ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supplement

S AH1 P L AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supplement-, *supplement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supplement(n) ส่วนเพิ่มเติม, See also: ส่วนเสริม, Syn. addition, increment
supplement(n) ภาคผนวก, See also: บันทึกท้ายเล่ม, Syn. appendix, annex
supplement(n) อาหารเสริม, See also: อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
supplement(n) จำนวนเงินที่เก็บเพิ่มเติม, See also: การเก็บเงินเพิ่ม, Syn. extra charge, surcharge
supplement(n) มุมที่เสริมให้เป็น 180 องศาหรือครึ่งวงกลม
supplement(vt) ผนวก, See also: เสริม, เพิ่มเติม, Syn. add, annex, extend, reinforce
supplementary(adj) ซึ่งช่วยเสริม, See also: ซึ่งเป็นการเพิ่มเติม, Syn. additional, auxiliary
supplementary(n) ผู้เสริม, See also: สิ่งที่เสริม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supplement(ซับ'พลิเมินทฺ) n. ส่งเสริม,สิ่งผนวก,ภาคผนวก,ส่วนเสริม,เพิ่มเติม,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม. vt. ทำให้สมบูรณ์,เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม., See also: supplementation n. supplementer n., Syn. rider, postscript, additon, codici
supplemental(-เทิล) adj. ดู supplementary
supplementary(ซับพลิเมน'ทะรี) adj. เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม,ประกอบ. n. ผู้เสริม,ส่งเสริม,ภาคผนวก,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม

English-Thai: Nontri Dictionary
supplement(n) ใบแทรก,บทแทรก,ภาคผนวก,บทเสริม
supplement(vt) เติมต่อ,เพิ่มขึ้น,เสิรม,ผนวก
supplementary(adj) ผนวก,ซึ่งเพิ่มขึ้น,ประกอบ,เสริม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supplementส่วนเพิ่มเติม, ภาคผนวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplemental-เพิ่มเติม, -เสริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplemental cusp; Carabelli cusp; Carabelli's tubercle; fifth cusp; tubercle of Carabelliปุ่มที่ห้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplemental groove; secondary grooveร่องเสริม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplemental term insuranceการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาเพิ่มเติม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary anglesมุมประกอบสองมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
supplementary appropriationงบจัดสรรเพิ่มเติม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplementary callเบี้ยพีแอนด์ไอเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary chargeคำฟ้องเพิ่มเติม (คดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supplementฉบับเพิ่มเติม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Supplementary employmentการจ้างงานเสริม [TU Subject Heading]
Supplementary financingการจัดหาเงินทุนเสริม [เศรษฐศาสตร์]
Supplementary readingหนังสืออ่านประกอบ [TU Subject Heading]
Supplementary statementรายละเอียดประกอบ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's up the hormone supplement five milliliters.งั้นเราเพิ่มฮอร์โมนขึ้นอีกห้ามิลลิลิตรละกัน Junior (1994)
I use an herb supplement that can be purchased at any health-food store.พ่อพูดอะไรของพ่อหน่ะ ผมใช้อาหารเสริมสมุนไพรต่างหาก 50 First Dates (2004)
Best supplement we've ever done for Fabia by far.ซึ่งเป็นหน้าเสริมที่ดีที่สุดสำหรับฟาร์เบียโดยฟาร์ Pilot (2006)
I concur, but I would suggest we supplement the FBI with a seal squad.ผมเห็นด้วย แต่ผมแนะนำ ให้สนับสนุน FBI ด้วยหน่วยปฏิบัติการซีล Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
And the way he's accustomed to living, he would need to supplement his income.เค้าแค่บอกว่าเค้ามีความสุขดี นั่นน่าจะพอแล้วสำหรับเธอ เป็นจดหมายลา พอสำหรับเธอ? Cold Comfort (2009)
But just so you know, this necklace is pure silver and I take garlic supplements too.แต่จะบอกให้รู้นะ สร้อยคอนี่เงินแท้ และฉันก็กินอาหารเสริม กระเทียมด้วย I Got a Right to Sing the Blues (2010)
They, they sometimes supplement their diets with smaller reptiles, which is why they have proto-lateral incisors.พวกมัน บางครั้งก็เพิ่มบางอย่าง ในเมนูของมัน แบบว่า สัตวเลื้อยคลานตัวเล็กๆ ซึ่งเป็นเหตุผลที่มันมีฟันหน้าแบบกัดฉีก Genesis: Part 1 (2011)
Give him Tocopherol and zinc supplements for the excess vitamin A. If we're right...เริ่มให้ โทโคฟีรอ และ ซัลเฟตสังกะสี กับเขา เพื่อขับวิตามินเอออกไป ถ้าเราคิดถูก Fall from Grace (2011)
Then I guess we will have to supplement my income.งั้น ฉันเดาว่าอาจจะต้องหารายได้เสริม Pulling Strings (2012)
I'm thinking that Lee has found a way to supplement his income.แันคิดว่าลีค้นพบหนทางที่จะเสริมรายได้ Pu'olo (2012)
Those Sunday supplements can save a bundle.ใบแทรกวันอาทิตย์ ช่วยให้ประหยัดได้มาก The Bump in the Road (2012)
To supplement Greendale's budget,เพื่อเสริมงบประมาณของกรีนเดล The First Chang Dynasty (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supplementFarmers often moonlight to supplement their incomes.
