ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supporter

S AH0 P AO1 R T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supporter-, *supporter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supporter(n) ผู้สนับสนุน, See also: ผู้ส่งเสริม, ผู้อุปถัมภ์, ผู้สงเคราะห์, ผู้อุปการะ, Syn. helper, adherent, patron, sponsor
supporter(n) อุปกรณ์เสื้อผ้าที่ใช้ปกป้องร่างกายขณะเล่นกีฬา, See also: เครื่องช่วยปกป้องร่างกาย, Syn. supporting garment
supporter(n) เครื่องค้ำบนแผ่นโล่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supporter(ซะพอร์ท'เทอะ) n. ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,เครื่องค้ำ,เครื่องหนุน,สายรัดถุงเท้ายาว,ที่ยึด
athetic supporterที่ปกคลุมอวัยวะสืบพันธุ์ของนักกีฬา., Syn. jockstap

English-Thai: Nontri Dictionary
supporter(n) ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supporterHe has a wealthy supporter behind him.
supporterHe has many enthusiastic supporters.
supporterHe stayed in his hotel most of the next day, talking to friends and supporters.
supporter(Rev. Martin Luther) King and his supporters were threatened.
supporterShe is a strenuous supporter of women's right.
supporterSome of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.
supporterThe communist got his dependable supporter at last.
supporterThe latter view has many supporters in Japan.
supporterThere are few, if any, supporters of the plan.
supporterThe speech made by the president yesterday delighted his supporters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตาม(n) follower, See also: supporter, Syn. ผู้ปฏิบัติตาม, คนตาม, Ant. ผู้นำ, Example: เราควรต้องมุ่งหากลยุทธ์ที่จะทำให้เราเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ปฏิบัติตามผู้อื่นหรือตามคำสั่งผู้อื่น
ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู(n) supporter, See also: patron, Syn. ผู้อุปถัมภ์, คนอุปถัมภ์ค้ำชู, Example: นายท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูผมมาตั้งแต่ตอนที่แม่ผมเสียชีวิต, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ช่วยเหลือให้ดำรงอยู่ได้
คอสอง(n) supporter, See also: supporting post, Example: ฉันไม่ยอมเป็นคอสองให้ใคร, Thai Definition: ผู้ว่าคล้อยตามกันอย่างลูกคู่, คนสำรองที่คอยสนับสนุน
ผู้สนับสนุน(n) supporter, See also: helper, sponsor, assistant, backer, Syn. ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ, Ant. ผู้คัดค้าน, Example: นางคอราซอน อะคีโนถูกกลุ่มผู้สนับสนุนบีบบังคับให้เธอต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ให้การส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ
ผู้อุปถัมภ์(n) supporter, See also: sponsor, giver, guardian, contributor, Syn. ผู้อุปการะ, Example: เด็กกำพร้าเหล่านี้ต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่หรือคนอื่นเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกว่าจะรอด ปากเหยี่ยวปากกา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ค้ำจุน, ผู้ที่เลี้ยงดู, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ฝ่ายสนับสนุน(n) supporter, See also: supporting group, Example: ภาครัฐจะต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนและมีความจริงใจในการสนับสนุนการทำงานของภาคเอกชน, Count Unit: ฝ่าย, Thai Definition: กลุ่มที่ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ
แระ(n) supporter of a building and house-post, Syn. ระแนะ, Thai Definition: เครื่องสำหรับรองรากตึก และเสาเรือน
อุปการี(n) supporter, See also: patron, helper, benefactor, Thai Definition: ผู้ช่วยเหลือ, ผู้อุดหนุน, หญิงใช้ว่า อุปการิณี
เส้นสาย(n) supporter, See also: helper, Syn. เส้น, พวกพ้อง, ผู้ช่วยเหลือ, คนช่วย, คนสนับสนุน, Example: ระบบอุปถัมภ์ทำให้ผู้คนใช้เส้นสายเพื่อช่วงชิงเอาตำแหน่งหน้าที่การงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือที่อยู่วงใน
ที่พึ่ง(n) supporter, See also: protection, sanctuary, shelter, Syn. ที่พึ่งพิง, ร่มโพธิ์ร่มไทร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
เชียร์[chīa] (v) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage  FR: encourager ; supporter
ช่วยเหลือ[chūayleūa] (v) EN: aid ; abet ; support ; assist  FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir
อึด[eut] (v, exp) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive  FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
แฟน[faēn] (n) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee  FR: fan [m, f] ; amoureux [m] ; passionné [m]
ฝืนทน[feūnthon] (v) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear  FR: endurer ; supporter ; tolérer
จรรโลง[janlōng] (v) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance  FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
จุน[jun] (v) EN: shore up ; support ; prop up ; back ; aid ; help  FR: soutenir ; supporter
ค้ำ[kham] (v) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain  FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
คอสอง[khøsøng] (n) EN: supporter

