ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

survey

S ER0 V EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -survey-, *survey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
survey(vt) พิจารณา, See also: พินิจพิเคราะห์, ตรวจสอบ, Syn. consider, examine, look over
survey(vt) ทำแผนที่, See also: รังวัดปักเขต, Syn. measure, plot, map
survey(vt) สำรวจ, See also: เสาะหา, หาข้อมูล, Syn. scan, inspect, reconnoiter
survey(n) การตรวจสอบ, See also: การพินิจพิเคราะห์, Syn. consideration, examination, inspection
survey(n) การรังวัดปักเขต, See also: การทำแผนที่, Syn. measurement, plotting
survey(n) กลุ่มผู้สำรวจ, See also: คณะสำรวจ, ทีมสำรวจ, Syn. surveyor, reconnoiterer
survey(n) ผลการสำรวจ, See also: ผลการประมวล, Syn. poll, straw vote
surveyor(n) ผู้สำรวจรังวัด, See also: พนักงานรังวัด, พนักงานทำแผนที่, Syn. measurer, geodesist
surveyor(n) ผู้สำรวจ, See also: ผู้สืบเสาะ, ผู้หาข้อมูล, Syn. reconnoiterer, scout, spy
surveyor(n) ผู้ตรวจสอบ, See also: ผู้ตรวจตรา, ผู้พินิจพิเคราะห์, Syn. examiner, inspector

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
survey(เซอเว') vt.,vi.,n. (การ) สำรวจ,รังวัด,ตรวจสอบ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจตรา, See also: surveyable adj.
surveying(เซอเว'อิง) n. การสำรวจรังวัด,อาชีพการสำรวจรังวัด,การตรวจสอบ,การพินิจพิเคราะห์,การสำรวจ
surveyor(เซอเว'เออะ) n. ผู้สำรวจรังวัด,ผู้สำรวจ,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจตรา,ผู้ตรวจสอบ., See also: surveyorship n., Syn. overseer, supervisor

English-Thai: Nontri Dictionary
survey(n) การสำรวจ,การตรวจ,การรังวัด,แผนที่สำรวจ,การตรวจสอบ
survey(vt) สำรวจ,ตรวจ,ทำแผนที่,ตรวจตรา
surveyor(n) พนักงานตรวจ,ผู้สำรวจ,พนักงานรังวัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surveyการสำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surveyการสำรวจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
surveyการสำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surveyการสำรวจ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
survey of knowledge, attitude and practice (KAP survey)การสำรวจความรู้ เจตคติหรือทัศนคติ และการปฏิบัติ (การสำรวจ เคเอพี) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
survey processing programmeโปรแกรมประมวลผลการสำรวจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
surveyorผู้สำรวจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surveyorเครื่องสำรวจความขนาน [มีความหมายเหมือนกับ parallelometer] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
surveyor's reportรายงานของผู้สำรวจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Survey meterเครื่องสำรวจรังสี, อุปกรณ์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่ใช้ตรวจหาและวัดรังสี เพื่อใช้สำรวจปริมาณรังสีในพื้นที่ต่างๆ หรือที่ตัวบุคคล เพื่อตรวจสอบการแผ่รังสี และ การเปื้อนสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Surveyingการสำรวจทางวิศวกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Surveyorsช่างสำรวจ [TU Subject Heading]
Surveysการสำรวจ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
survey page(n) หน้าสำรวจที่ดิน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surveyAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
surveyA recent survey revealed that that the population density in the metropolis was decreasing.
surveyA recent survey reveals that the population density in the metropolis is decreasing.
surveyA recent survey shows that the number of smokers is decreasing.
surveyFor the time being, I will wait for the result of the survey.
surveyHe drew his conclusions based on that survey.
surveyHe ordered them to survey population growth.
surveyHe stood on the hill surveying the landscape.
surveyIn other words physical obstacles, perhaps unknown to the original surveyor and engineer, requiring alterations to be made in order to surmount them.
surveyIn the absence of sufficient data, the survey was given up.
surveyIn the OECD survey, northern European countries are keeping their high ranking in tax-rates.
surveyPretty soon along came some surveyors and surveyed a line in front of the Little House.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลสำรวจ(n) survey findings, See also: survey results, survey outcome, Example: คณะสำรวจได้นำผลสำรวจไปเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของประเทศ, Thai Definition: สิ่งที่เกิดขึ้นจากการสำรวจตรวจสอบ
สำรวจ(v) survey, See also: explore, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจ
สำรวจ(v) survey, See also: inspect, explore, ascertain, scrutinize, observe, view, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจค้น, Example: พวกเราภาคภูมิใจที่ได้มาสำรวจเส้นทางสายนี้, Thai Definition: ดูทั่วๆ อย่างถี่ถ้วน
สำรวจตลาด(v) survey the market, Example: ผมรับจ้างสำรวจตลาดให้บริษัทแห่งหนึ่ง, Thai Definition: สำรวจความต้องการทางด้านการตลาดสินค้า
กล้องวัดระดับ(n) surveyor's telescope, See also: level-measuring instrument, Syn. กล้องระดับ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่
สำรวจหา(v) survey, See also: examine, study, Syn. สำรวจ, ตรวจหา, ค้นหา, Example: เรากำลังสำรวจหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์ตามถ้ำต่างๆ
กล้องระดับ(n) surveyor's telescope, See also: level-measuring instrument, Syn. กล้องวัดระดับ, Example: ช่างสำรวจใช้กล้องระดับวัดความสูงของเนินเขาก่อนจะวางแผนตัด, Count Unit: กล้อง, ตัว, Thai Definition: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่
รังวัด(v) measure, See also: survey, do a cadastral survey, measure the area of a piece of land, Example: กรมป่าไม้ได้ประกาศบริเวณนี้เป็นอุทยาน และได้ให้เจ้าหน้าที่ไปรังวัด และปักหลักเขตแล้ว, Thai Definition: สำรวจพื้นที่กว้างยาว, วัดที่ดิน, วัดปักเขตและทำเขต จด หรือคำนวณเนื้อที่ เพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน
กรุยทาง(v) pave, See also: survey a route, blaze a trail, clear way, pare way, Syn. กรุย, Example: รัฐบาลกำลังจะกรุยทางไปยังชายแดน
ตรวจ(v) survey, See also: explore, Syn. สำรวจ, Example: บริษัทออกตรวจพื้นที่ที่ว่ากันว่ามีแหล่งน้ำมันอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสำรวจ[kān samrūat] (n) EN: survey ; poll  FR: étude [f] ; enquête [f] ; observation [f] ; exploration [f] ; expertise [f]
การสำรวจความเสียหาย[kān samrūat khwāmsīahāi] (n, exp) EN: survey
การสำรวจออนไลน์[kān samrūat ǿnlai] (n, exp) EN: online survey  FR: enquête en ligne [f]
การสำรวจประชามติ[kān samrūat prachāmati] (n, exp) EN: public opinion survey  FR: sondage d'opinion [m] ; enquête publique [f]
การสำรวจตลาด[kān samrūat talāt] (n, exp) EN: market survey  FR: étude de marché [f]
กรุยทาง[krui thāng] (v, exp) EN: survey a road ; blaze a trail ; open up the way ; clear way ; pare way  FR: se frayer un chemin
นักสำรวจ[nak samrūat] (n) EN: explorer ; surveyor  FR: explorateur [m]
งานสำรวจ[ngān samrūat] (n, exp) EN: survey
ผลการสำรวจตลาด[phon kān samrūat talāt] (n, exp) EN: market survey  FR: résultats de l'étude de marché [mpl]
ผู้สำรวจความเสียหาย[phū samrūat khwāmsīahāi] (n, exp) EN: surveyor

