ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

survive

S ER0 V AY1 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -survive-, *survive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
survive(vi) ดำรงอยู่, See also: มีชีวิตอยู่, มีชีวิตรอด, อยู่รอด, Syn. remain alive, last
survive(vt) มีชีวิตสืบต่อ, See also: คงอยู่ต่อไป, รอดชีวิตอยู่, มีอายุยืนกว่า, Syn. outlast, outlive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
survive(เซอไวว') vi. อยู่รอด,รอดตาย,ดำรงอยู่,เหลืออยู่,ยังคงมีชีวิตอยู่,ยังชีพอยู่,อยู่รอด,มีชีวิตอยู่ต่อไป., See also: survivability n. survivable adj., Syn. outlast, outlive, persist

English-Thai: Nontri Dictionary
survive(vi) รอดชีวิต,มีเหลือ,มีอายุยืนกว่า,ดำรงอยู่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- There will be survivors. - (machine gun) Many of us, even, will survive training.พวกเราหลายคนแม้จะอยู่รอด การฝึกอบรม How I Won the War (1967)
She'll never survive the trip.เธอไม่รอดแน่ถ้าถูกย้าย Gandhi (1982)
The story went then, and and It may even go today, since nice stories tend to survive everything, that In spring, In Mlle's garden, three nights In a row, right after midnight, an accordion was heard.เรื่องราวได้ไปแล้วแล- ะและมันอาจจะไปในวันนี้, ตั้งแต่เรื่องราวที่ดีม- ีแนวโน้มที่จะรอดทุกอย่าง, ว่าในฤดูใบไม้ผลิในสวนของ Mlle, Idemo dalje (1982)
you'll not be required to exert yourself at all, only to survive aggravated body temperature measurement. whoa! hot!พวกคุณไม่ต้องทำอะไรเลย แค่ยืนเฉยๆก็พอ ร้อน! Spies Like Us (1985)
We can't survive on the outside. Come on, let's go home.พวกเราไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ข้างนอกได้ มาเถอะ, กลับบ้านกัน Akira (1988)
You survive the Nam, you get to live forever.รอดจากนี่ได้ ก็รอดตายทุกแห่งหนแล้ว Casualties of War (1989)
I believe that Yakov is a great and important man, who is trying to restore himself and cannot survive without me.ผมเชื่อว่ายาโคฟเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและมีความสำคัญ ที่พยายามที่จะเรียกคืนตัวเองและไม่สามารถอยู่รอดได้โดยไม่ต้องฉัน The Russia House (1990)
If we act together, we will survive together.ถ้าเราทำหน้าที่ร่วมกันเราจะอยู่รอดร่วมกัน The Russia House (1990)
A compulsive need to prove to herself that she can take risks and survive dangers others can't.แรงจูงใจจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเธอเอง ว่าเธอสามารถเสี่ยงภัย... ...และเอาตัวรอดในขณะที่คนอื่นทำไม่ได้ Basic Instinct (1992)
He'll never survive in this town. Never.เขาไม่เคยจะอยู่รอด ในเมืองนี้ ไม่เคย In the Name of the Father (1993)
And I know how to survive it.และฉันรู้วิธีที่จะอยู่รอดได้ In the Name of the Father (1993)
Anyhow, the main thing is to get the case reopened... because I don't know how long he can survive in here.ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญคือ ที่จะได้รับกรณี reopened ... เพราะผมไม่ทราบวิธียาว เขาสามารถอยู่รอดได้ในที่นี่ In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surviveA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
surviveAll forms of life have an instinctive urge to survive.
surviveBut for the support of the public, the President could not have survived the revolt.
surviveBut for water, no living thing could survive.
surviveFew, if any, passengers survived the crash.
surviveFew passengers survived the catastrophe.
surviveFew people, if any, could survive a nuclear war.
surviveHe has the strength to survive the illness.
surviveHe survived his wife.
surviveHe survived his wife for many years.
surviveHe survived the accident.
surviveHe survived the crash, only to die in the desert.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอด(v) survive, See also: escape from death, save, Syn. รอดชีวิต, Example: สองพี่น้องรอดมาได้เพราะอยู่ห่างจากวิถีกระสุนปืนกล
เอาตัวรอด(v) survive, Syn. เอาชีวิตรอด, Example: ผู้ต้องหารับสารภาพกับตำรวจเพื่อเอาตัวรอดแล้วเปิดเผยผู้บงการตัวจริงให้ตำรวจรู้, Thai Definition: รักษาตัวให้รอดจากอันตราย
มีชีวิตรอด(v) survive, See also: escape from death, Syn. รอดตาย, รอดชีวิต, Ant. ตาย, Example: เขามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้
มีชีวิตรอด(v) survive, See also: escape from death, Syn. รอดตาย, รอดชีวิต, Ant. ตาย, Example: เขามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้
รอดตาย(v) survive, See also: escape death, Syn. รอดชีวิต, อยู่รอด, Ant. เสียชีวิต, ตาย
รอดชีวิต(v) survive, See also: escape death, Syn. รอดตาย, อยู่รอด, Ant. เสียชีวิต, ตาย, Example: การปฐมพยาบาลสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ให้รอดชีวิต หรือลดอันตรายลงได้มากก่อนที่แพทย์จะมาถึง, Thai Definition: เอาชีวิตรอด, ไม่เสียชีวิต
คงไว้(v) exist, See also: survive, live, continue, remain, keep, Syn. ทรงไว้, Example: เราควรรักษาส่วนที่ดี ที่เจริญ ที่มีอยู่ให้คงไว้, Thai Definition: ให้มีอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำรง[damrong] (v) EN: live ; subsist ; exist ; survive ; remain ; continue  FR: subsister
รอด[røt] (v) EN: escape ; survive ; evade ; succeed  FR: échapper (à) ; se tirer de ; réchapper ; s'en tirer
รอดชีวิต[røtchīwit] (v, exp) EN: survive ; escape death  FR: survivre
รอดตาย[røt tāi] (v, exp) EN: survive  FR: échapper à la mort ; éviter la mort
รถใต้ดิน[rot tāidin] (n) EN: survive ; escape death  FR: métro [m]
อยู่รอด[yūrøt] (v) EN: survive

