ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surround

S ER0 AW1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surround-, *surround*, surroun
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
surround with*She's now surround with those who love her

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surround(vt) ล้อมรอบ, See also: ล้อม, แวดล้อม, โอบล้อม, Syn. enclose, encircle, encompass, hem in, Ant. abandon, desert
surround(n) บริเวณแวดล้อม, See also: สิ่งที่ห้อมล้อม, Syn. enclosure, area around
surrounding(adj) ี่ซึ่งล้อมรอบ, See also: ซึ่งแวดล้อม, ซึ่งโอบล้อม, Syn. around, enclosing, encompassing
surroundings(n) สภาพแวดล้อม, See also: สิ่งแวดล้อม, Syn. environment, circumstances, vicinity
surround with(phrv) ล้อมรอบด้วย, See also: โอบล้อมด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surround(ซะเรานฺดฺ') vt. ล้อมรอบ,โอบล้อม,แวดล้อม,ห้อมล้อม. n. สิ่งที่โอบล้อม,บริเวณแวดล้อม., See also: surroundedly adv., Syn. encompass, circle, encircle
surrounding(ซะเรา'ดิง) n. สิ่งแวดล้อม adj. โอบล้อม,ล้อมรอบ,แวดล้อม, See also: surroundings n., pl. สภาพแวดล้อม, การแวดล้อม, การอ้อมล้อม.

English-Thai: Nontri Dictionary
surround(vt) ห้อมล้อม,ล้อมรอบ,แวดล้อม,โอบล้อม
surroundings(n) เครื่องแวดล้อม,สภาพแวดล้อม,สิ่งแวดล้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surrounding circumstancesพฤติการณ์แวดล้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Surrounding Nets(n) อวนล้อมจับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surroundA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
surroundAn old man sat surrounded by his grandchildren.
surroundBecause the surroundings were so dark, he could not see anything.
surroundChildren are quick to accustom themselves to new surroundings.
surroundCircumstances surrounding the textile industry have changed.
surroundCompletely surrounded by our troops, the enemy finally gave in to us.
surroundFor three hundred years they have farmed the surrounding land.
surroundHe likes to be surrounded by youth.
surroundHe quickly accustomed himself to his new surroundings.
surroundHe sat surrounded by his children.
surroundHe sat surrounded by his family.
surroundHe sat surrounded by his grandchildren.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายล้อม(v) surround, See also: encircle, hem in, ring, Example: ทันทีที่คุณปู่มาถึงบ้าน บรรดาหลานๆ ก็กรูออกมารายล้อมคุณปู่ แล้วเสียงเพลงอวยพรวันเกิดก็ก้องกังวานขึ้น, Thai Definition: เรียงวนรอบ
สิ่งรอบข้าง(n) surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบตัว
สิ่งรอบตัว(n) surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบข้าง
รอบทิศทาง(adj) surround, Example: ห้องที่มีขนาด 20 ตารางเมตร เป็นมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับการใช้งานลำโพงที่มีระบบเสียงรอบทิศทาง, Thai Definition: ทุกด้านโดยรอบ
แวดล้อม(v) surround, See also: encompass, Syn. โอบล้อม, ห้อมล้อม, โอบ
สภาพแวดล้อม(n) surrounding, Syn. สิ่งแวดล้อม
ภาวะแวดล้อม(n) surrounding, Syn. สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม, Example: ประสบการณ์จากภาวะแวดล้อมในวัยเด็กจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในอนาคต, Thai Definition: สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
สภาพแวดล้อม(n) environment, See also: surrounding, Syn. สิ่งแวดล้อม, Example: สภาพแวดล้อมของกรุงเทพในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก
ล้อมรอบ(v) surround, See also: encircle, enclose, hem in, encompass, envelop, ring, Syn. ล้อม, โอบล้อม, Example: ไม่ช้าเราก็ออกมายังทุ่งน้อยๆ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยต้นไม้สูง, Thai Definition: โอบเป็นวงโดยรอบ, ตีวงเข้าไปโดยรอบ
แวดล้อม(v) surround, See also: enclose, encircle, encompass, hem in, envelop, Example: วิวตรงนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่ถูกแวดล้อมไปด้วยภูเขาและแม่น้ำได้อย่างชัดเจน, Thai Definition: อยู่โดยรอบ, เฝ้าระวังรักษาอยู่โดยรอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้อม[høm] (v) EN: surround ; gather around ; encircle ; besiege ; enclose  FR: entourer ; mettre autour
ห้อมล้อม[hømløm] (v) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround  FR: entourer ; se grouper autour
กำแพงเมือง[kamphaēng meūang] (n, exp) EN: city wall ; wall surrounding a city  FR: muraille [f] ; enceinte [f] ; rempart [m]
กรณีแวดล้อม[karanī waētløm] (n, exp) EN: surrounding circumstances
ล้อม[løm] (v) EN: besiege ; surround ; encircle ; enclose  FR: encercler ; entourer ; assiéger
ล้อมกรอบ[løm krøp] (adj) EN: attacked from every side ; completely surrounded
ล้อมเมือง[løm meūang] (v, exp) EN: encircle a city ; surround a city ; besiege a city  FR: encercler une ville ; assiéger une ville
ล้อมรอบ[lømrøp] (v) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around  FR: encercler ; entourer ; ceindre
โอบ[ōp] (v) EN: surround ; encircle ; besiege  FR: entourer ; encercler
พฤติการณ์ประกอบ[phreuttikān prakøp] (n, exp) EN: attendant circumstances ; surrounding circumstances