CMU English Pronouncing Dictionary
SURVEY S ER0 V EY1
SURVEY S ER1 V EY2
SURVEYS S ER1 V EY2 Z
SURVEYS S ER0 V EY1 Z
SURVEYED S ER0 V EY1 D
SURVEY'S S ER1 V EY2 Z
SURVEY'S S ER0 V EY1 Z
SURVEYOR S ER0 V EY1 ER0
SURVEYOR S ER1 V EY2 ER0
SURVEYED S ER1 V EY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
survey (n) sˈɜːʳvɛɪ (s @@1 v ei)
survey (v) sˈəvˈɛɪ (s @1 v ei1)
surveys (n) sˈɜːʳvɛɪz (s @@1 v ei z)
surveys (v) sˈəvˈɛɪz (s @1 v ei1 z)
surveyed (v) sˈəvˈɛɪd (s @1 v ei1 d)
surveyor (n) sˈəvˈɛɪər (s @1 v ei1 @ r)
surveying (v) sˈəvˈɛɪɪŋ (s @1 v ei1 i ng)
surveyors (n) sˈəvˈɛɪəz (s @1 v ei1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
测量[cè liáng, ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] survey; to gauge; to determine, #4,191 [Add to Longdo]
标尺[biāo chǐ, ㄅㄧㄠ ㄔˇ, / ] surveyor's rod; staff; staff gauge; rear sight, #34,919 [Add to Longdo]
巡测仪[xún cè yí, ㄒㄩㄣˊ ㄘㄜˋ ㄧˊ, / ] survey meter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bauliche Aufnahme {f}survey of buildings and site [Add to Longdo]
Gewässervermessung {f}survey of water bodies [Add to Longdo]
Umfrage {f}; Befragung {f} (über)survey (on) [Add to Longdo]
Umfrageergebnis {n}survey result [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンケート結果[アンケートけっか, anke-to kekka] (n) questionnaire results; survey results [Add to Longdo]
アンケート調査[アンケートちょうさ, anke-to chousa] (n) questionnaire survey [Add to Longdo]
イメージサーベイ[ime-jisa-bei] (n) image survey [Add to Longdo]
イメージ調査[イメージちょうさ, ime-ji chousa] (n) image survey [Add to Longdo]
インターネット調査[インターネットちょうさ, inta-netto chousa] (n) Internet survey; online survey [Add to Longdo]
インフォーマント[info-manto] (n) informant (often with regard to survey respondents) [Add to Longdo]
オーディエンスサーベイ[o-deiensusa-bei] (n) audience survey [Add to Longdo]
サーベイ[sa-bei] (n) survey [Add to Longdo]
サーベイヤー[sa-beiya-] (n) surveyor [Add to Longdo]
シーピーエス[shi-pi-esu] (n) consumer price survey; CPS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 survey
   n 1: a detailed critical inspection [syn: {survey}, {study}]
   2: short descriptive summary (of events) [syn: {sketch},
     {survey}, {resume}]
   3: the act of looking or seeing or observing; "he tried to get a
     better view of it"; "his survey of the battlefield was
     limited" [syn: {view}, {survey}, {sight}]
   v 1: consider in a comprehensive way; "He appraised the
      situation carefully before acting" [syn: {survey},
      {appraise}]
   2: look over carefully or inspect; "He surveyed his new
     classmates"
   3: keep under surveillance; "The police had been following him
     for weeks but they could not prove his involvement in the
     bombing" [syn: {surveil}, {follow}, {survey}]
   4: hold a review (of troops) [syn: {review}, {go over},
     {survey}]
   5: make a survey of; for statistical purposes
   6: plot a map of (land)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top