ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sway

S W EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sway-, *sway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sway(vi) แกว่งไปมา, See also: โซเซ, ส่าย, แกว่งไกว, โคลงเคลง, Syn. swing, wave, oscillate
sway(vt) แกว่งไปมา, See also: โซเซ, ส่าย, แกว่งไกว, โคลงเคลง, Syn. swing, wave, oscillate
sway(vi) เอียง, See also: เอน, โอนเอน, Syn. lean over, bend, incline
sway(vi) ลังเลใจ, See also: ตัดสินใจไม่ได้, สองจิตสองใจ, Syn. oscillate, waver between opinions
sway(vt) ครอบงำ, See also: มีอิทธิพลต่อ, เหนี่ยวนำ, ชักจูง, Syn. influence, affect, induce, persuade
sway(n) การแกว่งไกว, See also: การโคลงเคลง, การแกว่งไปมา, Syn. swaying, wavering, undulation
sway(n) อำนาจครอบงำ, See also: การครอบงำ, การมีอิทธิพลต่อ, Syn. influence, power, control
sway up(phrv) ยกเสาเรือขึ้น
swayback(n) หลังที่โค้งแอ่น, See also: สันหลังที่โค้งแอ่น, Syn. lordosis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sway(สเว) vi.,vt.,n. (การ) แกว่ง,ไกว,โยก,โอน,เอน,ไป ๆ มา ๆ ,ไหว,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,ใช้อำนาจ,ปกครอง,ครอบงำ,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ใช้อาวุธ,รำหรือตวัดดาบ,ปกครอง,อำนาจปกครอง,อิทธิพล,อำนาจครอบงำ, See also: swayable adj. swayer n. swayful adj. swayingly adv. คำที
expresswayn. ทางด่วน,สายด่วน,ทางสายด่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
sway(vi) โยก,เซ,ไกว,แกว่ง,โอนเอน,ไหว,ขึ้นๆลงๆ
sway(vt) ทำให้เอน,กวัดแกว่ง,ทำให้เอียง,ปกครอง,ครอบงำ
crossway(n) ทางแยก,ทางข้าม,สี่แยก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sway bar; antiroll bar; stabilizer; stabilizer barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
swayback nose; nose, saddle; nose, saddle-backจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swaying gaitท่าเดินตุปัดตุเป๋ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swayAround him, in the carriage, the other passengers rocked and swayed.
swayHe has never swayed from his duty.
swayNothing could sway his conviction.
swayTall buildings may sway in a strong wind.
swayThe ship swayed in the strong wind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลิ้วไหว(v) waver, See also: sway, rustle, Ant. หยุดนิ่ง, Example: กิ่งไม้ที่ต้องกระแสลมฝน ใบของมันจะพลิ้วไหวอย่างเริงร่า, Thai Definition: สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม
ยัก(v) swing, See also: sway, Example: นักร้องเต้นยักเอวส่ายสะโพกอยู่หน้าเวที, Thai Definition: ย้ายข้างไปมา
เอนเอียง(v) sway, See also: lean to a particular side, Syn. เอียงเอน, โน้มเอียง, เข้าข้าง, Ant. เที่ยงตรง, Example: ประธานรัฐสภาควรวางตัวเป็นกลางไม่เอนเอียงหรือฝักใฝ่เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะจะทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในการทำงาน
แกว่งไปแกว่งมา(v) sway, See also: swing, rock, brandish, flourish, oscillate, Syn. แกว่ง, Ant. นิ่ง, Example: สะพานข้ามลำธารแกว่งไปแกว่งมาราวกับลวดที่ขึงสำหรับให้นักไต่ลวดข้าม, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นทีทางนี้ทีโดยที่โคนหรือต้นของสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งอื่น
ย้าย(v) sway, See also: rock, roll, swing, bend, Syn. ยักย้าย, โยก, ส่าย, ขยับ, Example: นางระบำย้ายสะโพกซ้ายขวาไปตามจังหวะเพลงละติน, Thai Definition: เรียกอาการที่ร่างกายบางส่วนเช่น พุง เอว เคลื่อนไหวไปมาข้างโน้นทีข้างนี้ทีตามจังหวะ
โยกโคลง(v) sway, See also: rock, shake, roll, wobble, waver, Syn. โคลง, เคลื่อนคลอน, Example: พอลมพัด ลำต้นก็โยกโคลงไปมา
