ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supervise

S UW1 P ER0 V AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supervise-, *supervise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supervise(vi) ตรวจตรา, See also: ดูแล, ควบคุม, จัดการ, Syn. oversee, control, manage, superintend
supervise(vt) ตรวจตรา, See also: ดูแล, ควบคุม, จัดการ, Syn. oversee, control, manage, superintend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supervise(ซูเพอะไวซ) vt. ดูแล,ควบคุม,จัดการ,อำนวยการ,ตรวจตรา, Syn. oversee

English-Thai: Nontri Dictionary
supervise(vt) ควบคุม,ดูแล,อำนวยการ,จัดการ,ตรวจตรา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supervised areaพื้นที่ตรวจตรา, บริเวณที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จำเป็นต้องมีการสำรวจรังสีจากการทำงานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ [นิวเคลียร์]
Supervised studyการนิเทศการศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
superviseThe Representative Director supervises Directors' performance of duties.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
ดูแล[dūlaē] (v) EN: take care of ; keep ; supervise  FR: prendre soin ; veiller sur
กำกับ[kamkap] (v) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct  FR: diriger ; superviser ; contrôler
คนควบคุม[khon khūapkhum] (n, exp) EN: supervisor  FR: superviseur [m] ; superviseuse [f]
ควบคุม[khūapkhum] (v) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge  FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge
คุม[khum] (v) EN: control ; supervise ; direct ; manage ; operate ; be in charge (of)  FR: contrôler ; superviser ; prendre en charge ; maîtriser
คุมงาน[khum ngān] (v, exp) EN: supervise work ; oversee
ควบคุม[khwop khum] (v) EN: control ; confine ; oversee ; supervise ; superintend  FR: contrôler
นายช่าง[nāi chāng] (n, exp) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; chief  FR: mécanicien en chef [m] ; ingénieur superviseur [m] ; chef d'équipe [m]
ผู้กำกับ[phūkamkap] (n) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police  FR: directeur [m] ; superviseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERVISE S UW1 P ER0 V AY2 Z
SUPERVISED S UW1 P ER0 V AY2 Z D
SUPERVISES S UW1 P ER0 V AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supervise (v) sˈuːpəvaɪz (s uu1 p @ v ai z)
supervised (v) sˈuːpəvaɪzd (s uu1 p @ v ai z d)
supervises (v) sˈuːpəvaɪzɪz (s uu1 p @ v ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǒng, ㄉㄨㄥˇ, ] supervise; to direct; director; surname Dong, #6,466 [Add to Longdo]
监制[jiān zhì, ㄐㄧㄢ ㄓˋ, / ] supervise the manufacture of; supervise the shooting of films, #20,402 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパーバイザ(P);スーパーバイザー;スーパバイザ[su-pa-baiza (P); su-pa-baiza-; su-pabaiza] (n) superviser; (P) [Add to Longdo]
監視下[かんしか, kanshika] (adj-no) supervised; under surveillance [Add to Longdo]
検する[けんする, kensuru] (vs-s,vt) to inspect; to supervise [Add to Longdo]
取り締まる(P);取締まる[とりしまる, torishimaru] (v5r,vt) to manage; to control; to supervise; to crack down on; (P) [Add to Longdo]
統べる;総べる[すべる, suberu] (v1,vt) to control; to supervise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supervise
   v 1: watch and direct; "Who is overseeing this project?" [syn:
      {oversee}, {supervise}, {superintend}, {manage}]
   2: keep tabs on; keep an eye on; keep under surveillance; "we
     are monitoring the air quality"; "the police monitor the
     suspect's moves" [syn: {monitor}, {supervise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top