ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sylvan

S IH1 L V AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sylvan-, *sylvan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sylvan(n) ผู้อาศัยอยู่ในป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sylvan(ซิล'เวิน) adj. เกี่ยวกับป่า,มีต้นไม้มากมาย,ทำด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้. n. บุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่า,นางไม้,เทพารักษ์., Syn. silvan, silvan

English-Thai: Nontri Dictionary
sylvan(adj) มีต้นไม้มาก,ร่มรื่น,อยู่ในป่า,เป็นป่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีโป่ง[phī pōng] (n, exp) EN: sylvan spirit

CMU English Pronouncing Dictionary
SYLVAN S IH1 L V AH0 N
SYLVANA S IH0 L V AE1 N AH0
SYLVANIA S IH0 L V EY1 N IY0 AH0
SYLVANUS S IH1 L V AH0 N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sylvan (j) sˈɪlvən (s i1 l v @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランシルバニア[toranshirubania] (n) Transylvania [Add to Longdo]
ペンシルベニア(P);ペンシルバニア[penshirubenia (P); penshirubania] (n) Pennsylvania; (P) [Add to Longdo]
ペンシルベニア・ダッチ;ペンシルベニアダッチ[penshirubenia . dacchi ; penshirubeniadacchi] (n) Pennsylvania Dutch; Pennsylvania German [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sylvan
   adj 1: relating to or characteristic of wooded regions; "a shady
       sylvan glade" [syn: {sylvan}, {silvan}]
   n 1: a spirit that lives in or frequents the woods [syn:
      {sylvan}, {silvan}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top