ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sustainable

S AH0 S T EY1 N AH0 B AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sustainable-, *sustainable*
English-Thai: Longdo Dictionary
sustainable(adj) ยั่งยืน, ถาวร เช่น sustainable agriculture

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sustainable agricultureเกษตรกรรมแบบยั่งยืน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sustainable agricultureเกษตรกรรมยั่งยืน [TU Subject Heading]
Sustainable architectureสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน [TU Subject Heading]
Sustainable developmentการพัฒนาแบบยั่งยืน [TU Subject Heading]
Sustainable Developmentการพัฒนาที่ยั่งยืน, Example: การพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมถึงการสร้างสถาบันหรือองค์กรทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อให้มีการเจริญเติบโตต่อเนื่องกันไป ทั้งนี้จะรวมเอาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า พันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เพื่ออนุชนรุ่นหลังเข้าไว้ด้วย การพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ได้รับการกล่าวถึงมากในปัจจุบัน ซึ่งโลกกำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมในทุกๆ ด้าน และในการประชุมสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อ พ.ศ. 2535 ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ได้มีการวางแผนและกำหนดโครงการต่างๆ ของโลกในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ [สิ่งแวดล้อม]
sustainable developmentการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาใด ๆ ที่ไม่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบเสียหายและเกิดการ เสื่อมโทรม [การทูต]
Sustainable development reportingการรายงานการดำเนินงานการพัฒนาแบบยั่งยืน [TU Subject Heading]
Sustainable Economic Growth Rateอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน, Example: อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่ง ชาติ หรือรายได้ประชาชาติในแต่ละปี ในอัตราที่สอดคล้องกับผลิตภาพ และความสามารถในการผลิตของประเทศในขณะนั้น อัตราความเจริญเติบโตที่สูงกว่านี้จะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ และการเพิ่มขึ้นของปัญหาการขาดดุลการค้าและดุลการชำระเงินได้ [สิ่งแวดล้อม]
Sustainable fisheriesประมงแบบยั่งยืน [TU Subject Heading]
Sustainable level of lendingระดับการให้กู้ยืมที่เหมาะสม [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sustainable developmentการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรหึง(adj) for a long time, See also: sustainable, lasting, enduring, long-lasting, long, boisterous, Syn. นาน, เนิ่น, ช้า, นานนม, Ant. รวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน[kān jaroēn-toēptō yāng yangyeūn] (n, exp) EN: sustainable growth  FR: croissance soutenable.[[f]
การพัฒนาที่ยั่งยืน[kān phatthanā thī yangyeūn] (n, exp) EN: sustainable development  FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การพัฒนาอย่างยั่งยืน[kān phatthanā yāng yangyeūn] (n, exp) EN: sustainable development  FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
ยั่งยืน[yangyeūn] (adj) EN: sustainable

CMU English Pronouncing Dictionary
SUSTAINABLE S AH0 S T EY1 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sustainable (n) səstˈɛɪnəbəl (s @ s t ei1 n @ b @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可持续发展[kě chí xù fā zhǎn, ㄎㄜˇ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] sustainable development [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サステイナブル[sasuteinaburu] (adj-f) sustainable [Add to Longdo]
サステイナブルディベロップメント[sasuteinaburudeiberoppumento] (n) sustainable development [Add to Longdo]
パーマカルチャー[pa-makarucha-] (n) permaculture; sustainable living practices [Add to Longdo]
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] (n) {comp} sustainable throughput [Add to Longdo]
維持可能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] (n) {comp} sustainable cell rate; SCR [Add to Longdo]
持続可能[じぞくかのう, jizokukanou] (adj-na) sustainable [Add to Longdo]
持続可能な開発[じぞくかのうなかいはつ, jizokukanounakaihatsu] (exp,n) sustainable development [Add to Longdo]
持続可能セルレート[じぞくかのうセルレート, jizokukanou serure-to] (n) {comp} sustainable cell rate [Add to Longdo]
地球に優しい[ちきゅうにやさしい, chikyuuniyasashii] (exp) earth-friendly; ecological; sustainable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput [Add to Longdo]
維持可能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] sustainable cell rate (SCR) [Add to Longdo]
持続可能[じぞくかのう, jizokukanou] sustainable [Add to Longdo]
持続可能セルレート[じぞくかのうセルレート, jizokukanou serure-to] sustainable cell rate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sustainable
      adj 1: capable of being sustained

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top