ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supple

S AH1 P AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supple-, *supple*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supple(adj) งอโค้งได้ง่าย, See also: ยืดหยุ่น, คัดงอง่าย, อ่อนนิ่ม, Syn. flexible, pliant, limber, lithe
supple(adj) ปรับตัวได้ง่าย, Syn. adaptable
supple(adj) ยอมตาม, See also: คล้อยตาม, เชื่อฟัง, Syn. compliant, obedient
supple(vt) ทำให้อ่อนลง, See also: ทำให้นิ่มนวล, ทำให้อ่อนนุ่ม
supplement(n) ส่วนเพิ่มเติม, See also: ส่วนเสริม, Syn. addition, increment
supplement(n) ภาคผนวก, See also: บันทึกท้ายเล่ม, Syn. appendix, annex
supplement(n) อาหารเสริม, See also: อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
supplement(n) จำนวนเงินที่เก็บเพิ่มเติม, See also: การเก็บเงินเพิ่ม, Syn. extra charge, surcharge
supplement(n) มุมที่เสริมให้เป็น 180 องศาหรือครึ่งวงกลม
supplement(vt) ผนวก, See also: เสริม, เพิ่มเติม, Syn. add, annex, extend, reinforce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supple(ซัพ'เพิล) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) นิ่มนวล,นุ่ม,อ่อนลง,ปวกเปียก,งอโค้งได้ง่าย,เปลี่ยนใจได้ง่าย,ยินยอม,จำนน,อ่อนข้อ,ยอมตาม,ขี้ประจบ, See also: suppleness n., Syn. pliant
supplement(ซับ'พลิเมินทฺ) n. ส่งเสริม,สิ่งผนวก,ภาคผนวก,ส่วนเสริม,เพิ่มเติม,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม. vt. ทำให้สมบูรณ์,เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม., See also: supplementation n. supplementer n., Syn. rider, postscript, additon, codici
supplemental(-เทิล) adj. ดู supplementary
supplementary(ซับพลิเมน'ทะรี) adj. เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม,ประกอบ. n. ผู้เสริม,ส่งเสริม,ภาคผนวก,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม

English-Thai: Nontri Dictionary
supple(adj) อ่อนนุ่ม,ปวกเปียก,อ่อนข้อ,ยอมตาม,นิ่มนวล
supplement(n) ใบแทรก,บทแทรก,ภาคผนวก,บทเสริม
supplement(vt) เติมต่อ,เพิ่มขึ้น,เสิรม,ผนวก
supplementary(adj) ผนวก,ซึ่งเพิ่มขึ้น,ประกอบ,เสริม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supplementส่วนเพิ่มเติม, ภาคผนวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplemental-เพิ่มเติม, -เสริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplemental cusp; Carabelli cusp; Carabelli's tubercle; fifth cusp; tubercle of Carabelliปุ่มที่ห้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplemental groove; secondary grooveร่องเสริม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplemental term insuranceการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาเพิ่มเติม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary anglesมุมประกอบสองมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
supplementary appropriationงบจัดสรรเพิ่มเติม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplementary callเบี้ยพีแอนด์ไอเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary chargeคำฟ้องเพิ่มเติม (คดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supplementฉบับเพิ่มเติม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Supplementary employmentการจ้างงานเสริม [TU Subject Heading]
Supplementary financingการจัดหาเงินทุนเสริม [เศรษฐศาสตร์]
Supplementary readingหนังสืออ่านประกอบ [TU Subject Heading]
Supplementary statementรายละเอียดประกอบ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suppleFarmers often moonlight to supplement their incomes.
suppleHe supplemented his lecture with a booklet.
suppleI also wanted to enjoy the break but thanks to preparation and supplementary lessons for a certain six-man I got none!
suppleSupplementary information includes adverbs and things that function as adverbs.
suppleYou had better supplement your diet with vitamins.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารเสริม(n) supplementary food, Example: มารดาควรเริ่มให้อาหารเสริมแก่ทารกเมื่อทารกอายุได้ประมาณ 4-5 เดือน
เกษียน(n) supplement, See also: additional matter, comment on report, Syn. หัวเกษียน, Thai Definition: ข้อความที่เขียนแทรกไว้เช่นในใบลาน, ข้อความที่เขียนไว้บนหัวกระดาษคำสั่ง หรือหนังสือราชการ
คำเติม(n) affix, See also: supplementary word, Thai Definition: คำที่เติมข้างหน้า ตรงกลาง หรือ ข้างหลังของคำเดิม ในภาษาคำติดต่อ
ภาคผนวก(n) appendix, See also: supplement, addendum, annex, Example: ผู้อ่านจะรู้จักนักเขียนมากขึ้นหากพลิกไปอ่านภาคผนวกของเล่มแรก, Thai Definition: ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นท้ายเนื้อหาของหนังสือ เพื่อเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน
มุมประชิด(n) supplementary angles, See also: adjacent angle, angle of approach, Example: สมศักดิ์กำลังวาดสามเหลี่ยมมุมประชิดบนกระดาน, Count Unit: มุม, Thai Definition: มุม 1 ใน 2 มุมที่มีแขนข้างหนึ่งร่วมกัน
ประกอบ(v) support, See also: supplement, be added to, be an accessory to, Syn. เสริม, เพิ่มเติม, Example: คณะกรรมการนำวัยวุฒิมาประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเสริม[āhān soēm] (n, exp) EN: supplementary food
บริการเสริม[børikān soēm] (n, exp) EN: additional service  FR: service supplémentaire [m]
การเพิ่มเติม[kān phoēmtoēm] (n) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing  FR: addition [f] ; ajout [m]
ของประกอบ[khøng prakøp] (n) EN: accessory ; supplementary item  FR: accessoire [m]
ลำไพ่[lamphai] (n) EN: one's own earnings ; money earned on the side or from part-time work  FR: revenu supplémentaire [m] ; revenu complémentaire [m]
มุมประชิด[mum prachit] (n, exp) EN: adjacent angle ; supplementary angles  FR: angle adjacent [m]
มุมประกอบสองมุมฉาก[mum prakøp søng mumchāk] (n, exp) EN: supplementary angles  FR: angles supplémentaires [mpl]
น่วม[nūam] (adj) EN: yielding ; soft ; squashy ; pliable ; supple  FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
นุ่ม[num] (adj) EN: soft ; yielding ; gentle ; bland ; supple ; pliable  FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
อ่อน[øn] (adj) EN: soft ; mild ; tender ; supple ; pliable ; gentle  FR: mou ; tendre ; souple