CMU English Pronouncing Dictionary
SURROUND S ER0 AW1 N D
SURROUNDS S ER0 AW1 N D Z
SURROUNDED S ER0 AW1 N D AH0 D
SURROUNDED S ER0 AW1 N D IH0 D
SURROUNDING S ER0 AW1 N D IH0 NG
SURROUNDINGS S ER0 AW1 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surround (v) sˈərˈaund (s @1 r au1 n d)
surrounds (v) sˈərˈaundz (s @1 r au1 n d z)
surrounded (v) sˈərˈaundɪd (s @1 r au1 n d i d)
surrounding (v) sˈərˈaundɪŋ (s @1 r au1 n d i ng)
surroundings (n) sˈərˈaundɪŋz (s @1 r au1 n d i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周围[zhōu wéi, ㄓㄡ ㄨㄟˊ, / ] surroundings; environment; to encompass, #1,858 [Add to Longdo]
包围[bāo wéi, ㄅㄠ ㄨㄟˊ, / ] surround; encircle, #6,897 [Add to Longdo]
外围[wài wéi, ㄨㄞˋ ㄨㄟˊ, / ] surrounding, #9,766 [Add to Longdo]
周遭[zhōu zāo, ㄓㄡ ㄗㄠ, ] surrounding, nearby, #24,571 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Surround-Sound {m}surround sound [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐるっと(P);ぐるりと[gurutto (P); gururito] (adv) (on-mim) turning in a circle; going around; turning about; surrounding; encircling; (P) [Add to Longdo]
ぐるり[gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P) [Add to Longdo]
しもつかれ[shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
そびえ立つ;聳え立つ[そびえたつ, sobietatsu] (v5t) to stand towering over the surrounds [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
サラウンド[saraundo] (n) surround; (P) [Add to Longdo]
サラウンドシステム[saraundoshisutemu] (n) surround system [Add to Longdo]
ドルビーサラウンド[dorubi-saraundo] (n) Dolby surround [Add to Longdo]
囲み取材[かこみしゅざい, kakomishuzai] (n) on-the-spot interview by surrounding reporters [Add to Longdo]
囲む[かこむ, kakomu] (v5m,vt) to surround; to encircle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surround
   n 1: the area in which something exists or lives; "the country--
      the flat agricultural surround" [syn: {environment},
      {environs}, {surroundings}, {surround}]
   v 1: extend on all sides of simultaneously; encircle; "The
      forest surrounds my property" [syn: {surround}, {environ},
      {ring}, {skirt}, {border}]
   2: envelop completely; "smother the meat in gravy" [syn:
     {smother}, {surround}]
   3: surround so as to force to give up; "The Turks besieged
     Vienna" [syn: {besiege}, {beleaguer}, {surround}, {hem in},
     {circumvent}]
   4: surround with a wall in order to fortify [syn: {wall},
     {palisade}, {fence}, {fence in}, {surround}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top