ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swamp

S W AA1 M P   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swamp-, *swamp*
English-Thai: Longdo Dictionary
swamp(vi, slang) ท่วมท้นด้วยงาน (เป็นภาษาพูดในอเมริกา) เช่น Some offices will be swamped next week. อาทิตย์หน้าบางสำนักงานจะมีงานท่วมหัว
purple swamphen(n, name, uniq) นกอีโก้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swamp(n) หนองน้ำ, See also: ปลัก, ตม, ที่ลุ่มหนอง, บึง, Syn. bog, fen, marsh, slough, Ant. desert
swamp(vt) ทำให้แบกรับภาระ, See also: ทำให้หนักอึ้ง, Syn. overburden, overwhelm, overload
swamp(vt) ทำให้ท่วม, See also: ทำให้จมอยู่ในน้ำ, Syn. inundate, flood, sink, submerge
swampy(adj) ซึ่งเป็นหนองน้ำ, See also: ซึ่งท่วมท้น
swamp with(phrv) ท่วมด้วย, Syn. deluge with, flood with, inundate with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swamp(สวอมพฺ) n. หนอง,หนองน้ำ,ที่ลุ่มหนอง,บึง,ปลัก,ตม. vt.,vi. ท่วม,ทำให้ท่วม,จุ่ม,ทำให้อยู่ในหนองน้ำ,ทำให้หมดหนทาง, See also: swampish adj., Syn. mire
swampy(สวอม'พี) adj. คล้ายหนองน้ำ,เต็มไปด้วยหนองน้ำ,พบในหนองน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
swamp(n) หนอง,บึง,ปลัก,ตม
swampy(adj) เป็นหนอง,เฉอะแฉะ,เป็นปลัก,เป็นตม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swampที่ลุ่มน้ำขัง, มาบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
swampที่ลุ่มน้ำขัง, บึง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
swamp forestป่าบึง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
swamp tea forestป่าพรุเสม็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swampที่ลุ่มน้ำขัง, Example: ที่ลุ่มน้ำมีน้ำมาซับรวมกันอยู่เกือบไม่มี ทางออก ใช้ประโยชน์ในทางเพาะปลูกไม่ได้ และทำเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ก็ไม่ได้ แต่มีไม้ยืนต้นขึ้นอยู่บ้าง ไม่เหมือนกับที่ลุ่มสนุ่น (bog) หรือที่ลุ่มชื้นแฉะ (marsh) [สิ่งแวดล้อม]
swampswamp, หนองน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Swamp ecologyนิเวศวิทยาบึง [TU Subject Heading]
Swamp Forestบริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง, Example: เกิดขึ้นในบริเวณแหล่งน้ำนิ่งรอบๆ ทะเลสาบและบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง ซึ่งมีน้ำขังอยู่เป็นช่วงระยะเวลานาน ลักษณะเฉพาะของพื้นที่นี้จะผันแปร ไปตามที่ตั้งและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ [สิ่งแวดล้อม]
Swamp Forestป่าพรุ หรือ ป่าบึง, Example: ป่าไม้ผลัดใบประเภทหนึ่งที่อยู่ตามที่ราบลุ่ม มีน้ำขังอยู่เสมอ และตามริมฝั่งทะเลที่มีโคลนเลนทั่วๆ ไป ปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี แบ่งเป็นชนิดย่อยๆ ได้ 2 ชนิด คือ Fresh Water Swamp Forest และ Mangrove Swamp Forest [สิ่งแวดล้อม]
Swampsบึง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swampSwampy land is no use for building purposes.
swampWe were swamped with visitors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนอง(n) swamp, See also: bog, mire, fen, reservoir, Syn. แอ่ง, Example: ควายป่ามีนิสัยชอบนอนปลัก ตามหนอง ให้ดินโคลนเคลือบตัว เพื่อป้องกันเหลือบและแมลงมาตอม, Count Unit: หนอง, Thai Definition: แอ่งน้ำ
วาปี(n) pond, See also: swamp, small lake, Syn. หนองน้ำ, บึง, แอ่งน้ำ, Count Unit: หนอง, บึง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บุ่ง(n) marsh, See also: swamp, Syn. บึง, สระ
บึง(n) marsh, See also: swamp, Syn. บ่อน้ำ, กว๊าน, แอ่งน้ำ, สระ, Example: บ้านไม้สองชั้นตั้งอยู่ริมบึง ในบึงมีผักตบชวา หญ้าทนน้ำ และบัวหลายชนิด, Count Unit: บึง, Thai Definition: แหล่งน้ำขนาดใหญ่มีน้ำขังตลอดปี
ชายเลน(n) wetlands, See also: swamp, bog, fen, marshland, Example: ช่วงเวลาน้ำทะเลลง เราสามารถเดินไปหาหอยหาปูตามชายเลนได้
กว๊าน(n) lake, See also: swamp, Syn. บึง, Example: กว๊านพะเยามีปลาชุม
ล้นตลาด(v) flood, See also: swamp, inundate, engulf, Example: ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เนื่องจากสินค้าล้นตลาด, Thai Definition: มากเกินกว่าความต้องการในตลาด
หนองน้ำ(n) swamp, See also: mire, bog, fen, Syn. หนอง, Example: นอกรั้วบ้านหลังนั้นมีพงหญ้าเขียว และหนองน้ำที่มีผักบุ้งเลื้อยต้นอย่างรกเรี้ยว, Count Unit: หนอง, Thai Definition: แอ่งน้ำที่อยู่ตามป่าและทุ่ง เล็กและตื้นกว่าบึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึง[beung] (n) EN: swamp ; marsh  FR: marais [m] ; marécage [m]
