ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surfeit

S ER1 F AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surfeit-, *surfeit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surfeit(n) สิ่งที่มากเกินไป, See also: ปริมาณที่มากเกิน, จำนวนที่มากเกิน, Syn. excess, superfluity, profusion
surfeit(n) การดื่มหรือกินเกินขนาด, Syn. glut, overindulge
surfeit(n) ความไม่สบายเนื่องจากการดื่มหรือกินเกินขนาด, See also: อาการคลื่นไส้จากการดื่มหรือกินเกินขนาด, Syn. discomfort, disgust, nausea
surfeit(vt) ให้ดื่มหรือกินเกินขนาด, Syn. stuff, gorge, satiate, glut
surfeit(vi) ดื่มหรือกินเกินขนาด, Syn. overindulge, gorge, glut

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surfeit(เซอ'ฟีท) n. ส่วนเกิน,จำนวนเกิน,ความมากมายเกินไป,ความล้น,การรับประทานหรือดื่มมากเกินไป,ความรู้สึกไม่สบาย ที่เกิดจากการรับประทานหรือดื่มมากเกินไป. vt. ทำให้เกิน,ทำให้อิ่มไป. vi. ทำมากไป,มั่วสุมมากไป,รับประทานหรือดื่มมากเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
surfeit(adj) อิ่มแปล้,มากเกินไป,เบื่อหน่าย
surfeit(vt) ทำให้อิ่มแปล้,ให้กินมากเกินไป,ล้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรนเปรอ(v) satiate, See also: surfeit, minister, pamper, indulge, Syn. บำรุงบำเรอ, เลี้ยงดู, เอาใจใส่ดูแล, เอาอกเอาใจ, Example: เจ้าพ่อปรนเปรอมือปืนชั้นยอดของตนอย่างเยี่ยมยอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรน[pron] (v) EN: satiate ; surfeit ; cram ; stuff  FR: nourrir ; alimenter

CMU English Pronouncing Dictionary
SURFEIT S ER1 F AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surfeit (v) sˈɜːʳfɪt (s @@1 f i t)
surfeits (v) sˈɜːʳfɪts (s @@1 f i t s)
surfeited (v) sˈɜːʳfɪtɪd (s @@1 f i t i d)
surfeiting (v) sˈɜːʳfɪtɪŋ (s @@1 f i t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übersättigung {f} | Übersättigungen {pl}surfeit | surfeits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
飽満[ほうまん, houman] (n,vs) satiety; surfeit [Add to Longdo]
暴食[ぼうしょく, boushoku] (n,vs) surfeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surfeit
   n 1: the state of being more than full [syn: {surfeit},
      {excess}, {overabundance}]
   2: the quality of being so overabundant that prices fall [syn:
     {glut}, {oversupply}, {surfeit}]
   3: eating until excessively full [syn: {repletion}, {surfeit}]
   v 1: supply or feed to surfeit [syn: {surfeit}, {cloy}]
   2: indulge (one's appetite) to satiety

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top