โคลง(v) roll, See also: sway, shake, rock, Syn. เอียง, โคลงเคลง, โยก, Ant. นิ่ง, Example: เรือโคลงมากจนผู้โดยสารเมาเรือไปตามๆ กัน, Thai Definition: เอียงไปเอียงมาหรือทำให้เอียงไปเอียงมา
โงกเงก(v) sway, See also: swing, lean, vibrate, Syn. โยกเยก, คลอนแคลน, โยกโคลง, เอนไปเอนมา, Ant. มั่นคง, แข็งแรง, Example: อย่าไปเหยียบกิ่งไม้นั้นนะ มันโงกเงกเต็มทีแล้ว
ฟัด(v) swing, See also: sway, Example: พังพอนใช้ฟันแหลมฟัดหัวงูอย่างสุดแรง, Thai Definition: เหวี่ยงแรงๆ, สะบัดไปมา
โอนเอน(adj) swaying, See also: unsteady, capricious, Ant. มั่นคง, Thai Definition: เอนไปเอนมา, ไม่มั่นคง, ไม่แน่นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบังคับบัญชา[amnāt bangkhapbanchā] (n, exp) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway
เอนเอียง[ēn-īeng] (v) EN: sway ; lean to a particular side  FR: être enclin à
จูงใจ[jūngjai] (v) EN: persuade ; induce ; influence ; sway  FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
การแกว่ง[kān kwaeng] (n) EN: swing ; sway ; hang ; oscillation  FR: oscillation [f]
โคลง[khlōng] (v) EN: roll ; sway ; shake ; rock  FR: tanguer
กระทบ[krathop] (v) EN: affect ; touch ; influence ; sway ; modify ; impress  FR: toucher ; affecter
แกว่ง[kwaeng] (v) EN: sway ; swing ; brandish ; wave ; wobble ; oscillate ; rock  FR: osciller ; balancer ; brandir
แกว่งไกว[kwaeng kwai] (v) EN: sway
แกว่งไปแกว่งมา[kwaeng pai kwaeng mā] (v, exp) EN: sway
ไกว[kwai] (v) EN: rock ; swing ; sway  FR: bercer ; balancer

CMU English Pronouncing Dictionary
SWAY S W EY1
SWAYS S W EY1 Z
SWAYED S W EY1 D
SWAYNE S W EY1 N
SWAYZE S W EY1 Z
SWAYZE S W EY1 Z IY0
SWAYING S W EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sway (v) swˈɛɪ (s w ei1)
sways (v) swˈɛɪz (s w ei1 z)
swayed (v) swˈɛɪd (s w ei1 d)
swaying (v) swˈɛɪɪŋ (s w ei1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huàng, ㄏㄨㄤˋ, ] sway; to shade, #6,581 [Add to Longdo]
摇曳多姿[yáo yè duō zī, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄗ, 姿 / 姿] swaying gently; moving elegantly [Add to Longdo]
[zhǎn, ㄓㄢˇ, ] sway [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
ひょろひょろ[hyorohyoro] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) frail; lanky; swaying [Add to Longdo]
ぶらぶら[burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ぶらりぶらり[burariburari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぶらぶら・1) dangling heavily; swaying to and fro; swinging [Add to Longdo]
ゆさゆさ[yusayusa] (adv,n,vs) (on-mim) large thing swaying [Add to Longdo]
ゆらり[yurari] (adv,adv-to) (1) swaying (only once, in a large, slow motion); (2) relaxedly [Add to Longdo]
ゆらりゆらり[yurariyurari] (adv,adv-to) swaying (repeatedly, in a large, slow motion) [Add to Longdo]
エクスプレスウエー[ekusupuresuue-] (n) expressway; freeway; motorway; highway [Add to Longdo]
スウェー[suue-] (n) sway [Add to Longdo]
スエー[sue-] (n) sway [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sway
   n 1: controlling influence
   2: pitching dangerously to one side [syn: {rock}, {careen},
     {sway}, {tilt}]
   v 1: move back and forth or sideways; "the ship was rocking";
      "the tall building swayed"; "She rocked back and forth on
      her feet" [syn: {rock}, {sway}, {shake}]
   2: move or walk in a swinging or swaying manner; "He swung back"
     [syn: {swing}, {sway}]
   3: win approval or support for; "Carry all before one"; "His
     speech did not sway the voters" [syn: {carry}, {persuade},
     {sway}]
   4: cause to move back and forth; "rock the cradle"; "rock the
     baby"; "the wind swayed the trees gently" [syn: {rock},
     {sway}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top