ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surplus

S ER1 P L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surplus-, *surplus*, surplu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surplus(n) จำนวนที่เกิน, See also: ส่วนที่เกิน, จำนวนที่ล้น, Syn. excess, surfeit, residue, Ant. deficit
surplus(n) เงินที่เหลือหลังหักรายจ่ายแล้ว, See also: เงินที่เหลือ, Syn. balance, overplus, remainnder
surplus(adj) เกิน, See also: เป็นส่วนเกิน, เหลือเกิน, Syn. extra, excess, remaining, superfluous
surplusage(n) ส่วนที่ล้นหรือเกิน, Syn. overflow, surplus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surplus(เซอ'พลัส) n.,adj. ส่วนเกิน,ส่วนล้น,จำนวนที่เกิน,จำนวนที่ล้น,เงินที่เหลือ., Syn. overage, excess

English-Thai: Nontri Dictionary
surplus(adj) ที่เกินไป,ที่มีเหลือ,เป็นส่วนเกิน
surplus(n) เงินเหลือ,ส่วนเกิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surplusส่วนเหลือ, ส่วนเกิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surplusเงินส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surplusส่วนเหลือ, ส่วนเกิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surplus lineส่วนรับประกันภัยส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surplus reinsuranceการประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surplus treatyสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surplus value, theory ofทฤษฎีมูลค่าส่วนเกิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surplusส่วนเกิน [การบัญชี]
Surplus (Accounting)เงินส่วนเกิน (การบัญชี) [TU Subject Heading]
surplus watersurplus water, ปริมาณน้ำเหลือใช้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surplusDespite a large surplus in merchandise trade, the current account surplus is not so big due to a deficit in invisible trade.
surplusJapan has a surplus of rice, Europe of wine.
surplusJapan's balance of payments has been running a huge surplus for many years.
surplusJapan's trade surplus soared to a record high.
surplusOur surplus has swelled by nearly ten percent in this quarter.
surplusThanks to a fundamental restructuring, our surplus has swelled three-fold.
surplusThank to a fundamental restructuring, our surplus has swelled threefold.
surplusThe trade balance registered a surplus of $76 billion, with exports reaching $314 billion and imports $238 billion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนเกิน(adj) surplus, Example: ชาวบ้านจะบริจาคข้าวที่เป็นผลผลิตส่วนเกินให้แก่วัด เพื่อเก็บสำรองสำหรับชาวบ้านที่จะมากู้ยืมโดยไม่เสียดอกเบี้ย, Thai Definition: ขนาดหรือจำนวนที่เกินจากที่กำหนด หรือที่ต้องการ
เหลือ(adj) surplus, Syn. เกิน, มากเกิน, Example: ชาวบ้านนำปลาที่เหลือจากกินแล้วนำไปขายทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น, Thai Definition: เกินต้องการ
ล้นเหลือ(adj) surplus, See also: excess, superabundant, Example: คนที่เคยมีอำนาจและอิทธิพลล้นเหลือระหว่างมีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ พอพ้นตำแหน่งก็จะไม่มีผู้ใดสนใจ, Thai Definition: มากมายเหลือล้น
เหลือกินเหลือใช้(adj) surplus, See also: more than enough, Syn. เกินพอ, เกินต้องการ, Example: ถ้าท่านมีสิ่งของที่เหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปบริจาคดีกว่าเก็บไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุลการชำระเงินเกินดุล[dun kān chamra ngoen koēndun] (n, exp) EN: balance of payments surplus
จำนวนเกิน[jamnūan koēn] (n, exp) EN: surplus
เกินดุล[koēndun] (n) EN: overbalance ; outweigh ; surplus  FR: surplus [m]
เหลือ[leūa] (v) EN: remain ; be left ; have a surplus ; have a balance ; leave ; be in excess ; have sth left  FR: rester ; subsister
เหลือ[leūa] (v) EN: have a surplus ; have a balance
เหลือ[leūa] (prep) EN: beyond ; past ; surplus  FR: au-delà de
ล้นเหลือ[lonleūa] (adj) EN: surplus ; excess ; superabundant  FR: surabondant ; de trop ; en excès
งบกำไรสะสม[ngop kamrai sasom] (n, exp) EN: statement of retained earnings ; statement of undistributed profits ; statement of earned surplus
ส่วนเกิน[suankoēn] (n) EN: surplus ; excess  FR: surplus [m] ; excédent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SURPLUS S ER1 P L AH0 S
SURPLUSES S ER1 P L AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surplus (n) sˈɜːʳpləs (s @@1 p l @ s)
surpluses (n) sˈɜːʳpləsɪz (s @@1 p l @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过剩[guò shèng, ㄍㄨㄛˋ ㄕㄥˋ, / ] surplus; excess, #7,414 [Add to Longdo]
盈余[yíng yú, ㄧㄥˊ ㄩˊ, / ] surplus; profit, #14,166 [Add to Longdo]
余粮[yú liáng, ㄩˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] surplus grain, #27,844 [Add to Longdo]
剩余价值[shèng yú jià zhí, ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] surplus value, #37,319 [Add to Longdo]
余钱[yú qián, ㄩˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] surplus money, #57,286 [Add to Longdo]
余缺[yú quē, ㄩˊ ㄑㄩㄝ, / ] surplus and shortfall, #58,409 [Add to Longdo]
[lè, ㄌㄜˋ, ] surplus; tithe, #69,200 [Add to Longdo]
奇羡[jī xiàn, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˋ, / ] surplus; profit [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mehrbelastung {f}surplus load [Add to Longdo]
Mehrbetrag {m}; Überschuss {m} | Mehrbeträge {pl}; Überschüsse {pl}surplus | surpluses [Add to Longdo]
Mehrwert {m} | Mehrwerte {pl}surplus value | surplus values [Add to Longdo]
Überproduktion {f}surplus production [Add to Longdo]
Überschuss {m} | Überschüsse {pl}surplus | surplusses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
サープラス[sa-purasu] (n) surplus [Add to Longdo]
[か, ka] (pref) (1) surplus- (attaches to start of Sino-Japanese words); excess-; over-; (2) per- (chemical with more of a certain element than found in other compounds of the same constituents) [Add to Longdo]
過剰人口[かじょうじんこう, kajoujinkou] (n) surplus population [Add to Longdo]
経常黒字[けいじょうくろじ, keijoukuroji] (n) current account surplus [Add to Longdo]
財政黒字[ざいせいくろじ, zaiseikuroji] (n) budget surplus [Add to Longdo]
処分市[しょぶんいち, shobun'ichi] (n) disposal sale; surplus good sale [Add to Longdo]
消費者余剰[しょうひしゃよじょう, shouhishayojou] (n) consumer surplus [Add to Longdo]
剰員[じょういん, jouin] (n) surplus people [Add to Longdo]
剰余[じょうよ, jouyo] (n) surplus; balance; remainder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surplus
   adj 1: more than is needed, desired, or required; "trying to
       lose excess weight"; "found some extra change lying on
       the dresser"; "yet another book on heraldry might be
       thought redundant"; "skills made redundant by
       technological advance"; "sleeping in the spare room";
       "supernumerary ornamentation"; "it was supererogatory of
       her to gloat"; "delete superfluous (or unnecessary)
       words"; "extra ribs as well as other supernumerary
       internal parts"; "surplus cheese distributed to the
       needy" [syn: {excess}, {extra}, {redundant}, {spare},
       {supererogatory}, {superfluous}, {supernumerary},
       {surplus}]
   n 1: a quantity much larger than is needed [syn: {excess},
      {surplus}, {surplusage}, {nimiety}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top