CMU English Pronouncing Dictionary
SURVIVE S ER0 V AY1 V
SURVIVED S ER0 V AY1 V D
SURVIVES S ER0 V AY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
survive (v) sˈəvˈaɪv (s @1 v ai1 v)
survived (v) sˈəvˈaɪvd (s @1 v ai1 v d)
survives (v) sˈəvˈaɪvz (s @1 v ai1 v z)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
生き残る[いきのこる, ikinokoru] TH: รอด  EN: survive

Japanese-English: EDICT Dictionary
厚膜胞子[こうまくほうし, koumakuhoushi] (n) chlamydospore (thick-walled spore that can survive harsh conditions) [Add to Longdo]
死に損なう[しにそこなう, shinisokonau] (v5u) to fail to die; to survive; to outlive [Add to Longdo]
事なきを得る;事無きを得る[ことなきをえる, kotonakiwoeru] (exp,v1) to survive without problems; to manage to avoid further problems [Add to Longdo]
助かる[たすかる, tasukaru] (v5r,vi) (1) to be saved; to be rescued; to survive; (2) to escape harm; to be spared damage; (3) to be helped; to be saved trouble; (P) [Add to Longdo]
消え残る[きえのこる, kienokoru] (v5r,vi) to remain unextinguished; to survive [Add to Longdo]
焼け残る[やけのこる, yakenokoru] (v5r,vi) to escape being burned (esp. of a building or the items in it); to survive a fire [Add to Longdo]
食い繋ぐ;食いつなぐ[くいつなぐ, kuitsunagu] (v5g,vi) (1) to ration out and survive on (some food); (2) to eke out a living [Add to Longdo]
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P) [Add to Longdo]
生きていかれない;生きて行かれない[いきていかれない, ikiteikarenai] (exp) can't survive (without ...) [Add to Longdo]
生き延びる;生きのびる[いきのびる, ikinobiru] (v1,vi) to survive; to live long [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 survive
   v 1: continue to live through hardship or adversity; "We went
      without water and food for 3 days"; "These superstitions
      survive in the backwaters of America"; "The race car driver
      lived through several very serious accidents"; "how long
      can a person last without food and water?" [syn: {survive},
      {last}, {live}, {live on}, {go}, {endure}, {hold up}, {hold
      out}]
   2: continue in existence after (an adversity, etc.); "He
     survived the cancer against all odds" [syn: {survive}, {pull
     through}, {pull round}, {come through}, {make it}] [ant:
     {succumb}, {yield}]
   3: support oneself; "he could barely exist on such a low wage";
     "Can you live on $2000 a month in New York City?"; "Many
     people in the world have to subsist on $1 a day" [syn:
     {exist}, {survive}, {live}, {subsist}]
   4: live longer than; "She outlived her husband by many years"
     [syn: {outlive}, {outlast}, {survive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top