ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surrender

S ER0 EH1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surrender-, *surrender*
English-Thai: Longdo Dictionary
Cash Surrender Value(n) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surrender(vi) ยอมแพ้, See also: จำนน, ยอมจำนน, ยอมให้, Syn. capitulate, give in, yield
surrender(vt) สละ, See also: ละทิ้ง, ปล่อย, ยกเลิก, Syn. abandon, give up, relinquish
surrender(n) การยอมแพ้, See also: การยอมจำนน, Syn. submission, capitulation
surrender(n) การยอมปล่อย, See also: การสละ, การละทิ้ง, Syn. relinquishment, abandonment
surrender(n) การส่งมอบตัว, See also: การส่งตัวผู้ร้าย, Syn. delivery into legal custody
surrender to(phrv) ยอมจำนน, See also: ยอมตาม, Syn. yield to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surrender(ซะเรน'เดอะ) vt.,vi.,n. (การ) ยอม,ยอมแพ้,ยอมจำนน,ยอมตาม,ตามใจ,สละ,ละทิ้ง,ปล่อย,ทอดทิ้ง,คืน,ยกเลิก,มอบตัว, See also: surrenderer n., Syn. yield, give

English-Thai: Nontri Dictionary
surrender(vi) จำนน,ยอมแพ้,ยอมมอบตัว
surrender(vt) สละ,ทำให้ยอมแพ้,ทิ้ง,ปล่อย,คืน,มอบตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surrender๑. คืน, เวนคืน, ปล่อย, สละ๒. ยอมจำนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender by bailปล่อยโดยมีประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender by operation of lawสละโดยผลแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender of a preferenceการสละบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender of bonusesการเวนคืนเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender of criminalsการส่งตัวอาชญากรกลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender of share; share, surrender ofการเวนคืนหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender valueมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ดู cash value [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender valueมูลค่าเวนคืน (กรมธรรม์ประกันชีวิต) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender, unconditionalการยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surrenderHe finally surrendered to her.
surrenderHe held up his hands in token of surrender.
surrenderHe surrendered of his own accord.
surrenderI would rather die than surrender.
surrenderNever surrender yourself to despair.
surrenderSurrender their city to the enemy.
surrenderSurrender to the enemy.
surrenderThe alternative to surrender is death.
surrenderThe alternative to surrender is fighting.
surrenderThe army surrendered its arsenal to the enemy.
surrenderThe dictator forced the tribe to agree on the terms of surrender.
surrenderThe garrison was forced to surrender.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพ้ใจ(v) admit defeat, See also: surrender, give up, Syn. ถอดใจ, ใจไม่สู้, ยอมแพ้, Example: คนเราถ้าแพ้ใจเสียตั้งแต่ยกแรกก็ไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้, Thai Definition: ใจไม่สู้
ยกธง(v) surrender, See also: yield, give up, accept defeat, Syn. ยกธงขาว, ยอมแพ้, Example: เรื่องผู้หญิงนี่ผมต้องขอยกธงขาว, Notes: (สำนวน)
ยอมสยบ(v) surrender to, See also: yield to, Syn. ยอมศิโรราบ, Ant. อหังกา, Example: แม้วัยจะล่วงเลยมาถึงปีที่ 78 แล้ว แต่ใจของท่านก็ยังไม่ยอมสยบต่อการเมือง, Thai Definition: ยอมแพ้และอยู่ใต้อำนาจ
ยอมจำนน(v) surrender, Syn. ยอมแพ้, Ant. สู้, Example: ชาวบ้านต้องยอมจำนนต่อรัฐผู้มีอำนาจ เพราะไม่มีทางที่จะไปเถียงแข่งได้, Thai Definition: ยอมแพ้เพราะไม่มีทางสู้
จำนนต่อเหตุผล(v) yield to superior logic, See also: surrender, yield, submit, listen to reason, Syn. จำนน, ยอม, ยอมจำนน, ยินยอม, Ant. ขัดขืน, Example: เขาต้องยอมจำนนต่อเหตุผล
สวามิภักดิ์(v) surrender, See also: be loyal, submit oneself, yield, give to someone, pledge / swear allegiance to, Thai Definition: ยอมตนหรือมอบตนอยู่ใต้อำนาจ, Notes: (สันสกฤต)
มอบตัว(v) surrender oneself, See also: give oneself up, hand (someone) over, Example: ตำรวจกดดันให้ผู้ต้องสงสัยมอบตัว, Thai Definition: ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุม
ความอ่อนน้อม(n) submissiveness, See also: surrender, yield, Syn. การสวามิภักดิ์, การยอมแพ้, Example: ยุทธวิธีที่มีความแข็งกร้าวต่ออินโดจีน แต่มีความอ่อนน้อมต่อสหรัฐเป็นยุทธวิธีที่ดีต่อประเทศจีน
ยอม(v) give in, See also: surrender, yield, Example: เขาตัดสินใจยอมถอยจากพรรค เพื่อไปตั้งทีมทำงานการเมืองใหม่, Thai Definition: ไม่สู้
ต่อ(v) concede, See also: surrender, allow, Example: ผมต่อให้คุณวิ่งไปก่อน 100 เมตร, Thai Definition: ท้าพนันโดยยอมลดเปรียบให้ เช่น ต่อให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนน[jamnon] (v) EN: surrender ; yield ; submit  FR: se soumettre ; succomber
จำนนต่อเหตุผล[jamnon tø hētphon] (v, exp) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason
เข้าหา[khaohā] (v) EN: give oneself up ; surrender
มอบ[møp] (v) EN: deliver ; hand in ; hand over ; turn over ; surrender  FR: livrer ; délivrer ; confier ; remettre ; se livrer
มอบตัว[møp tūa] (v, exp) EN: surrender oneself ; give oneself up ; hand (s.o.) over  FR: se rendre ; capituler
อ่อนน้อม[ønnøm] (v) EN: surrender
พลี[phaī] (v) EN: sacrifice ; give up ; surrender
ทิ้ง[thing] (v) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender  FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)
ทิ้งฐานทัพ[thing thānthap] (v, exp) EN: surrender a position
วางอาวุธ[wāng āwut] (v, exp) EN: lay down arms ; surrender  FR: déposer les armes

