ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swoon

S W UW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swoon-, *swoon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swoon(vi) เป็นลม, See also: สลบ, Syn. faint, lost consciousness
swoon(n) การเป็นลม, See also: การสลบ, Syn. faint, insensibility, unconsciousness
swoon with(phrv) หมดสติเพราะ, See also: เป็นลมเพราะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swoon(สวน) vi. สลบ,เป็นลม n. การสลบ,การเป็นลม,จิตที่เคลิบเคลิ้ม., Syn. swound, faint

English-Thai: Nontri Dictionary
swoon(n) การสลบ,การเป็นลม,การหมดสติ
swoon(vi) สลบ,เป็นลม,หมดสติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swoon; syncopeหมดสติชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ faint; fainting ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hear you swoon on the moon with the prince do this tuneHear you swoon on the moon เจ้าชายจะช่วยเธอได้ Shrek 2 (2004)
I just spent my night watching Danny and Bridget simper and swoon over each other.เมื่อคืนฉันอยู่กับแดนนี่กับบริดเจ็ท สองคนนั่นจีบกันไปมา Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
All night, I watched Danny and Bridget swoon over each other.ฉันต้องอยู่เห็นสองคนนั่นจีบกันไปมาทั้งคืน The End of the World as We Knew It (2011)
Show a girl a few mediocre paintings, whine about your childhood, and I swoon and spill all my dirty secrets?ครวญครางเกี่ยวกับวัยเด็กของเธอ และฉันก้อหน้ามืดตามัวและ เปิดเผยความลับชั่วๆของฉันงั้นหรอ Bring It On (2013)
I fairly swoon when I see the moment of terror register on a handsome face.ฉันยุติธรรมอยู่แล้วน่า ตอนฉันเห็นประกายความหวาดกลัว ที่แสดงบนใบหน้าหล่อเหลาไร้ที่ติของคุณ Burn, Witch. Burn! (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิสัญญี(v) faint, See also: swoon, loose one's consciousness, Syn. สิ้นสติ, สลบ, วิสัญญี, Thai Definition: หมดความรู้สึกตัว
หน้ามืดตามัว(v) faint, See also: swoon, drop, collapse, Example: ผมหิวใจแทบขาด หน้ามืดตามัว แสบท้อง เพราะแม่ไม่ได้ทำข้าวเช้าไว้ให้กิน, Thai Definition: อาการที่รู้สึกวูบลงเพราะเป็นลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอบคลาน[møp khlān] (v, exp) EN: prostrate ; crouch ; crawl ; grovel ; fall into swoon ; kowtow
สลบเหมือด[salop meūat] (v, exp) EN: become unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious  FR: perdre connaissance ; s'évanouir ; défaillir
สลบไสล[salopsalai] (v) EN: be unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious  FR: s'évanouir ; défaillir ; perdre connaissance ; tomber en défaillance ; se pâmer (vx) ; collapser (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SWOON S W UW1 N
SWOONED S W UW1 N D
SWOONING S W UW1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swoon (v) swˈuːn (s w uu1 n)
swoons (v) swˈuːnz (s w uu1 n z)
swooned (v) swˈuːnd (s w uu1 n d)
swooning (v) swˈuːnɪŋ (s w uu1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, ] swoon, #96,356 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ohnmacht {f} | in Ohnmacht gefallen | in Ohnmacht fallendswoon | swooned | swooning [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気絶[きぜつ, kizetsu] (n,vs) faint; swoon; (P) [Add to Longdo]
気絶させる[きぜつさせる, kizetsusaseru] (v1) to stun; to make someone swoon [Add to Longdo]
昏倒[こんとう, kontou] (n,vs) swoon; faint [Add to Longdo]
失神(P);失心[しっしん, shisshin] (n,vs,adj-no) faint; trance; swoon; stupefaction; (P) [Add to Longdo]
卒倒;率倒;卆倒(iK)[そっとう, sottou] (n,vs) fainting; swooning [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swoon
   n 1: a spontaneous loss of consciousness caused by insufficient
      blood to the brain [syn: {faint}, {swoon}, {syncope},
      {deliquium}]
   v 1: pass out from weakness, physical or emotional distress due
      to a loss of blood supply to the brain [syn: {faint},
      {conk}, {swoon}, {pass out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top