ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swelling

S W EH1 L IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swelling-, *swelling*, swell
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swelling(n) การพอง, See also: การบวม, สิ่งที่พองหรือบวม, Syn. welt, wale, wart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swelling(สเวล'ลิง) n. การบวม,การพอง,การโป่ง,การขยายตัว,ส่วนที่บวม (พอง,โป่ง,ขยายตัว) ,โรคบวม, Syn. distention, dilation

English-Thai: Nontri Dictionary
swelling(n) การโป่ง,การบวม,การพอง,การขยายตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swellingการโป่ง, การบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swellingการบวมตัว หมายถึง ปริมาตรของชิ้นทดสอบที่เพิ่มขึ้นเมื่อจุ่มหรือแช่อยู่ในของเหลวหรือสัมผัส กับไอระเหย [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swellingHow many days will it take until the swelling goes down?
swellingJudging by the swelling, the man must have been bitten by a snake.
swellingYou may have swelling, but don't worry about it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุงโร(n) bulging, See also: swelling out, bellying out, Example: เด็กๆ โดยมากมักมีร่างกายผอมเกร็ง พุงโร จนเรียกกันติดปากว่า เป็นตาลขโมย, Thai Definition: ท้องพลุ้ยเพราะเป็นโรค
น้ำนอนคลอง(n) swelling canal water, Example: คลองใหญ่บางคลองแถวนี้ยังพอมีน้ำนอนคลองเหลืออยู่บ้าง, Thai Definition: น้ำในคลองซึ่งไหลลงไม่หมด เหลือน้ำอยู่มาก เพราะมีน้ำหนุนขึ้นมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวม[būam] (n) EN: swelling  FR: enflement [m] ; gonflement [m] enflure [f]
ปุ่ม[pum] (n) EN: protuberance ; swelling ; lump ; wart ; button  FR: protubérance [f] ; grosseur [f] ; bosse [f] ; excroissance [f] ; bouton [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SWELLING S W EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swelling (v) swˈɛlɪŋ (s w e1 l i ng)
swellings (n) swˈɛlɪŋz (s w e1 l i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lán, ㄌㄢˊ, / ] swelling water, #12,713 [Add to Longdo]
肿大[zhǒng dà, ㄓㄨㄥˇ ㄉㄚˋ, / ] swelling; enlargement; hypertrophy, #14,809 [Add to Longdo]
疙瘩[gē da, ㄍㄜ ㄉㄚ˙, ] swelling or lump on skin; pimple; knot; preoccupation; problem, #19,586 [Add to Longdo]
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, ] swelling of foot, #365,431 [Add to Longdo]
肿块[zhǒng kuài, ㄓㄨㄥˇ ㄎㄨㄞˋ, / ] swelling; growth; tumor; lump [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quellen {n}; Quellung {f} (von Holz)swelling (of wood) [Add to Longdo]
Schwellung {f} [med.] | Schwellungen {pl}swelling | swellings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たんこぶ[tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling [Add to Longdo]
のたりのたり[notarinotari] (exp) undulating; rolling slowly; gently swelling [Add to Longdo]
ぶくぶく[bukubuku] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming [Add to Longdo]
もりもり[morimori] (adv,n) (on-mim) swelling; someone full of zest; gusto [Add to Longdo]
横根[よこね, yokone] (n) bubo (inflamed swelling in a gland) [Add to Longdo]
下脹れ[しもぶくれ, shimobukure] (n) abdominal swelling; fat face [Add to Longdo]
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling [Add to Longdo]
腫れ[はれ, hare] (n) swelling [Add to Longdo]
腫れ物[はれもの, haremono] (n) tumor; tumour; swelling [Add to Longdo]
腫大[しゅだい, shudai] (adj-na,n) swelling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swelling
   n 1: an abnormal protuberance or localized enlargement [syn:
      {swelling}, {puffiness}, {lump}]
   2: something that bulges out or is protuberant or projects from
     its surroundings; "the gun in his pocket made an obvious
     bulge"; "the hump of a camel"; "he stood on the rocky
     prominence"; "the occipital protuberance was well developed";
     "the bony excrescence between its horns" [syn: {bulge},
     {bump}, {hump}, {swelling}, {gibbosity}, {gibbousness},
     {jut}, {prominence}, {protuberance}, {protrusion},
     {extrusion}, {excrescence}]
   3: the increase in volume of certain substances when they are
     heated (often accompanied by release of water) [syn:
     {intumescence}, {intumescency}, {swelling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top