ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surpassing

S ER0 P AE1 S IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surpassing-, *surpassing*, surpass
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surpassing(adj) โดดเด่น, See also: เลิศ, Syn. exceeding, excelling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surpassing(เซอพาส'ซิง) adj.,adv. มากมาย,เลย,เกิน,เลยเถิด,พิเศษ,เลิศล้ำ, See also: surpassingness n. surpassingly adv., Syn. excellent

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surpassingSurpassing labour intensive, capital intensive, the age has shifted greatly to knowledge intensive.

CMU English Pronouncing Dictionary
SURPASSING S ER0 P AE1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surpassing (v) sˈəpˈaːsɪŋ (s @1 p aa1 s i ng)
surpassingly (a) sˈəpˈaːsɪŋliː (s @1 p aa1 s i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超群[chāo qún, ㄔㄠ ㄑㄩㄣˊ, ] surpassing; preeminent; outstanding, #29,611 [Add to Longdo]
智谋过人[zhì móu guò rén, ㄓˋ ㄇㄡˊ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, / ] surpassingly resourceful; super-intelligent [Add to Longdo]
超物理[chāo wù lǐ, ㄔㄠ ㄨˋ ㄌㄧˇ, ] surpassing the physical world; metaphysical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
英武[えいぶ, eibu] (adj-na,n) distinguished (surpassing) valor (valour) [Add to Longdo]
何にも勝る[なににもまさる, naninimomasaru] (exp,adj-f) (1) surpassing everything; better than anything; (exp,v5r) (2) (obsc) to be better than anything [Add to Longdo]
出藍の誉れ[しゅつらんのほまれ, shutsurannohomare] (exp,n) surpassing one's master [Add to Longdo]
親勝り[おやまさり, oyamasari] (adj-na,n) surpassing one's parents [Add to Longdo]
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no,adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P) [Add to Longdo]
凌駕;陵駕[りょうが, ryouga] (n,vs) excelling; surpassing; outdoing; superior [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surpassing
   adj 1: exceeding or surpassing usual limits especially in
       excellence [syn: {transcendent}, {surpassing}]
   2: far beyond what is usual in magnitude or degree; "a night of
     exceeding darkness"; "an exceptional memory"; "olympian
     efforts to save the city from bankruptcy"; "the young
     Mozart's prodigious talents" [syn: {exceeding},
     {exceptional}, {olympian}, {prodigious}, {surpassing}]

Are you satisfied with the result?Discussions