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPPLE S AH1 P AH0 L
SUPPLEE S AH1 P L IY2
SUPPLEMENT S AH1 P L AH0 M AH0 N T
SUPPLEMENT S AH2 P L AH0 M EH1 N T
SUPPLEMENTS S AH2 P L AH0 M EH1 N T S
SUPPLEMENTAL S AH2 P L AH0 M EH1 N T AH0 L
SUPPLEMENTED S AH2 P L AH0 M EH2 N T IH0 D
SUPPLEMENTARY S AH2 P L AH0 M EH1 N T AH0 R IY2
SUPPLEMENTING S AH2 P L AH0 M EH1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supple (j) sˈʌpl (s uh1 p l)
suppler (j) sˈʌplər (s uh1 p l @ r)
supplest (j) sˈʌplɪst (s uh1 p l i s t)
supplement (n) sˈʌplɪmənt (s uh1 p l i m @ n t)
supplement (v) sˈʌplɪmɛnt (s uh1 p l i m e n t)
suppleness (n) sˈʌplnəs (s uh1 p l n @ s)
supplements (n) sˈʌplɪmənts (s uh1 p l i m @ n t s)
supplements (v) sˈʌplɪmɛnts (s uh1 p l i m e n t s)
supplemented (v) sˈʌplɪmɛntɪd (s uh1 p l i m e n t i d)
supplementary (j) sˌʌplɪmˈɛntriː (s uh2 p l i m e1 n t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach, #15,401 [Add to Longdo]
副刊[fù kān, ㄈㄨˋ ㄎㄢ, ] supplement, #36,051 [Add to Longdo]
补角[bǔ jiǎo, ㄅㄨˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] supplementary angle, #226,619 [Add to Longdo]
辅以[fǔ yǐ, ㄈㄨˇ ㄧˇ, / ] supplemented by; accompanied by; with [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beweglich; flexibel; biegsam {adj} | beweglicher; flexibler; biegsamer | am beweglichsten; am flexibelsten; am biegsamstensupple | suppler | supplest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なよなよ[nayonayo] (adv-to,adv,vs) delicately; weakly; gently; supplely [Add to Longdo]
サイドリーダー[saidori-da-] (n) supplementary reader in a foreign language classroom (wasei [Add to Longdo]
サプリ[sapuri] (n) (abbr) (See サプリメント) supplement; (P) [Add to Longdo]
サプリメント[sapurimento] (n) supplement [Add to Longdo]
栄養ドリンク[えいようドリンク, eiyou dorinku] (n) energy drink; nutritional supplement drink; vitamin drink [Add to Longdo]
栄養補助食品[えいようほじょしょくひん, eiyouhojoshokuhin] (n) nutritional supplement; dietary supplement [Add to Longdo]
外伝[がいでん, gaiden] (n) (1) (See 本伝) supplementary biography; (2) anecdote; side story; spin-off [Add to Longdo]
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours [Add to Longdo]
曲げ易い[まげやすい, mageyasui] (adj-i) pliant; supple; flexible [Add to Longdo]
健康補助食品[けんこうほじょしょくひん, kenkouhojoshokuhin] (n) dietary supplement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
副ボリューム記述子[ふくボリュームきじゅつし, fuku boryu-mu kijutsushi] SVD, Supplementary Volume Descriptor [Add to Longdo]
補遺[ほい, hoi] supplement [Add to Longdo]
補助グループID[ほじょグループID, hojo guru-pu ID] supplementary group ID [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supple
   adj 1: moving and bending with ease [syn: {lissome}, {lissom},
       {lithe}, {lithesome}, {slender}, {supple}, {svelte},
       {sylphlike}]
   2: (used of e.g. personality traits) readily adaptable; "a
     supple mind"; "a limber imagination" [syn: {limber},
     {supple}]
   3: (used of persons' bodies) capable of moving or bending freely
     [syn: {limber}, {supple}]
   v 1: make pliant and flexible; "These boots are not yet suppled
      by frequent use"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top