supplementHe supplemented his lecture with a booklet.
supplementI also wanted to enjoy the break but thanks to preparation and supplementary lessons for a certain six-man I got none!
supplementSupplementary information includes adverbs and things that function as adverbs.
supplementYou had better supplement your diet with vitamins.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารเสริม(n) supplementary food, Example: มารดาควรเริ่มให้อาหารเสริมแก่ทารกเมื่อทารกอายุได้ประมาณ 4-5 เดือน
เกษียน(n) supplement, See also: additional matter, comment on report, Syn. หัวเกษียน, Thai Definition: ข้อความที่เขียนแทรกไว้เช่นในใบลาน, ข้อความที่เขียนไว้บนหัวกระดาษคำสั่ง หรือหนังสือราชการ
คำเติม(n) affix, See also: supplementary word, Thai Definition: คำที่เติมข้างหน้า ตรงกลาง หรือ ข้างหลังของคำเดิม ในภาษาคำติดต่อ
ภาคผนวก(n) appendix, See also: supplement, addendum, annex, Example: ผู้อ่านจะรู้จักนักเขียนมากขึ้นหากพลิกไปอ่านภาคผนวกของเล่มแรก, Thai Definition: ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นท้ายเนื้อหาของหนังสือ เพื่อเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน
มุมประชิด(n) supplementary angles, See also: adjacent angle, angle of approach, Example: สมศักดิ์กำลังวาดสามเหลี่ยมมุมประชิดบนกระดาน, Count Unit: มุม, Thai Definition: มุม 1 ใน 2 มุมที่มีแขนข้างหนึ่งร่วมกัน
ประกอบ(v) support, See also: supplement, be added to, be an accessory to, Syn. เสริม, เพิ่มเติม, Example: คณะกรรมการนำวัยวุฒิมาประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเสริม[āhān soēm] (n, exp) EN: supplementary food
บริการเสริม[børikān soēm] (n, exp) EN: additional service  FR: service supplémentaire [m]
การเพิ่มเติม[kān phoēmtoēm] (n) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing  FR: addition [f] ; ajout [m]
ของประกอบ[khøng prakøp] (n) EN: accessory ; supplementary item  FR: accessoire [m]
ลำไพ่[lamphai] (n) EN: one's own earnings ; money earned on the side or from part-time work  FR: revenu supplémentaire [m] ; revenu complémentaire [m]
มุมประชิด[mum prachit] (n, exp) EN: adjacent angle ; supplementary angles  FR: angle adjacent [m]
มุมประกอบสองมุมฉาก[mum prakøp søng mumchāk] (n, exp) EN: supplementary angles  FR: angles supplémentaires [mpl]
ภาคผนวก[phāk phanūak] (n, exp) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex  FR: appendice [m] ; addenda [m inv.] ; annexe [f]
ผนวก[phanūak] (adj) EN: supplementary ; attached ; annexed ; appended  FR: supplémentaire ; annexe
เพิ่มเติม[phoēmtoēm] (v) EN: add ; increase ; append ; augment ; mount ; raise ; supplement ; attach  FR: rajouter ; ajouter ; compléter

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPPLEMENT S AH1 P L AH0 M AH0 N T
SUPPLEMENT S AH2 P L AH0 M EH1 N T
SUPPLEMENTS S AH2 P L AH0 M EH1 N T S
SUPPLEMENTAL S AH2 P L AH0 M EH1 N T AH0 L
SUPPLEMENTED S AH2 P L AH0 M EH2 N T IH0 D
SUPPLEMENTARY S AH2 P L AH0 M EH1 N T AH0 R IY2
SUPPLEMENTING S AH2 P L AH0 M EH1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supplement (n) sˈʌplɪmənt (s uh1 p l i m @ n t)
