ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swallow

S W AA1 L OW0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swallow-, *swallow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swallow(vt) กลืน, See also: กลืนเข้าไป, ขยอก, Syn. consume, eat, devour
swallow(vi) กล้ำกลืน, Syn. glip
swallow(vt) ท่วมท้น, See also: ดูดกลืน, Syn. absorb, engulf
swallow(vt) อดกลั้นความรู้สึก, See also: ข่มความรู้สึก, Syn. suppress, refrain, hold back
swallow(vt) ยอมเชื่อง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลงเชื่อ, Syn. believe, accept without question
swallow(vt) อดทน, See also: ฝืนทน, Syn. endure, bear, tolerate
swallow(vt) คืนคำพูด, See also: พูดกลับคำ, ถอนคำพูด, Syn. retract, withdrawn
swallow(n) การกลืน, See also: การขยอก, การกลืนลงไป, Syn. taking down throat
swallow(n) ปริมาณที่กลืน, Syn. bolus, amount passed down throat
swallow(n) นกนางแอ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swallow(สวอล'โล) n. นกนางแอ่น vt. กลืน,ขยอก,กลืนน้ำลาย,ยอมรับโดยไม่มีการถาม,เอากลับ,เอาคืน,อดกลั้น,ออกเสียงคลุมเครือ. vi. กลืน,ปริมาณที่กลืน,ความสามารถในการกลืน,สิ่งที่กลืนในครั้งหนึ่ง ๆ ,ทางเดินอาหารส่วนคอ,คอหอย,ร่องเชือก., See also: swallowable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
swallow(n) นกนางแอ่น
swallow(vt) ขยอก,กลืน,ท่วม,อดกลั้น,ยอมรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swallow holeแอ่งน้ำมุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
swallowed blood syndromeกลุ่มอาการเลือดถูกกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swallowing centre; centre, deglutitionศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swallowA couple of swallows are flying overhead.
swallowA swallow flies very swiftly.
swallowDon't swallow that slick propaganda.
swallowDrain it in a swallow.
swallowFirst swallow one dose of barium.
swallowFood should be chewed before being swallowed.
swallowHe named the ship the Swallow.
swallowHe swallowed a piece of toast because he was starving.
swallowHe swallowed detergent by mistake.
swallowHe swallowed his anger and went on working.
swallowHe swallowed three cups of the water, one after the other.
swallowI can't swallow these tablets without a drink of water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล่องคอ(v) swallow easily, See also: pass easily through the throat, be highly potable, Ant. ฝืดคอ, Example: ผมขอเบียร์ก็แล้วกันนะ คล่องคอหน่อย, Thai Definition: รู้สึกโล่งในลำคอ
เขมือบ(v) swallow, See also: gulp down, devour, engulf, Syn. กิน, ยัด, สวาปาม, Example: ลูกๆ ของผมมักจะเขมือบขนมทุกอย่างที่ขวางหน้าหลังจากกลับจากโรงเรียน, Thai Definition: กินมูมมาม, กลืนกินอย่างตะกละ
แอ่นลม(n) swallow, Syn. นางแอ่น, อีแอ่น, Count Unit: ตัว, ฝูง, Thai Definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Apodidae, Hemiprocnidae, Hirundinidae และ Artamidae ตัวสีน้ำตาลหรือดำ ปลายปีกแหลม ใช้เวลาส่วนใหญ่บินโฉบแมลง มักอยู่รวมกันเป็นฝูง มีหลายชนิด
รังนก(n) swallow's nest, Syn. รังนกนางแอ่น, Example: ในปัจจุบันเครื่องดื่มประเภทช่วยบำรุงกำลัง เช่น รังนก เป็นที่นิยมกันมากขึ้น, Count Unit: รัง, Thai Definition: รังนกอีแอ่นชนิดหนึ่ง เมื่อแช่น้ำมีลักษณะคล้ายวุ้น กินได้
กระเดือก(v) swallow, See also: gulp, Example: พยายามกระเดือกข้าวลงไปหน่อยนะ เดี๋ยวอาหารจะไม่ตกถึงท้องเลย, Thai Definition: กลืนอย่างลำบาก
กลืนน้ำลาย(v) swallow, See also: gulp down one's saliva, Example: คำพูดของเขาทำให้เธอกลืนน้ำลายไม่ลง
การกลืน(n) swallowing, See also: gulping down, devouring, gobbling up, Example: ช่างเป็นการกลืนที่แสนลำบากเมื่อเขาต้องกินข้าวด้วยตัวเองแทนการให้อาหารทางสาย
กลืน(v) swallow, See also: gulp down, devour, gobble, engulf, Ant. คาย, Example: จระเข้กลืนเนื้อสดทั้งก้อนโดยไม่เคี้ยว, Thai Definition: อาการที่ทำให้อาหารหรือสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ในปากล่วงลำคอลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นลม[aenlom] (n) EN: swallow  FR: hirondelle [f]
ดื่ม[deūm] (v) EN: drink ; sip ; swallow a liquid  FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มน้ำอึกหนึ่ง[deūm nām euk neung] (v, exp) EN: take a swallow of water  FR: boire une gorgée d'eau
อึก[euk] (n) EN: swallow ; gulp  FR: gorgée [f]
อึก[euk] (n) EN: sound of a gulp ; gurgling sound ; swallowing sound
