ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swank

S W AE1 NG K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swank-, *swank*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swank(adj) อวดโก้, See also: วางมาดหรูหรา, Syn. swanky
swank(n) คนอวดโก้, See also: คนวางมาดหรูหรา
swank(vi) อวดโก้, See also: วางมาดหรูหรา
swanky(adj) อวดร่ำรวย, See also: โอ้อวด, ทำหรูหรา, Syn. dandy, ritzy, showy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swank(สแวงคฺ) n. ความสวยงาม,ความโก้เก๋,ผู้คุยโวโอ้อวด,ผู้วางท่าเกินไป. adj. โอ้อวด,โก้เก๋. vi. เดินวางท่า,วางท่าวางทาง, Syn. show
swanky(สแวง'คี) adj. โอ้อวด,โก้เก๋,วางท่าวางทาง,ฟุ่มเฟือย,หรูหรา, See also: swankily adv. swankiness n., Syn. flash, showy

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กร่าง[krāng] (v) EN: swagger ; strut ; swank
ยกตนข่มท่าน[yok ton khom than] (v, exp) EN: bluster ; swagger ; swank ; brag  FR: fanfaronner ; se pavaner ; se vanter

CMU English Pronouncing Dictionary
SWANK S W AE1 NG K
SWANKE S W AO1 NG K
SWANKY S W AA1 NG K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swank (v) swˈæŋk (s w a1 ng k)
swanks (v) swˈæŋks (s w a1 ng k s)
swanky (j) swˈæŋkiː (s w a1 ng k ii)
swanked (v) swˈæŋkt (s w a1 ng k t)
swankier (j) swˈæŋkɪəʳr (s w a1 ng k i@ r)
swanking (v) swˈæŋkɪŋ (s w a1 ng k i ng)
swankiest (j) swˈæŋkɪɪst (s w a1 ng k i i s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swank
   adj 1: imposingly fashionable and elegant; "a swank apartment"
       [syn: {swank}, {swanky}]
   n 1: elegance by virtue of being fashionable [syn: {chic},
      {chicness}, {chichi}, {modishness}, {smartness},
      {stylishness}, {swank}, {last word}]
   v 1: display proudly; act ostentatiously or pretentiously; "he
      showed off his new sports car" [syn: {flaunt}, {flash},
      {show off}, {ostentate}, {swank}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top