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา[kaēng som phak bung] (xp) EN: sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies
ไข่แหน[khaihaēn] (n) EN: Fresh water Alga ; Swamp Algae
ควายปลัก[khwāi plak] (n, exp) EN: swamp buffalo
ล้นมือ[lonmeū] (v) EN: be overloaded ; be swamped  FR: être submergé de travail ; être surchargé
นกอีโก้ง[nok ī-kōng] (n, exp) EN: Purple Swamphen  FR: Talève sultane [f] ; Porphyrion bleu [m] ; Poule sultane [f] ; Talève poule-sultane [f] ; Poule sultane bleue [f]
หนอง[nøng] (n) EN: swamp; bog ; mire ; fen ; reservoir  FR: marais [m] ; marécage [m] ; étang [m] ; mare [f]
หนองน้ำ[nøng nām] (n) EN: swamp ; mire ; bog ; fen ; pond  FR: marais ; marécage
หนองงูเห่า[Nøng Ngū Hao] (n, prop) EN: Nong Ngu Hai (litt. : Cobra Swamp)  FR: Nong Ngu Hao
ป่าชายเลน[pā chāilēn] (n, exp) EN: mangrove swamp ; mangrove forest  FR: forêt marécageuse [f] ; mangrove [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SWAMP S W AA1 M P
SWAMP S W AO1 M P
SWAMPS S W AO1 M P S
SWAMPS S W AA1 M P S
SWAMPY S W AA1 M P IY0
SWAMPER S W AA1 M P ER0
SWAMPED S W AO1 M P T
SWAMPING S W AA1 M P IH0 NG
SWAMPERS S W AA1 M P ER0 Z
SWAMPBUSTER S W AA1 M P B AH2 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swamp (v) swˈɒmp (s w o1 m p)
swamps (v) swˈɒmps (s w o1 m p s)
swampy (j) swˈɒmpiː (s w o1 m p ii)
swamped (v) swˈɒmpt (s w o1 m p t)
swampier (j) swˈɒmpɪəʳr (s w o1 m p i@ r)
swamping (v) swˈɒmpɪŋ (s w o1 m p i ng)
swampiest (j) swˈɒmpɪɪst (s w o1 m p i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄鳝[huáng shàn, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄢˋ, / ] swamp eel, #42,377 [Add to Longdo]
泥沼[ní zhǎo, ㄋㄧˊ ㄓㄠˇ, ] swamp, #46,333 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sumpf {m} | Sümpfe {pl}swamp | swamps [Add to Longdo]
Sumpfgas {n}swamp gas; marsh gas [Add to Longdo]
Sumpffrankolin {m} [ornith.]Swamp Partridge [Add to Longdo]
Raphiabülbül {m} [ornith.]Swamp Palm Bulbul [Add to Longdo]
Kaprohrsänger {m} [ornith.]Swamp Warbler [Add to Longdo]
Sumpfschnäpper {m} [ornith.]Swamp Flycatcher [Add to Longdo]
Sumpfammer {f} [ornith.]Swamp Sparrow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ蝲蛄[アメリカざりがに;アメリカザリガニ, amerika zarigani ; amerikazarigani] (n) (uk) (See 日本ザリガニ) red swamp crayfish (Procambarus clarkii) [Add to Longdo]
海老蟹;蝦蟹[えびがに;エビガニ, ebigani ; ebigani] (n) (uk) (col) (See アメリカザリガニ) crayfish (esp. red swamp crayfish, Procambarus clarkii) [Add to Longdo]
空芯菜;空心菜[くうしんさい, kuushinsai] (n) (See 甕菜) ipomoea aquatica; kang kong; water morning glory; (Chinese) water spinach; water convolvulus; swamp cabbage; ong choy; hung tsai; rau muong; pak boong [Add to Longdo]
[ぬま, numa] (n,n-suf) swamp; bog; pond; lake; (P) [Add to Longdo]
沼沢[しょうたく, shoutaku] (n) marsh; swamp; (P) [Add to Longdo]
沼地[ぬまち(P);しょうち, numachi (P); shouchi] (n,adj-no) marshland; wetland; swampland; (P) [Add to Longdo]
川蛇[かわへび, kawahebi] (n) (obsc) (See 田鰻) Asian swamp eel (Monopterus albus) [Add to Longdo]
[さわ, sawa] (n) (1) swamp; marsh; (2) mountain stream; valley; dale; (P) [Add to Longdo]
沢辺[さわべ, sawabe] (n) edge of a swamp [Add to Longdo]
谷地[やち, yachi] (n) marsh land; swamp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swamp
   n 1: low land that is seasonally flooded; has more woody plants
      than a marsh and better drainage than a bog [syn: {swamp},
      {swampland}]
   2: a situation fraught with difficulties and imponderables; "he
     was trapped in a medical swamp"
   v 1: drench or submerge or be drenched or submerged; "The
      tsunami swamped every boat in the harbor" [syn: {swamp},
      {drench}]
   2: fill quickly beyond capacity; as with a liquid; "the basement
     was inundated after the storm"; "The images flooded his mind"
     [syn: {deluge}, {flood}, {inundate}, {swamp}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top