ฝืดคอ[feūt khø] (adj) EN: hard to swallow ; uninviting
อีแอ่น[ī-aen] (n) EN: swallow  FR: hirondelle [f]
เขมือบ[khameūap] (v) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf  FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
ขยอก[khayøk] (v) EN: gulp ; swallow ; bolt  FR: avaler ; gober ; engloutir
คล่องคอ[khløng khø] (v, exp) EN: swallow easily ; pass easily through the throat  FR: avaler facilement

CMU English Pronouncing Dictionary
SWALLOW S W AA1 L OW0
SWALLOW S W AO1 L OW0
SWALLOWS S W AA1 L OW0 Z
SWALLOWED S W AA1 L OW0 D
SWALLOWING S W AA1 L OW0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swallow (v) swˈɒlou (s w o1 l ou)
swallows (v) swˈɒlouz (s w o1 l ou z)
swallowed (v) swˈɒloud (s w o1 l ou d)
swallowing (v) swˈɒlouɪŋ (s w o1 l ou i ng)
swallow-tailed (j) swˈɒlou-tɛɪld (s w o1 l ou - t ei l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, ] swallow (a type of bird), #4,554 [Add to Longdo]
燕子[yàn zi, ㄧㄢˋ ㄗ˙, ] swallow, #14,443 [Add to Longdo]
燕尾服[yàn wěi fú, ㄧㄢˋ ㄨㄟˇ ㄈㄨˊ, ] swallow-tailed coat; tails, #69,659 [Add to Longdo]
并吞[bìng tūn, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨㄣ, / ] swallow up; annex; merge, #77,392 [Add to Longdo]
雏燕[chú yàn, ㄔㄨˊ ㄧㄢˋ, / ] swallow chick [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwalbe {f} [ornith.] | Schwalben {pl}swallow | swallows [Add to Longdo]
Schwalbentangare {f} [ornith.]Swallow Tanager [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごっくん[gokkun] (n) (1) (on-mim) gulp; (2) (vulg) semen-swallowing [Add to Longdo]
ウロボロス[uroborosu] (n) uroboros; ouroboros (image of a serpent or dragon swallowing its own tail) [Add to Longdo]
ツバメの巣;燕の巣[ツバメのす(ツバメの巣);つばめのす(燕の巣), tsubame nosu ( tsubame no su ); tsubamenosu ( tsubame no su )] (n) (1) swallow's nest; (2) {food} swift's nest (used to make bird's nest soup) [Add to Longdo]
阿菊虫;螠虫[おきくむし, okikumushi] (n) (col) (See 麝香揚羽・じゃこうあげは) chrysalis of a swallowtail butterfly (esp. of species Atrophaneura alcinous) [Add to Longdo]
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone [Add to Longdo]
飲みやすい;飲み易い[のみやすい, nomiyasui] (adj-i) easy to drink; easy to swallow; quaffable [Add to Longdo]
飲み下す;飲下す(io);飲みくだす[のみくだす, nomikudasu] (v5s,vt) to swallow; to gulp down [Add to Longdo]
飲み込む(P);飲込む;のみ込む;呑み込む;呑込む[のみこむ, nomikomu] (v5m,vt) (1) to gulp down; to swallow deeply; (2) to understand; to take in; to catch on to; to learn; to digest; (P) [Add to Longdo]
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P) [Add to Longdo]
烏揚羽[からすあげは;カラスアゲハ, karasuageha ; karasuageha] (n) (uk) Chinese peacock (species of swallowtail butterfly, Papilio bianor) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swallow
   n 1: a small amount of liquid food; "a sup of ale" [syn:
      {swallow}, {sup}]
   2: the act of swallowing; "one swallow of the liquid was
     enough"; "he took a drink of his beer and smacked his lips"
     [syn: {swallow}, {drink}, {deglutition}]
   3: small long-winged songbird noted for swift graceful flight
     and the regularity of its migrations
   v 1: pass through the esophagus as part of eating or drinking;
      "Swallow the raw fish--it won't kill you!" [syn: {swallow},
      {get down}]
   2: engulf and destroy; "The Nazis swallowed the Baltic
     countries"
   3: enclose or envelop completely, as if by swallowing; "The huge
     waves swallowed the small boat and it sank shortly
     thereafter" [syn: {immerse}, {swallow}, {swallow up}, {bury},
     {eat up}]
   4: utter indistinctly; "She swallowed the last words of her
     speech"
   5: take back what one has said; "He swallowed his words" [syn:
     {swallow}, {take back}, {unsay}, {withdraw}]
   6: keep from expressing; "I swallowed my anger and kept quiet"
   7: tolerate or accommodate oneself to; "I shall have to accept
     these unpleasant working conditions"; "I swallowed the
     insult"; "She has learned to live with her husband's little
     idiosyncrasies" [syn: {accept}, {live with}, {swallow}]
   8: believe or accept without questioning or challenge; "Am I
     supposed to swallow that story?"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top