (n) sˈɪmbl (s i1 m b l)
symbols (n) sˈɪmblz (s i1 m b l z)
symbolic (j) sˈɪmbˈɒlɪk (s i1 m b o1 l i k)
symbolism (n) sˈɪmbəlɪzəm (s i1 m b @ l i z @ m)
symbolize (v) sˈiːmbəlaɪz (s ii1 m b @ l ai z)
symbolical (j) sˈɪmbˈɒlɪkl (s i1 m b o1 l i k l)
symbolisms (n) sˈɪmbəlɪzəmz (s i1 m b @ l i z @ m z)
symbolized (v) sˈiːmbəlaɪzd (s ii1 m b @ l ai z d)
symbolizes (v) sˈiːmbəlaɪzɪz (s ii1 m b @ l ai z i z)
symbolizing (v) sˈiːmbəlaɪzɪŋ (s ii1 m b @ l ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
符号[fú hào, ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, / ] symbol; mark; sign, #8,631 [Add to Longdo]
象征性[xiàng zhēng xìng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ ㄒㄧㄥˋ, / ] symbolic; emblem; token, #23,403 [Add to Longdo]
表征[biǎo zhēng, ㄅㄧㄠˇ ㄓㄥ, / ] symbol; indicator; representation, #24,254 [Add to Longdo]
象征主义[xiàng zhēng zhǔ yì, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] symbolism [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sinnbild {n} | Sinnbilder {pl}symbol | symbols [Add to Longdo]
Symbol {n} | Symbole {pl}symbol | symbols [Add to Longdo]
Symbol {n}; Zeichen {n}; Markierung {f}tag [Add to Longdo]
Symboldichte {f}symbol density [Add to Longdo]
Symbolik {f}imageries [Add to Longdo]
Symbolik {f}symbolism [Add to Longdo]
Symbolkontrast {m}symbol contrast [Add to Longdo]
Symbollänge {f}symbol width [Add to Longdo]
Symbologie {f}; Verwendung von Symbolensymbology [Add to Longdo]
Symbolstruktur {f}symbol architecture [Add to Longdo]
Symbolzeichen {n}symbol character [Add to Longdo]
symbolischemblematic [Add to Longdo]
symbolischsymbolic [Add to Longdo]
symbolischsymbolical [Add to Longdo]
symbolisch {adv}symbolically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
とする[tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
キーシム[ki-shimu] (n) keysym; key-symbol [Add to Longdo]
サンボリスト[sanborisuto] (n) symbolist (fre [Add to Longdo]
サンボリズム[sanborizumu] (n) symbolism (fre [Add to Longdo]
シルク形式[シルクけいしき, shiruku keishiki] (n) {comp} Symbolic LinK format [Add to Longdo]
シンボライズ[shinboraizu] (n,vs) symbolize; symbolise [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シンボリックデバッガ[しんぼりっくでばっが, shinborikkudebagga] symbolic debugger [Add to Longdo]
シンボル[しんぼる, shinboru] symbol (a-no) [Add to Longdo]
シンボルテーブル[しんぼるてーぶる, shinborute-buru] symbol table [Add to Longdo]
トラッキング記号[とらっきんぐきごう, torakkingukigou] tracking symbol [Add to Longdo]
回路図記号[かいろずきごう, kairozukigou] schematic symbol [Add to Longdo]
概念記号[がいねんきごう, gainenkigou] concept symbol [Add to Longdo]
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol) [Add to Longdo]
基本記号[きほんきごう, kihonkigou] basic symbol [Add to Longdo]
記号[きごう, kigou] sign, symbol (a-no) [Add to Longdo]
記号アドレス[きごうアドレス, kigou adoresu] symbolic address [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
象徴[しょうちょう, shouchou] Symbol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 symbol
   n 1: an arbitrary sign (written or printed) that has acquired a
      conventional significance
   2: something visible that by association or convention
     represents something else that is invisible; "the eagle is a
     symbol of the United States" [syn: {symbol}, {symbolization},
     {symbolisation}, {symbolic representation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top