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPPORTER S AH0 P AO1 R T ER0
SUPPORTERS S AH0 P AO1 R T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supporter (n) sˈəpˈɔːtər (s @1 p oo1 t @ r)
supporters (n) sˈəpˈɔːtəz (s @1 p oo1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支持者[zhī chí zhě, ㄓ ㄔˊ ㄓㄜˇ, ] supporter, #11,629 [Add to Longdo]
拥护者[yōng hù zhě, ㄩㄥ ㄏㄨˋ ㄓㄜˇ, / ] supporter (person), #50,098 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhänger {m}; Anhängerin {f}; Fan {m} | Anhänger {pl}; Anhängerinnen {pl}; Fans {pl}; Anhängerschaft {f}supporter | supporters [Add to Longdo]
Wahlkampfhelfer {m}; Wahlkampfhelferin {f}supporter (at the election campaign) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サポーター(P);サポータ[sapo-ta-(P); sapo-ta] (n) (1) supporter; (2) regular (guest) on a TV program; (P) [Add to Longdo]
ニーサポーター[ni-sapo-ta-] (n) knee supporter [Add to Longdo]
パトロン[patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]
応援者[おうえんしゃ, ouensha] (n) supporter; cheerer (e.g. from the sidelines at a sporting event); rooter [Add to Longdo]
屋台骨[やたいぼね, yataibone] (n) framework; mainstay; support; supporter [Add to Longdo]
金づる;金蔓[かねづる, kaneduru] (n) source of revenue; financial supporter [Add to Longdo]
金主[きんしゅ, kinshu] (n) financial backer or supporter [Add to Longdo]
金蔵;金庫(iK)[かねぐら;きんぞう(金蔵)(ok), kanegura ; kinzou ( kinzou )(ok)] (n) (1) treasure house; treasury; (2) (かねぐら only) financial supporter; patron; financier; backer [Add to Longdo]
後ろ盾(P);後ろ楯[うしろだて, ushirodate] (n) (1) backing; support; backer; supporter; patron; sponsor; (2) shield that protects one's back; (P) [Add to Longdo]
後援者[こうえんしゃ, kouensha] (n) supporter; sponsor; patron; backer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supporter
   n 1: a person who backs a politician or a team etc.; "all their
      supporters came out for the game"; "they are friends of the
      library" [syn: {supporter}, {protagonist}, {champion},
      {admirer}, {booster}, {friend}]
   2: someone who supports or champions something [syn: {patron},
     {sponsor}, {supporter}]
   3: a person who contributes to the fulfillment of a need or
     furtherance of an effort or purpose; "my invaluable
     assistant"; "they hired additional help to finish the work"
     [syn: {assistant}, {helper}, {help}, {supporter}]
   4: a band (usually elastic) worn around the leg to hold up a
     stocking (or around the arm to hold up a sleeve) [syn:
     {garter}, {supporter}]
   5: a support for the genitals worn by men engaging in strenuous
     exercise [syn: {athletic supporter}, {supporter},
     {suspensor}, {jockstrap}, {jock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top