ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swagger

S W AE1 G ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swagger-, *swagger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swagger(vi) เดินกร่าง, See also: เดินส่ายอาดๆ, เดินวางท่า, Syn. strut, swank
swagger(vi) คุยโว, See also: คุยโอ้อวด, Syn. boast, brag, show off
swagger(n) การวางโต, See also: การเดินอวดโก้, การวางท่าโต, การคุยโว, Syn. strut, showing off, pomposity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swagger(สแวก'เกอะ) vi.,n. (การ) เดินวางท่า,เดินเชิดหน้า,วางท่าอย่างใหญ่,คุยโวหรือโอ้อวดเสียงดัง vt. หลอกลวง,พูดหลอกลวง,ขู่ขวัญ., See also: swaggerer n. swaggeringly adv., Syn. stride

English-Thai: Nontri Dictionary
swagger(vi) คุยโว,เดินไว้ท่า,พูดหลอกลวง,เดินเชิดหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swaggerThe speaker swaggered into the lecture hall.
swaggerWho said you can swagger around like that just because you're one year ahead of me?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำเบ่ง(v) put on airs, See also: swagger, be snobbish, be stuck-up, act big, be pretentious, Syn. วางท่า, จองหอง, ยโสโอหัง, วางก้าม, Example: เขาทำเบ่งแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะกลัว, Thai Definition: วางท่าอวดอำนาจ
วางฟอร์ม(v) put on airs, See also: swagger, put on an affected pose, assume affectedly, Syn. วางท่า, Example: คนไทยนั้นจะมูมมามด้วยความหิวโหยอย่างไรก็ทำได้ แต่ต่อหน้าคนอื่นต้องวางฟอร์มไว้ก่อน, Thai Definition: กำหนดท่าทางให้ภูมิฐาน
เดินกร่าง(v) swagger, Syn. เดินอวดเบ่ง, Example: วัยรุ่นกลุ่มนี้ชอบดื่มสุราอาละวาด เดินกร่าง ใช้อำนาจที่มีฉ้อฉลผู้อื่น, Thai Definition: อาการเดินที่แสดงท่าว่ายิ่งใหญ่เหนือผู้อื่น
วางก้าม(v) put on airs, See also: swagger, show off, act in a boastful way, Syn. วางโต, Example: นักเรียนไทยมักเจอแต่พวกผู้ใหญ่ที่ชอบวางก้าม ทำท่าสั่งสอนอย่างแต่ทำจริงๆ อีกอย่าง, Thai Definition: ทำท่าใหญ่โต, ทำท่าเป็นนักเลงโต
ผันผยอง(v) prance, See also: swagger, Example: พญาวานรผันผยองลำพองขน, Thai Definition: เผ่นลําพองหมุนรอบตัว
วางข้อ(v) swagger, See also: display arrogance, display courage, put on airs, act big, be arrogant, Syn. วางกล้าม, วางโต, อวดดี, อวดเก่ง, วางท่า, Example: เขาถือว่าเป็นลูกเจ้านายจึงวางข้อไม่เกรงใจใคร, Thai Definition: แสดงท่าทางว่าเก่งกล้า, แสดงท่าทางอวดดี
วางโต(v) act big, See also: swagger, be arrogant, Syn. วางกล้าม, ทำใหญ่, วางข้อ, วางท่า, Thai Definition: ทำท่าใหญ่โต, ทำท่าเป็นนักเลงโต
ยกตนข่มท่าน(v) bluster, See also: swagger, swank, brag, Example: เขาชอบยกตนข่มท่านเสมอจนไม่มีใครคบแล้ว, Thai Definition: พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า, Notes: (สำนวน)
กรีดกราย(adv) swagger, See also: move slowly, strut, walk gracefully, Syn. นวยนาด, เยื้องกราย, ลอยชาย, Example: นางแบบเดินกรีดกรายพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้า, Thai Definition: เยื้องกราย, เดินทอดแขน
กรุยกราย(adv) swaggeringly, See also: coquettishly, Example: เธออยู่ในชุดราตรีสวย เดินกรุยกรายไปรอบเวที, Thai Definition: มีท่าทางหยิบหย่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินกร่าง[doēn krāng] (v) EN: swagger  FR: se pavaner
เก่งแต่ปาก[keng tāe pāk] (v, exp) EN: brag ; talk big ; boast ; swagger ; vaunt ; know only how to talk  FR: être fort en parole ; être un fort en gueule (fam.) ; avoir une grande gueule (fam.)
เขื่อง[kheuang] (adv) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly
คุยโต[khui tō] (v, exp) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt  FR: se vanter ; se flatter
กร่าง[krāng] (v) EN: swagger ; strut ; swank
ลอยชาย[løichāi] (v) EN: swagger  FR: musarder ; flâner ; traîner ; muser (litt.) ; traînasser (fam.) ; traînailler (fam.)
วางก้าม[wāngkām] (v) EN: put on airs ; swagger  FR: se conduire de façon arrogante
วางท่า[wāngthā] (v) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose  FR: frimer ; prendre de grands airs
วางโต[wāngtō] (v) EN: swagger ; be arrogant
โว[wō] (v) EN: brag ; boast ; swagger ; vaunt ; bluster ; talk big  FR: se vanter