supplement (v) sˈʌplɪmɛnt (s uh1 p l i m e n t)
supplements (n) sˈʌplɪmənts (s uh1 p l i m @ n t s)
supplements (v) sˈʌplɪmɛnts (s uh1 p l i m e n t s)
supplemented (v) sˈʌplɪmɛntɪd (s uh1 p l i m e n t i d)
supplementary (j) sˌʌplɪmˈɛntriː (s uh2 p l i m e1 n t r ii)
supplementing (v) sˈʌplɪmɛntɪŋ (s uh1 p l i m e n t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach, #15,401 [Add to Longdo]
副刊[fù kān, ㄈㄨˋ ㄎㄢ, ] supplement, #36,051 [Add to Longdo]
补角[bǔ jiǎo, ㄅㄨˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] supplementary angle, #226,619 [Add to Longdo]
辅以[fǔ yǐ, ㄈㄨˇ ㄧˇ, / ] supplemented by; accompanied by; with [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhang {m}; Zusatz {m}; Nachtrag {m}; Beilage {f} | Anhänge {pl}; Zusätze {pl}; Nachträge {pl}; Beilagen {pl}supplement | supplements [Add to Longdo]
Ergänzung {f} (zu); Supplement {n} | Ergänzungen {pl}supplement (to) | supplements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイドリーダー[saidori-da-] (n) supplementary reader in a foreign language classroom (wasei [Add to Longdo]
サプリ[sapuri] (n) (abbr) (See サプリメント) supplement; (P) [Add to Longdo]
サプリメント[sapurimento] (n) supplement [Add to Longdo]
栄養ドリンク[えいようドリンク, eiyou dorinku] (n) energy drink; nutritional supplement drink; vitamin drink [Add to Longdo]
栄養補助食品[えいようほじょしょくひん, eiyouhojoshokuhin] (n) nutritional supplement; dietary supplement [Add to Longdo]
外伝[がいでん, gaiden] (n) (1) (See 本伝) supplementary biography; (2) anecdote; side story; spin-off [Add to Longdo]
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours [Add to Longdo]
健康補助食品[けんこうほじょしょくひん, kenkouhojoshokuhin] (n) dietary supplement [Add to Longdo]
健康補助品[けんこうほじょひん, kenkouhojohin] (n) health supplement; dietary supplement [Add to Longdo]
左記補足[さきほそく, sakihosoku] (exp) following supplements; supplementary information below [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
副ボリューム記述子[ふくボリュームきじゅつし, fuku boryu-mu kijutsushi] SVD, Supplementary Volume Descriptor [Add to Longdo]
補遺[ほい, hoi] supplement [Add to Longdo]
補助グループID[ほじょグループID, hojo guru-pu ID] supplementary group ID [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supplement
   n 1: textual matter that is added onto a publication; usually at
      the end [syn: {addendum}, {supplement}, {postscript}]
   2: a quantity added (e.g. to make up for a deficiency) [syn:
     {supplement}, {supplementation}]
   3: a supplementary component that improves capability [syn:
     {accessory}, {appurtenance}, {supplement}, {add-on}]
   v 1: add as a supplement to what seems insufficient; "supplement
      your diet"
   2: serve as a supplement to; "Vitamins supplemented his meager
     diet"
   3: add to the very end; "He appended a glossary to his novel
     where he used an invented language" [syn: {append}, {add on},
     {supplement}, {affix}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sup
 
 1. (kıs.) above, superior, supplement.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top