CMU English Pronouncing Dictionary
SURRENDER S ER0 EH1 N D ER0
SURRENDERS S ER0 EH1 N D ER0 Z
SURRENDERED S ER0 EH1 N D ER0 D
SURRENDERING S ER0 EH1 N D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surrender (v) sˈərˈɛndər (s @1 r e1 n d @ r)
surrenders (v) sˈərˈɛndəz (s @1 r e1 n d @ z)
surrendered (v) sˈərˈɛndəd (s @1 r e1 n d @ d)
surrendering (v) sˈərˈɛndərɪŋ (s @1 r e1 n d @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, ] surrender, #1,941 [Add to Longdo]
投降[tóu xiáng, ㄊㄡˊ ㄒㄧㄤˊ, ] surrender, #8,492 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtretung {f} | Abtretungen {pl}surrender | surrenders [Add to Longdo]
Rückkaufswert {m}; Rückgabewert {m}surrender value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945) [Add to Longdo]
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender) [Add to Longdo]
ポツダム命令[ポツダムめいれい, potsudamu meirei] (n) (See ポツダム宣言) Potsdam Orders (commands made after the Japanese surrender based on the demands of the Potsdam Declaration) [Add to Longdo]
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender [Add to Longdo]
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P) [Add to Longdo]
勧降[かんこう, kankou] (n) call to surrender [Add to Longdo]
陥落[かんらく, kanraku] (n,vs) fall; sinking; surrender; capitulation; (P) [Add to Longdo]
帰伏;帰服[きふく, kifuku] (n,vs) submission; surrender [Add to Longdo]
玉音盤[ぎょくおんばん, gyokuonban] (n) recording disc (of the Imperial surrender message) [Add to Longdo]
玉砕(P);玉摧[ぎょくさい, gyokusai] (n,vs,adj-no) honourable defeat; honorable defeat; honourable death; honorable death; death without surrender; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surrender
   n 1: acceptance of despair [syn: {resignation}, {surrender}]
   2: a verbal act of admitting defeat [syn: {giving up},
     {yielding}, {surrender}]
   3: the delivery of a principal into lawful custody
   4: the act of surrendering (usually under agreed conditions);
     "they were protected until the capitulation of the fort"
     [syn: {capitulation}, {fall}, {surrender}]
   v 1: give up or agree to forgo to the power or possession of
      another; "The last Taleban fighters finally surrendered"
      [syn: {surrender}, {give up}] [ant: {hold out}, {resist},
      {stand firm}, {withstand}]
   2: relinquish possession or control over; "The squatters had to
     surrender the building after the police moved in" [syn:
     {surrender}, {cede}, {deliver}, {give up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top