CMU English Pronouncing Dictionary
SWAGGER S W AE1 G ER0
SWAGGERTY S W AE1 G ER0 T IY0
SWAGGERING S W AE1 G ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swagger (v) swˈægər (s w a1 g @ r)
swaggers (v) swˈægəz (s w a1 g @ z)
swaggered (v) swˈægəd (s w a1 g @ d)
swaggerer (n) swˈægərər (s w a1 g @ r @ r)
swaggerers (n) swˈægərəz (s w a1 g @ r @ z)
swaggering (v) swˈægərɪŋ (s w a1 g @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スワガーコート[suwaga-ko-to] (n) swagger coat [Add to Longdo]
偉ぶる[えらぶる, eraburu] (v5r) (See 偉がる) to put on airs; to swagger; to act self-importantly [Add to Longdo]
威張る(P);意張る(iK)[いばる(P);えばる, ibaru (P); ebaru] (v5r,vi) to be proud; to swagger; (P) [Add to Longdo]
横行闊歩[おうこうかっぽ, oukoukappo] (n,vs) swaggering [Add to Longdo]
肩で風を切る[かたでかぜをきる, katadekazewokiru] (exp,v5r) to swagger about [Add to Longdo]
肩肘張る[かたひじはる, katahijiharu] (v5r) to swagger; to stiffen [Add to Longdo]
虎の威を借る狐[とらのいをかるきつね, toranoiwokarukitsune] (exp) (id) person who swaggers about under borrowed authority; small man acting arrogantly through borrowed authority; a fox that borrows the authority of a tiger [Add to Longdo]
伸し歩く;のし歩く[のしあるく, noshiaruku] (v5k,vi) to swagger [Add to Longdo]
壮士[そうし, soushi] (n) young man in his prime; swaggerer; ruffian [Add to Longdo]
大きな顔をする[おおきなかおをする, ookinakaowosuru] (exp,vs-i) to look as if one is important; to swagger around [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swagger
   adj 1: (British informal) very chic; "groovy clothes" [syn:
       {groovy}, {swagger}]
   n 1: an itinerant Australian laborer who carries his personal
      belongings in a bundle as he travels around in search of
      work [syn: {swagman}, {swagger}, {swaggie}]
   2: a proud stiff pompous gait [syn: {strut}, {prance},
     {swagger}]
   v 1: to walk with a lofty proud gait, often in an attempt to
      impress others; "He struts around like a rooster in a hen
      house" [syn: {tittup}, {swagger}, {ruffle}, {prance},
      {strut}, {sashay}, {cock}]
   2: discourage or frighten with threats or a domineering manner;
     intimidate [syn: {browbeat}, {bully}, {swagger}]
   3: act in an arrogant, overly self-assured, or conceited manner
     [syn: {swagger}, {bluster}, {swash}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top